Наукові публікації за 2015/16

Видання монографій:

1.    Ткаченко И.В. Сила материнской любви. Чтобы крылья не стали оковами – Харьков: Виват, 2015. - 224с.

Навчальні посібники:

1.      Беседин А.Н., Моргунова Н.С., Резван О.А. Практикум по психологии для студентов всех специальностей. – Х.: ХНАДУ, 2012. – 212с.

2.    Бондаренко В.В. Риторика Харків: ХНАДУ, 2013. – 112с.

3.    Шапарь В.Б. Физиогномика  (Библиотека практикующего врача). Ростов н/Д: Феникс. 2015. – 318с.: ил.

4.    Ткаченко И.В., Лаврик О.В. Как помочь ребёнку стать успешным? Тренинги для родителей. – Харьков: Виват, 2016. – 224с

5.    Шапарь В.Б. Занимательная психология. Ростов н/Д: Феникс. 2016. - 431с.: ил. – (Психология)

6.    Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н., Лапуцкая И.И., Абрагимович М.Е. Краткий частотный словарь устойчивых выражений (русско-украинско-белорусско-английско-французско-испанско-китайский): Учебно-методическое пособие. Харьков: ХНАДУ, 2015. – 136 с. – Изд. 2-е испр.: рус., укр., белор., англ., франц., испан., китайск. языками

7.    Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н., Артемова О.И., Бахбитова Д.Б. Краткий частотный словарь устойчивых выражений (русско-туркменско-английско-французский): Учебно-методическое пособие.  – Харьков: ХНАДУ, 2014. – 198 с. – Изд. 3-е испр.: рус., туркмен., англ., франц. языками.

Публікації у збірниках ДАК за проблемами вищої освіти

1.     Рідкозубова С.О. Організація індивідуальної роботи з іноземними студентами. Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. пр. / [редкол.: Л.С. Нечепоренко (голов. ред.) та інш.]. – Х., 2014. - Вип. 35. – С. 150-156.

2.     Рідкозубова С.О. Особистісно-зорієнтований підхід до проблеми формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів у процесі мовної підготовки. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. / [літер. ред. О.В. Лупул]. – Вип. 700. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. – С. 165-171

3.     Рідкозубова С.О. Навчальний проект як засіб формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів. Науковий журнал «Науковий огляд» №2 (12). – Київ,2015. - С. 137-142

4.    Рідкозубова С.О. Проблема вдосконалення мовної підготовки іноземних студентів. Розвиток професіонала і професіоналізму: теорія і практика: зб. наук. пр. / [за аг. ред. С.П. Архіпової. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І.]. – 2014. – С. 279-282.

5.    Бондаренко В.В., Яценко О.М. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх менеджерів. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - №11, 2015. - С.7-12.

6.    Рідкозубова С.О. Організація педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами-іноземцями вищих технічних навчальних закладів. Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць / Полтавський національний педагогічний ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 16 (Серія «Педагогічні науки») – С. 238-244.

7.    Рідкозубова С.О. Технологія формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб. наук. пр. / За заг. редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцко. – Харків: ХНАДУ,2015. – Вип. 38 – С. 116-124

8.    Бондаренко В.В. Синергетичний ефект як основа формування конкурентоспроможного інженера-педагога. Науковий журнал "Науковий огляд" (наукометричне видання).  № 1 (22), 2016.  С. 21 - 28 

9.    Яценко О.М. Етапи та методики проведення педагогічного експерименту з метою формування лідерських якостей майбутніх менеджерів. Науковий журнал "Науковий огляд" (наукометричне видання).  № 1 (22), 2016.  С. 127 - 135

Статті у зарубіжних виданнях

1     Разумовська Н.Р. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у технічному ВНЗ.   Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Humenska 16, Ministry of Culture, Slovakia, April 2016, P.141, pp. 51-53

Участь у конференціях в Україні

1     Рідкозубова С.О. Розвиток комунікативних здібностей іноземних студентів у процесі оволодіння професійним мовленням. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, докторантів і аспірантів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Кафедра педагогіки в системі підготовки майбутнього вчителя» (до 165 річчя від дня заснування кафедри) [20 жовтня 2015] / [за редакцією Л.Д. Зеленської.]. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. – С. 64-65

2     Бондаренко В.В. Історичний поступ вищої освіти в Україні. Матеріали II Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвячений 85-річчю Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків, 11-12 листопада 2015р.). - Х.: ХНАДУ, 2015 - 216 с., С.155-166

3     Яценко О.М.   Викладач-лідер у вищій школі. Матеріали II Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвячений 85-річчю Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків, 11-12 листопада 2015р.). - Х.: ХНАДУ, 2015 - 216 с., С.186-191

4     Рідкозубова С.О. Реалізація комунікативного підходу в роботі з іноземними студентами вищих технічних навчальних закладів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною участю, 20 листопада 2015 р. - Полтава: Вид-во ПДАА, 2015. - 276с.,  С.196-199

5.    Рідкозубова С.О. Підвищення якості мовної підготовки іноземних студентів засобами інформаційних технологій. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015» [12-13 листопада 2015 р.]. - Запоріжжя- Київ, 2015 – С. 146-147

6     Бондаренко В.В. Головні складові особистісної комунікативної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (7-8 квітня 2016р., м. Харків).-Х.: ФОП Бровін О.В., 2016.-170с., С.113-115

7     Любимая А., Редкозубова С.А. Общение – модель человеческого отношения к миру. Харківський нац. універ. ім. В.Н.Каразіна. – центр довузівської освіти. Малий каразінський університет. Харків 21 травня 2016. 268с. – С.230-233