Наукові публікації за 2014/15

МОНОГРАФІЇ

1.Чаплыгин А. К. Философия в культуре: актуальные контексты. Монография. – Х.: Лидер, 2014. – 358 с.

Ключевые слова: философия, культура, наука, техника, технология, практическая философия.

2.Філософські проблеми природничих, техніко-технологічних і соціально-гуманітарних дисциплін. Збірник наукових статей молодих вчених. – Х.: Лідер, 2014. – 324 с. Загальна редакція проф. О. К. Чаплигіна.

Ключові слова: наука, техніка, технологія, методологія, методика, технологія наукових досліджень.

3.    Чаплыгин А. К. Моя Сковородиана. Моя Сковородиана: монография / А. К. Чаплыгин. – Харьков: Издательство Лидер, 2015. –  288  с.

4.Чаплыгин А. К. Триптих о философии Григория Сковороды. Наша Сковородіана: Збірка праць; [під заг. ред. доц. І.І.Чхеайло] .– Харків: Видавництво Лідер, 2015. – C. 50-76.

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

1. Збірник наукових статтей молодих вчених під загальною редакцією О.К. Чаплигіна та І.І. Чхеайло  "Філософські проблеми природничих, техніко-технологічних,соціально-гуманітарних дисциплін ".  http://fts.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F_Transport_system/filosofiii/sb_stud.pdf

2.Чаплыгин А. К. Дилетантизм в науке и философии: история и современность.   kntusg_unesco(at)mail(dot)ru

3. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Украина" Опубликовано в Лондонском сборнике
gisap.eu/ru/node/23387

СТАТТІ З ЖУРНАЛІВ

1.Чаплыгин А. К. Василий Розанов – «странник, вечный странник и везде только странник». Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація / Щорічний науково-практичний журнал. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2014, №7. – 204 с. – С. 158–166.

Ключевые слова: диалогичность, образы-понятия, потенциальное и актуальное, философия понимания, стиль и форма философствования.

2.Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Колыбель новой духовности или «бермудский треугольник». Науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». Випуск 8. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.  м. Дніпропетровськ, 2014. – 288 с. – С. 143–147. 

Ключевые слова: наука, религия, философия, контфронтация, идеология, воспитание человека.

3. Чаплигін О. К., Сук О. Є. ХХІІІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання «Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи». Харківська обласна державна адміністрація. Департамент культури і туризму. ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди». Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 25-26.09.2015. – Сковородинівка–Харків.
 
 12. Чаплигін О. К. Презентація (Моя Сковородиана: монография, Х.: «Лидер», 2015; НАША СКОВОРОДІНА: збірка праць. ¬ Х.: ХНАДУ,2015. Програма ХХІІІ Харківських міжнародних сковородинівських читань “Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи”. ¬ 25-26 вересня 2015. ¬ с. Сковородинівка-м. Харків.
13. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Диалоговое взаимодействие философии, религии и науки как предпосылка и основа духовной социализации личности. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах». Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 15.05.2015. – 136 с. – С. 128–131.
14. Чаплыгин А. К. Дилетантизм в науке и философии: история и современность.  ХХІІІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання «Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи». Харківська обласна державна адміністрація. Департамент культури і туризму. ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди». Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 25-26.09.2015. – Сковородинівка–Харків. Здано до друку.?

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Религия, философия, наука:              «бермудский треугольник» или колыбель новой духовности. Материалы IX Международной научно-практической  конференции  «Христианство. Философия. Культура» 18 марта 2014 г. в рамках X Международных научно-образовательных Знаменских чтений. Тема чтений: «Формирование и развитие исторического типа русской цивилизации» 17-20 марта 2014г.– Россия, Курск 2014. – С.113-121.

Ключевые слова: религия, философия, наука, диалог, конфронтация, компромисс.

2.Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Язык политической рекламы как способ политического влияния. IV международная научно-практическая конференция «Информационно-коммуникационное пространство и человек» 15-16.04.2014. – Чехия, Прага. – 2014. – С. 26-31.

Ключевые слова: политика, реклама, Пиар-технологии, имидж.

3.Чаплигін О. К. Міфи та антиміфи історії – міра та межі // Віковічна скарбниця генія Т. Г. Шевченка: Матеріали конференції, присвяченої  200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря / Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014р. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 114-117.

Ключові слова: міф, антиміф, історія.

4.Alexandr Tchaplygin, Elena Suk.  Crisis  in  engineering  technologised society: hopes and threats  Sciense and Eduanion in Australia,                America  and Eurasia: Fundamental and applied science: The 1st International Academic Conference (Australia, Melbourne, 25 June 2014). – Australia Melbourne: Melbourne IADCES Press. – р. 422-427.                                         (ISBN: 978055427187) 

Ключевые слова: инженерия, технологизированное общество, технологические риски, инженерное образование.

5.Чаплигін О. К., Сук О. Є. Григорій Сковорода і українське бароко. Всеукраїнська наукова конференція: Григорій Сковорода та європейська культура. 24.05.2014р., Сковородинівка. – Харків – Сковородинівка, 2014. – C. 37-42.

Ключові слова: бароко, барокова культура, соціальні суперечності, моралізм.

6.Чаплигін О. К. Тестовий контроль знань студентів при вивченні філософії. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – 24-25 квітня 2014р. / За заг. Ред. В. М. Бабаєва; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. (українською, російською і англійською мовами). – С. 65-68.

Ключові слова: тести, філософія, тестовий контроль, якість освіти.

7.Чаплыгин А. К. И. Кант в контексте восточнославянской культуры. ХХІІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання «Сучасність філософії І. Канта: Pro et contra», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта. Харківська обласна державна адміністрація. Департамент культури і туризму. ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди». Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 26.09.2014. – м. Харків. (здано до друку).

Ключевые слова: кантовская философия, символ звезеного неба, нравственный императив, философия и художественная литература.

8.Чаплигін О. К., Сук О. Є. Формуюча оцінка освітніх результатів в дистанційному навчанні. Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар.  участю. (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014р.) у 4-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – ч. 1. – 200 с. – С. 11-14.

Ключові слова: дистанційне навчання, освітні результати, якість навчання.

9.Чаплигін О. К. Про гуманітарні вектори науково-техніко-технологічного процесу. Філософія в сучасному світі: Матеріали міського міжвузівського на-Ф.561 Науково-практичного семінару.          20-21 листопада 2014 р. // Ред. кол. О. Г. Романовський, О. О. Дольська, А. В. Кіпенський [та ін.]. – Харків: «Точка». – 2014. – 155 с. – Укр. та рос. мовами. – С. 48-50.

Ключові слова: гуманізм, гуманітарні вектори освіти, науково-техніко-технологічний прогрес.

10. Чаплигін О. К., Сук О. Є. «Кейс-методика (case-studu) як засіб активізації студентської аудиторії при вкладанні гуманітарних наук» (с 73-76). «Актуальні проблеми викладання фундаментальної і прикладної математики в сучасному вищому навчальному закладі» Всеукраїнська науково-методична конференція / Харківських національний автомобільно-дорожній університет. – Харків, 2015. – 152с.
11.   Чаплигін О. К., Сук О. Є. Чи існують межі міфологізації історії? Всеукраїнська наукова конференція «Искать и удивляться значит то же», присвячена 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича. 16.05.2015р. – м. Харків. У друку. 
12.     Чаплигін О. К., Сук О. Є. Застосування кейс-методики в курсі політології. Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників». НТУ «ХПІ», м. Харків, 14–15.05.2015 р. 
13.     Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Диалоговое взаимодействие философии, религии и науки  как предпосылка и основа духовной социализации личности. Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних контекстах» // Харківський національний Педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – м. Харків, 15.05.2015р. У друку.
14.    Чаплигін О. К., Сук О. Є. Григорій Сковорода і українське барокко. // Сковорода та європейська культура: Збірник тез та матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди», 24 травня 2014 року). – Сковородинівка – Харків: Майдан, 2015. – 148 с. – С. 24–27.
Сентябрь 2015.

15.Чаплигін О. К. Гуманітаризація технічної освіти. Місто. Культура. Цивілізація: матеріали IV міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2014 р. / Харк. нац. ун-тміськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 228 с. – 210-215. 2015г. 
16. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Втілення методики «конкретних ситуацій» в курс політології. «Педагогічні традиції та інновації в сучасному просторі». Матер. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 28 квітня 2015 р.). – Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – 176 с. – С. 32–34.
17. Чаплыгин А. К. От господства техники и приоритетности технологии: современный контекст. Наукові праці Міжнародної науково-пракичної конференції присвяченої 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожніка: “Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті”. ¬ 15-16   жовтня 2015 р., м. Харків - С. 101-103.

 18.Чаплыгин А. К. Радужные обещания и рискованные тупики научно-технико-технологического прогресса (НТТП). Круглый стол «Творчество в измерениях национального самосознания и исторической стихии». Международная научная конференция «Творчество как национальная стихия: опыт России и Украины».
19. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Трансгуманізм у сучасному людинознавстві: перспективи і виклики.//Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару, 20–21 листопада 2015 р.//Ред. кол. Я.В. Тарароев, А. В. Кіпеньський, Л. В. Перевалова[ та ін.]. – Харків: «Точкка». – 2015. – 128с. – С. 69–72.
20. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Болонський процес і проблеми гуманізації дистанційного навчання. // «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м.Дніпропетровськ, 28 серпня 2015р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – 152 с.

21. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Новітні технології – шлях до подолання кризового стану вищої освіти в Україні.// Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 322 с.

Бібліографічний опис документів

Прохоренко Тетяни Григорівни

кандидата соціологічних наук, доцента кафедри філософії і політології, заступника завідувача кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

1.Прохоренко Т.Г. Социология: конспект лекций для русскоязычных и иностранных студентов./ Т.Г. Прохоренко, Е.А. Маркозова, Т.В. Ярмак // Х.:ХНАДУ, 2014. – 100с.

Ключевые слова: общество, социальные процессы, личность, социологические исследования.

СТАТТЯ З НАУКОВИХ ЗБІРОК

1.Прохоренко Т. Г. Проблеми самореалізації сучасної молоді. / Т. Г. Прохоренко // Вісник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.-Х.:Право,№2,2014. – С.222-228

Ключові слова: життєва стратегія, ціннісні орієнтації, життєвий успіх.

2.Прохоренко Т. Г. Моральні засади професійної культури / Т. Г. прохоренко, О. П. Зборовська // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі: Вісник товариства російської філософії при українському філософському фонді, вип. 11. – Полтава:ТОВ «АС МІ», 2014. – С.689-697

Ключові слова: цінності, моральні норми, професійна культура. 

3.Прохоренко Т. Г. Справедливість як чинник соціальної стабільності. / Т.Г. Прохоренко // Вісник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2014, №3, – С.255-262

Ключові слова: соціальна справедливість, соціальна рівність та нерівність, розподіл соціальних цінностей.

4. Прохоренко Т.Г. Соціальні технології в сучасному суспільстві / Т. Г. Прохоренко // Вісник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.-Х.:Право,2015.-№2,С.239-247.

5.ПрохоренкоТ.Г. Морально-етичні виміри професійної культури. Наша Сковородіана: Збірка праць; [під заг. ред. доц. І.І.Чхеайло] .– Харків: Видавництво Лідер, 2015. – C. 102-110. 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Прохоренко Т. Г. Роль соціально-гуманітарної освіти у процесі підготовки сучасних фахівців. / Т. Г. Прохоренко // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: Матеріали ІІ наук.-мет. конф. 19 лютого 2014р. – Х.: ХНАДУ, 2014. – С.195-197.

Ключові слова: соціально-гуманітарні дисципліни, якість підготовки.

2.Прохоренко Т. Г. Проблеми використання рейтингової системи контролю та оцінювання знань студентів / Т. Г. Прохоренко // Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу: Матеріали міжнародної наук.-метод. конф. – Х.: ХНАДУ, 2014, – С.334-336

Ключові слова: рейтингова система, контроль знань студентів, якість навчання.

3. Прохоренко Т.Г. Освіта в інформаційному суспільстві // «Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті»: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника: 15-16 жовтня 2015 р., м.Харків.– Харків: ХНАДУ, 2015.–260-261с.
4.    Прохоренко Т.Г. Роль соціальних компетенцій у формуванні конкурентоспроможного спеціаліста. // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 322 с. – С. 252–255

Бібліографічний опис документів

Ярмак Тетяни Василівни.

кандидата соціологічних наук, доцента кафедри філософії і політології, заступника декана факультету транспортних систем з виховної роботи

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМИ

1.Прохоренко Т. Г. Социология: конспект лекций для русскоязычных и иностранных студентов / Т. Г. Прохоренко, Е. А. Маркозова, Т. В. Ярмак. – Х.: ХНАДУ, 2014. – 100 с.

СТАТТЯ З ЖУРНАЛУ

1.Ярмак Т., Плехова, А., Холева, О., Методика преподавания фундаментальных дисциплин в профессиональной подготовке специалистов автомобильно-транспортной отрасли // Новый Коллегиум. – 2014. – №4. – С.59-62.

Ключові слова: профессиональная подготовка, мотивация, образовательное пространство

2..    Ярмак Т. В. Виховання особистості в традиціях народної педагогіки Г.С. Сковороди. Наша Сковородіана: Збірка праць; [під заг. ред. доц. І.І.Чхеайло] .– Харків: Видавництво Лідер, 2015. – C. 144-149.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Ярмак Т.В. Роль вищої школи у формуванні професійної культури сучасної молоді / Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ. – 2014. – 384 с. – С. 152-156.

Ключові слова: освіта, культура особистості

2.Ярмак Т. В. Загальнолюдське і національне у творчості Т. Г. Шевченка // Віковічна скарбниця генія Т. Г. Шевченка: Матеріали конференції, присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря / Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014р. – С.123-124.

Ключові слова: загальнолюдське, національне

3.Ярмак Т. В. Роль вищої школи у формуванні професійної культури сучасної молоді / Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ. – 2014. – 384 с. – С. 152-156.

Ключові слова: професійна культура, молодь

4.Ярмак Т. В. Трансформація свідомості сучасної студентської молоді в умовах глобалізації. // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. IV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (частина ІІ). м. Дніпропетровськ, 2014-2015 р. – 208 с. – С.71-74.

Ключові слова: соціальна культура, молодь, свідомість, глобалізація

5.Ярмак Т. В. Роль вищої школи у формуванні професійної культури сучасної молоді. // Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу: матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Х.: ХНАДУ. – 2014. – 152-156 с.

6. Ярмак Т. В. Формування особистості студента як головне завдання філософії в постіндустріальному суспільстві. С. 69-73. «Актуальні проблеми викладання фундаментальної і прикладної математики в сучасному вищому навчальному закладі» Всеукраїнська науково-методична конференція / Харківських національний автомобільно-дорожній університет. – Харків, 2015. – 152с.
7.    Ярмак Т.В. Проблеми сталого розвитку транспортних систем України //«Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті»: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника: 15-16 жовтня 2015 р., м.Харків.– Харків: ХНАДУ, 2015.–110-111 с.
8.    Ярмак Т.В., Сук О.Є. Оцінка якості навчання в дистанційній освіті ////«Новітні технології в автомобілебудівницті та транспорті»: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника: 15-16 жовтня 2015 р., м.Харків.– Харків: ХНАДУ, 2015.–276-278 с.
9.    Ярмак Т.В., Сук О.Є. Врахування менталітету про впровадженні дистанційного навчання. Інформаційна культура у просторі професійної комунікації: матеріали Другої всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції 21.05.2015 р. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015. – 159 с. – С. 132–134.
10.    Ярмак Т.В. Мотивація професійної підготовки сучасних фахівців та ринок праці.// Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 322 с. – С. 216–219   

Ключові слова: професійна культура, молодь.

Бібліографічний опис документів

Чхеайло Ірини Іванівни

кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМИ

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Чхеайло І. І. Освіта для сталого розвитку: мета та завдання.  / І.І.Чхеайло //  Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару «Філософія в сучасному світі» 20-21 листопада 2014 р. // Ред. кол.                О. Г. Романовський, О. О. Дольська, А. В. Кіпенський [та ін.]. – Харків: «Точка». - 2014. - 155 с. - Укр. та рос. мовами. - С. 88-91.

Ключевые слова: образование, устойчивое развитие.

2.Чхеайло І. І. Екологізм як різновид сучасної ідеології./І.І.Чхеайло // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «У;країна перед глобальними викликами сучасності» 5 червня 2014 р. /  Вісник Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - Х.: Право, 2014. - №4 (23). - 360 с. - С. 317-319.

Ключевые слова: экологизм, современная идеология.

3.Чхеайло І.І. Організаційно-методичні аспекти філософської підготовки магістрантів, аспірантів і пошукачів технічного профілю.  / І.І.Чхеайло //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу» - Х.: ХНАДУ. - 2014. - 384 с. - С. 90-93.

СТАТТЯ З ЖУРНАЛУ

1.    Чхеайло І.І., Чхеайло А. А. ФІЛОСОФІЯ ПРО ДИНАМІКУ МІФОТВОРЧОСТІ. НАША СКОВОРОДІАНА: Збірка праць . – Харків: ХНАДУ, 2015. – 232 с. – С. 92–100.

Бібліографічний опис документів

Маркозової Олени Олексіївни

кандидата соціологічних наук, доцента кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМИ

1.Социология: конспект лекций для русскоязычных и иностранных студентов / Т.Г. Прохоренко, Е.А. Маркозова, Т.В. Ярмак. – Харків: ХНАДУ, 2014. – 100 с.

Ключові слова: соціологія, соціальні процеси, соціальні відносини.

2.Политология: конспект лекций для русскоязычных и иностранных студентов / Е.А. Маркозова, Т.Г. Прохоренко, О.Є. Сук, О.А. Бажинова, І.І. Чхеайло. – Харків: ХНАДУ, 2014. – 120 с

Ключові слова: політика, політичні відносини, політична влада.

3.Маркозова О. О. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін.];

СТАТТІ З ЖУРНАЛІВ (ВАК)

1.Маркозова О.О. Фреймування уявлень людей про успіх інструментами засобів масової інформації / О.О. Маркозова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. – 2014. – №1 (20). – С. 279–285.

Ключові слова: людина, суспільство, фрейми, цінності, засоби масової інформації, життєвий успіх.

2.Маркозова О.О. Механізм мотивації досягнення життєвого успіху людини / О.О. Маркозова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. – 2014. – №2 (21). – С. 214–221.

Ключові слова: людина, суспільство, цінності, мотивація, життєвий успіх.

3.Маркозова О.О. Вплив вольових якостей людини на досягнення успіху в ситуації вибору / О.О. Маркозова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. – 2014. – №3 (22). – С. 204–211.

Ключові слова: людина, суспільство, вольові якості, успіх.

4.Маркозова О.О. Значення освітнього капіталу людини для досягнення життєвого успіху / О.О. Маркозова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014 – №4 (23). – С. 223–229.

Ключові слова: людина, суспільство, цінності, освітній капітал, життєвий успіх.

5.Маркозова О.О. Хаотичне фреймування успіху особистості в перші роки незалежності України / О.О. Маркозова // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол.ред. В.В. Лях. – Втпуск 2 (130.). – К., 2014. – С. 85-92.

Ключові слова: людина, суспільство, фрейми, цінності, життєвий успіх.

6.Маркозова О.О. Успіх людини у східній культурній традиції /                      О.О. Маркозова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015 – № 1(24). – С. 242–250.

Ключові слова: людина, суспільство, культура, культурна одиниця, цінності, життєвий успіх.

7.    Морозова О.О. США: держава, побудована на ідеї індивідуального успіху / О.О. Маркозова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015 – № 2(25). – С. 247-254.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Маркозова О.О. Досягнення успіху як ризик / О.О. Маркозова // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2014». – Volume 25. Psychologia i socjologia. Politologija.: Przemyśl. Nauka i studia, 2014. – Р. 29–31.

Ключові слова: людина, суспільство, життєвий успіх, ризик.

2.Маркозова О.О. Роль куратора студентської групи у формуванні колективу / О.О. Маркозова, Д.О. Маркозов // Materiały Х Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014». – Volume 16. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia, 2014. – Р. 98–100.

Ключові слова: людина, освіта, студентська група, куратор.

3.Маркозова О.О. Дискусія як важлива технологія навчання / О.О. Маркозова, Д.О. Маркозов // Materiały Х Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nnaukowa przestrzen Europy - 2014». – Volume19. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia, 2014. – Р. 37–40.

Ключові слова: людина, освіта, технології навчання, дискусія.

4.Маркозова О.О. Зона комфорту як стримуючий фактор досягнення життєвого успіху людини / О.О. Маркозова // Materiały Х Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nnaukowa przestrzen Europy – 2014». – Volume 26. Psychologia i socjologia.: Przemyśl. Nauka i studia, 2014.                      – Р. 38–41.

Ключові слова: людина, суспільство, цінності, зона комфорту, успіх.

5.Маркозова О.О. Ресурсний потенціал соціального середовища як об’єктивна передумова досягнення індивідуального успіху людини / О.О. Маркозова // Materialy X mezinarodni vedecko-praktika konference “Predni vedecke novinky - 2014”. – Dil 6. Psychologie a sociologie. Politike vedy. Historie.: Praha. Publishing House “Education and Science”, 2014. – Р. 31–35.

Ключові слова: людина, суспільство, індивідуальний успіх.

6.Маркозова О.О. Роль системи вищої освіти у формуванні творчої особистості / О.О. Маркозова, Д.О. Маркозов // Materialy X mezinarodni vedecko-praktika konference “Predni vedecke novinky - 2014”. – Dil 3. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and Science””, 2014. – Р. 36–40.

Ключові слова: людина, освіта, цінності, творчість.

7. Маркозова О.О. Трансформація соціальної реальності інструментами ЗМІ / О.О. Маркозова // Материали за 11-я международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», - 2015, Том 12. Психология и социология. Музика и живот. - София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 70–73. (Болгария)
8.    Маркозова О.О. Інтеграція інформаційних технологій в освітній процес / О.О. Маркозова // Материали за 11-я международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», - 2015, Том 12. Психология и социология. Музика и живот. - София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 73–77. (Болгария)
9.     Маркозова О. О. Особливості соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві / О. О. Маркозова // Вісник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.-Х.:Право, 2015.-№2(25),С.247-254.
10.    Маркозова О.О. Вплив інформаційних технологій на розвиток творчої активності студентів / О.О. Маркозова // Материали за 11-я международна научна практична конференция, «Динамиката на съвременната наука», - 2015. Том 3. Педагогически науки. Музика и живот. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 17–20.
11.  Маркозова О.О. Крос-культурна багатомірність фрейму «успішна особистість» / О.О. Маркозова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015 – №3(26). – С. 187-197.
12.    Маркозова О.О. Роль освіти у формуванні людського капіталу // Материали за 11-я международна научна практична конференция, «Динамиката на съвременната наука», - 2015. Том 2. Икономики. Държавна администрация. Закон. История. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 97–100.
9.    Маркозова О.О. Соціально-культурні технології впливу на свідомість та поведінку людини: на прикладі практик успіху //Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного дистанційного семінару «Філософські проблеми взаємодії науки, техніки і технології». – ХНАДУ, 2015. – С.

Бібліографічний опис документів

Дорошкевич Алли Сергіївни

кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМИ

1.Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія глобальних проблем сучасності». / укл. Дорошкевич А.С., Сук О.Є. Навчальне видання.- Харків: Вид-во ХНАДУ.- 2014. 

Ключові слова: глобальні проблеми, глобалізація, світова спільнота.

2.Філософія глобальних проблем сучасності. Конспект лекцій / укл. Дорошкевич А.С., Сук О.Є.- Харків., ХНАДУ.- 2014.- С. 174

Ключові слова: глобальні проблеми, глобалізація, світова спільнота.

3. Дорошкевич А.С. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін.];

СТАТТІ З ЖУРНАЛІВ

1.Дорошкевич А.С. Гібридна війна в інформаційному суспільстві /А.С. Дорошкевич// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право.- 2015. Ключові слова: гібридна війна, інформаційне суспільство, мережева війна. 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. А. С. Дорошкевич Новые основания социального неравенства /А.С. Дорошкевич// II международная научно-практическая конференция. «Деятельность социально-культурных институтов в современной социокультурной ситуации: проблемы теории и практики»  Activity of welfare institutes in a modern sociocultural situation:theory and practice problems : materials of the II international scientififi c conference on April 22–23, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – р.54-63. [Електронне видання] 2014 

Ключевые слова: социальные структуры, социальные модели.

2.Дорошкевич А. С. Тьюторська система в освіті як засіб підвищення якості навчання  /А.С. Дорошкевич// Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва. Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції.- 19лютого Харків: ХНАДУ. -2014.-С.186-190

Ключові слова: тьютор , система освіти. 

3.Дорошкевич А. С. Сучасні принципи освітньої моделі /А.С. Дорошкевич // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій».-2014.- Харків: КП «Місьдрук».- 2015.                  -С. 304-306 

Ключові слова: принципи освіти, освітня модель.

4.Дорошкевич А.С. Активизация познавательной деятельности студентов путем использования мультимедийных технологий. Міжнародна наукова конференція: «Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес». Київ, 17-18 березня 2015р. – Збірник у друку.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, учебный процесс.

Бібліографічний опис документів

СУК ОЛЕНИ ЄВГЕНІЇВНИ , 

старшого викладача кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

2. Чаплыгин А.К., Сук Е.Е    Политическая реклама как  средство коммуникации. -    Лондон,  2014.  Режим доступа   gisap.eu/ru/node/23387.

 3. Сук О.Є. Технологія модульного навчання в дистанційній освіті  . - Міжнародний науково-практичний семінар «Дистанційна освіта в Україні -2014: психолого-педагогічні особливості підготовки фахівців з вищою освітою: здобутки і перспективи» на базi Харківського національного автомобільно-дорожнього унiверситету  20 листопада 2014 року у дистанційному форматі на платформі BigBlueButton.  Режим доступу litos.khadi.kharkov.ua/index.php/distantsijna-osvita-v-ukrajini-2014

Ключові слова: дистанційна освіта, болонський процес,  модульне навчання, вища освіта.

  4.  Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Язык политической рекламы как способ политического манипулирования. -   Прага,  2014 . Режим доступу: sociosphera.com/conference/2014/informacionnokommunikacionnoe_prostranstvo_i_chelovek/ 

СТАТТЯ З ЖУРНАЛУ

1.Чаплыгин А. К., Сук Е. Е.  Колыбель новой духовности  или «бермудский треугольник» Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Науковий журнал, випуск 8 Філософія. – Дніпропетровськ, 2014,               С.143-148.  ISSN 2312-4342

Ключові слова: філософія, духовність, релігія, мораль, моральність, культура, моральна культура.

СТАТТІ З НАУКОВОЇ ЗБІРКИ

  1. Сук О.Є. Інформаційне суспільство та ціннісні орієнтації людини / STUDIA SLOBOZHANICA: Вісник виставково-музейного центру ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Х.: КП» Міськдрук», 2014. – с. 141-150.

ISВN 978-617-619-161-2.

Ключові слова: інформаційне суспільство, ціннісні орієнтації,  моральні норми, соціальний розвиток.

2.  Чаплыгин А. К.,  Сук Е.Е.  Религия, философия, наука/  Христианство. Философия. Культура: Сборник статей X Международных научно-образовательных Знаменских чтений : «Формирование и развитие исторического типа русской цивилизации». -   Курск, 2014. – с. 201-210

Ключові слова: религия,  философия, культура, наука, мораль.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Сук О.Є.    Свобода як основа  творчості Т.Г. Шевченка. – Віковічна  скарбниця генія Т. Г. Шевченка: Матеріали наукової конференції, присвяченої 200-річному ювілею від дня народження великого Кобзаря/ Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва. – Харків, 2014. – с 101-105. 

Ключові слова:  демократія,  справедливість, свобода, ментальність.

2.Сук О.Є. Застосування технології фасилітації у формуванні інтелектуального потенціалу фахівця в системі вищої освіти / Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНАДУ, 2014. – с.   159-161.

Ключові слова:  фасилітація, фасилітатор, вища школа, болонський процес

10. Alexandr Tchaplygin, Elena Suk.  Crisis  in  engineering  technologised society: hopes and threats  Sciense and Eduanion in Australia,                America  and Eurasia: Fundamental and applied science: The 1st International Academic Conference (Australia, Melbourne, 25 June 2014). – Australia Melbourne: Melbourne IADCES Press. – р. 422–427.                                         (ISBN: 978055427187) .

Ключові слова: инженерия, технологизированное общество, технологические риски, инженерное образование.

3.Чаплыгин А.К., Сук Е.Е. Язык политической рекламы как способ политического влияния  /    Informative and communicative space and a person: materials of the 1Y international scientific conference on April 15-16, 2014. – Prague: Vedecko vudavatelske centrum “Sociosfera-CZ”.  - c 26-31. ИСБН 978-80-87-966-22-8  

Ключові слова: коммуникация, политическая коммуникация, политический миф,  манипуляция сознанием. 

4.Сук О.Є. Моральні цінності як основа відродження духовності українського народу/ Філософія в сучасному світі: Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару //Ред. Кол.                               О.Г. Романовський, О.О. Дольська, А.В. Кіпенський. – Харків: «Точка». – 2014., с. 75-77.    – Укр. Та рос мовами. 

Ключові слова: духовність, моральні цінності,  культура, моральна культура.

18.  Чаплигін О.К., Сук О.Є. Формуюча оцінка освітніх результатів в дистанційному навчанні / Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер. ІІІ Всеукр. Наук. Конфер. з міжнар. Участю (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах. – Д.:ТОВ «Інновація». 2014. – Ч. 1. - 200 С ( 11-15)  ISВN 978 – 966 -8676 – 51 – 9 УДК 009 (51)

Ключові слова: вища освіта,  таксономія, постановка учбових цілей,  дистанційне навчання.

Бібліографічний опис документів

Філіпенко Лариси Володимирівни, 

кандидата історичних наук, асистента кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

МОНОГРАФІЇ

1.Філіпенко Л.В. «Ідейні »жіночі журналив Російській імперії початку ХХ століття: становлення та еволюція: монографія / Л.В.Філіпенко. – Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.– 368с.

Ключові слова:

Бібліографічний опис документів

Бажинової Олени Анатоліївни, 

кандидата наук з державного управління, 

асистента кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

СТАТТІ З ЖУРНАЛІВ

1.Бажинова О. А. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації. Вісник Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - Х.: Право, 2014. - №4 (23). - 360 с. - С. 335-338.

Ключові слова: механізми комунікації, влада та громадськість, глобалізація.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Бажинова О. А. Взаємодія органів публічної влади з громадськістю як чинник демократизації державного управління//Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014". (Харків, ХНТУСГ, 31.10..2014р.). - 356 с. - С. 69-80.

Ключові слова: публічна влада, громадськість, діалог, демократизація.

2.Бажинова Е. А. «Вплив соціальної роботи на стан та тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні». /VIII Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: теорія, історія, інноватика», КПІ, м. Київ, 15-16.05.2014р. – С.78-79.

Ключові слова: соціальна робота, сучасна сім’я.

3.Бажинова Е. А. «Роль языка в современном обществе.» /                            VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів. «Національне та інтернаціональне у світовому культурному просторі». ХНУБА, 29.04.2014, м. Харків. – С. 15-16.

Ключевые слова: язык, современное общество.

4.Бажинова О. А. «Вплив соціальної роботи на стан та тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні». VIII Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: теорія, історія, інноватика», КПІ, м. Київ, 15-16.05.2014р.

Ключові слова: соціальна робота, сучасна сім’я, розвиток сім’ї.

5.Бажинова О. А. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації. Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна перед глобальними викликами сучасності (ХХVІІ Харківські політологічні читання) (Харків, 5 червня 2014 року).

Ключові слова: механізми комунікації, влада, громадськість, глобалізація.

Бібліографічний опис документів

Зборовської Олени Павлівни, 

кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії і політології

для бібліографічного покажчика до 85-річчя з дня заснування ХНАДУ 

«ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

(2014-2015)

СТАТТЯ З НАУКОВОЇ ЗБІРКИ

1.Зборовська О.П., Прохоренко Т.Г. Моральні засади професійної культури. Історія філософія у вітчизняній духовній культурі. – Тов-во рос. філ. при Укр. Філ. фонді; Полтавський нац. Тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка; ін.-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Центр гум. Освіти НАН України. Український часопис російської філософії. Вісник товариства російської філософії при українському філософському фонді; вип. 11. – Полтава: ТОВ «АС МІ», 2014. – 816 с. – С. 689-697.

Ключові слова: професійна культура, спеціаліст, мораль виховання.