Наукові публікації за 2016/17

Видання монографій:

1.      Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н. Культурологические аспекты обучения иностранных студентов языку страны обучения// Академическая адаптация образовательных мигрантов в стране обучения: монография [под ред. Н.И. Ушаковой] Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 248с.,С.61-70  

Навчальні посібники:

1.     Бондаренко В.В. Бондаренко Л.Н. Фразеологічний словник-довідник (російська, українська, англійська, французька, іспанська, китайська мови): Навч. посібник Харків: «Міськдрук» 2017. – 462 с.                         

У зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

1       Markozova O. The achievement of human success in a society of risks        International scientific and practical conference,  «WORLD SCIENCE» - 2016. – Volume 3.: Philosophy. – Sheffield. Science and education LTD. – 2016. С. 9–17.

Роботи в інших зарубіжних виданнях:

1.      Маркозова О.О. Значення інституту кураторства у вихованні особистості //Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naukowych badań- 2016» Volume 2. Pedagogiczne nauki, Psychologia i socjologia, Zarządzanie: Przemyśl. Nauka i studia. – 2016 . – Р. 7-11.

2.      Markozova O. The achievement of human success in a society of risks International scientific and practical conference,  «WORLD SCIENCE» - 2016. – Volume 3.: Philosophy. – Sheffield. Science and education LTD. – 2016.-  С. 9–17.

Статті у фахових виданнях:

1.      Маркозова О.О. Навчання впродовж життя – необхідна передумова досягнення життєвого успіху / Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016 – №2 (29). - С. 198-205.

2.      Маркозова О.О. Освітній капітал – ключовий фактор досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного соціуму// Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Х.: ХАІ. – 2016. – №1.-  С. 54-58. (збірник має імпакт-фактор).

3.      Прохоренко Т.Г. Соціалізація молоді в інформаційному суспільстві: особливості та ризики/  Вісник національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. – Х.: Право, 2016. – №2 (29).– С.128–134.

4.      T. Prokhorenko,V. Klepikov,         E. Prokhorenko,V. Lytvynenko та інші (всього 9) The use of high- current relativistic electron beams for the study of the effects of ionizing radiation on materials storage RAW. // Problems of atomic science and technology.(PAST) – 2016. – №2/(102). P.72-77.( збірник має імпакт-фактор)

5.      Чаплигін О.К., Сук О.Є. //  Перспективи та глухі кути науково-техніко-технологічного прогресу (НТТП) Філософія і політологія в контексті сучасної культури/Науковий журнал, 2016, Вип. 3 (12). – 256 с. ( С. 14-22).

6.      Костенко О.С. Роль дисциплін психолого-педагогічного циклу у процесі культурологічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів//   Новий Колегіум. - № 3, 2016. - С. 40-43.

7.      Бондаренко В.В. Методологічний аналіз функціональних складових підготовки майбутніх інженерів-педагогів//Новий колегіум. – № 2 (84), 2016. – С. 71 – 75

8.      Разумовська Н.Р. Формування професійної спрямованості майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі//Збірник статей European Humanities Stuies: Education and Training  міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору"  24-26 листопада , 2016р м. Київ. Том 2, Київ, листопад 2016. - 408с., С.152-164.

Статті  у інших виданнях в Україні:

1.      Чаплыгин А. К "Сердечный " гуманизм Г. Сковороды и реалии ХХI века //Науково-практичний філософський журнал  «Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація».- №9.-2016.- С. 160 - 168

2.    Чаплигін О. К., Сук О. Є. Глобалізація і «сплощення світу», як факторі прогресу суспільства//Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології» 24-25 червня 2016 р. – Харків-Лиман, 2016. – с. 347. – С. 115-118.

3.      Чхеайло І.І. Інформаційна етика – етика постмодерної людини //Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару «Філософія в сучасному світі» 18-19 листопада 2016р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».– Харків: «Точка»– 2016.– 127 с. – С. 118–121.

4.      Ярмак Т. В, Сук Є. Мотивація в дистанційному навчанні//Актуальные научные исследования в современном мире: ХІХ Междунар. научн. конф., 26-27 ноября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 11(19), ч. 4 – 166 с. -  С. 31-37.

5.        Прохоренко Т.Г. Креативність спеціаліста як основа професійної успішності //Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII Міжвузівського науково-практичного семінару, 19 січня 2017р., м. Харків. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ»,  2017. – 242 с. – С. 183–186.

6.      Ярмак Т. В Проблеми підвищення мотивації в дистанційному курсі//Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII Міжвузівського науково-практичного семінару, 19 січня 2017р., м. Харків. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ»,  2017. – 242 с. – С. 186–188.

7.      Чхеайло І.І. Мережеве суспільство як нова можливість і умова соціокультурної гармонії //Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII Міжвузівського науково-практичного семінару, 19 січня 2017р., м. Харків. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ»,  2017. – 242 с. – С. 49–52.

8.      Чхеайло І.І. До проблеми викладання дисципліни «Професійна етика та етикет» в підготовці фахівців у технічному ВЗН//Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» Харківський  національний автомобільно-дорожній університет  25-26 квітня 2017 року. – С.58-61.

9.    Чхеайло І. І. До проблеми підвищення ролі освіти у забезпеченні сталого розвитку суспільства// «Психолого-педагогічні особливості підготовки фахівців з вищою освітою: здобутки і перспективи»: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців і студентів. Харків, 28 квітня 2017 р./ Міністерство освіти і науки України; ХНАДУ та ін. – 2017.– 212 с. – С.203-206.

10.  Чаплыгин А.К.  Как это было (к истории Харьковских международных Сковородиновских чтений) //Збірник тез та матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Інтерпретація та інтерпретатори: з історії сковородинознавства» (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди», 14 травня 2016 року).– Сковородинівка – Харків: Майдан, 2016.– 170 с.– С. 38-50.

11.     Чаплыгин А.К. У историков теории творчества: Аристотель о механизме перехода потенциального в актуальное//Матеріали ХХІV Харківських міжнародних сковородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди», 24 вересня 2016 року).– Сковородинівка – Харків: Майдан, 2016.– 312 с.– С. 29-37.

12.     Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Використання моделі змішаного навчання в курсі «Політологія» Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с.С. 275-279 .

13.     Чаплигін О. К., Сук О. Є. Техноетика як регулятор етичних меж технічного прогресу// «Сучасні тенденції розвитку української науки»: Всеукраїнська наукова конференція 6-7 травня 2017, Переяслав-Хмельницький//Матеріали наук. конф. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - 195с.  –С.182-187.

14.  Чаплигін О. К., Сук О. Є.Моральній вимір та науково-технічний і технологічний розвиток//Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти://Зб. наук. праць ІІ Міжнародна науково-практична конференція 25-26 травня 2016 р./ за ред.. О. Г. Романовського.– Вип. 45(49): у 2-х ч. – Ч. 1. – Харків: НТУ «ХПІ»,  2016. – 392 с. – С. 242–250.

15.  Чаплигін О. К., Сук О. Є. Відповідальність як складова етики техніки та технології//Збірка Матеріалів міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2017»(Харків, ХНТУСГ, 3 березня 2017 р.). – Харків: ФОП Тарасенко В. П., 2017. – 264 с.– С. 204-210.

16.  Чаплигін О. К., Сук О. Є. Застосування педагогічного дизайну для підвищення мотивації в дистанційному курсі. //Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» Харківський  національний автомобільно-дорожній університет  25-26 квітня 2017 року. – С.158 -161.

17.     Сук О.Є. Техніка як предмет філософської рефлексії античності//Матеріали ХХІV Харківських міжнародних сковородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди», 24 вересня 2016 року).– Сковородинівка – Харків: Майдан, 2016.– 312 с.– С. 288-294.

18.  Сук О. Є. Техногенне суспільство в умовах глобалізації //Актуальные научные исследования современном мире: XXV Междунар. науч. конф., 26-27 мая 2017., Переяслав-Хмельницкий.// Сб. научных трудов – Переяслав – Хмельницкий, 2017.– вып. 5 (25), ч. 10 – 124 с.– С. 66-72.

19.  Прохоренко Т.Г. Соціальні компетенції як складова професійної підготовки фахівця//Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» Харківський  національний автомобільно-дорожній університет  25-26 квітня 2017 року. – С.189-192.

20.  Прохоренко Т. Г. Засоби підвищення пізнавальної активності студентів під час вивчення соціології//«Психолого-педагогічні особливості підготовки фахівців з вищою освітою: здобутки і перспективи»: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців і студентів. Харків, 28 квітня 2017 р./ Міністерство освіти і науки України; ХНАДУ та ін. – 2017.– 212 с. – С.139-143.

21.  Філіпенко Л. В. Мотиваційна складова в організації самостійної роботи студентів, досвід США//Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» Харківський  національний автомобільно-дорожній університет  25-26 квітня 2017 року. – С.275-278.

22.  Маркозова О. О., Маркозов Д. О. Самостійна робота студентів – запорука формування творчої особистості// «Психолого-педагогічні особливості підготовки фахівців з вищою освітою: здобутки і перспективи»: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців і студентів. Харків, 28 квітня 2017 р./ Міністерство освіти і науки України; ХНАДУ та ін. – 2017.– 212 с. – С.123-127.

23.  Бондаренко В.В. Іноваційні вимоги до розвитку конкурентноспроможного вищого технічного закладу освіти//Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб.наук.пр. - Харків: "Місьдрук", 2016. - Вип.7. - 112с., С.15-24.

24.  Бондаренко В.В. Чепурна В.О. Роль студентського самоврядування у процесі формування готовності до управлінської діяльності в умовах технічного університету//Київський науково-педагогічний вісник №8(08)2016, "Київська наукова організація педагогіки та психології",  04108, м.Київ, а/с 62, www.knopp.org.ua, с.139, С.124-128.

25.  Рідкозубова Є.І., Рідкозубова С.О. Організація індивідуальної роботи зі студентами технічних навчальних закладів//Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб.наук.пр. - Харків: "Місьдрук", 2016. - Вип.7. - 112с., С.59-66.

26.  Ткаченко І.В. Національне виховання студентської молоді у технічному ВНЗ України//Київський науково-педагогічний вісник №8(08)2016, "Київська наукова організація педагогіки та психології",  04108, м.Київ, а/с 62, www.knopp.org.ua, с.139, С.111-115.

27.  Ткаченко І.В. Молодіжні журнали як засіб патріотичного виховання молоді в сучасній Україні//Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб.наук.пр. - Харків: "Місьдрук", 2016. - Вип.7. - 112с., С.79-88

28.  Чепурна В.І. Особливості організації психолого-педагогічної підготовки магістрів технічних спеціальностей//Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб.наук.пр. - Харків: "Місьдрук", 2016. - Вип.7. - 112с., С.88-100.

29.  Ткаченко І.В. Морально-етичне виховання студентської молоді технічного ВНЗ//Педагогіка та психологія: напрямки та тенденції розвитку в україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2017 р. м.Одеса). - Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2017. - 180с., С.72-74.

30.  Чепурна В.О. Формування позитивного образу професії у студентів технічних спеціальностей як умова кар'єрного зростання майбутніх фахівців//Педагогіка та психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2017 р. м.Одеса). - Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2017. - 180с., С.46-48.

31.  Ткаченко И.В. Проблема углубления практической подготовки студентов в контексте формирования фундаментального опыта//«Психолого-педагогічні особливості підготовки фахівців з вищою освітою: здобутки та перспективи»: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конфе-ренції молодих науковців і студентів Харків, 28 квітня 2017р. / Міністерство освіти і науки України; ХНАДУ та ін. – 2017. – 212с., С.161-166.

32.  Чепурна В.О. Роль практичних занять у підготовці студентів до навчально-виробничої практики//«Психолого-педагогічні особливості підготовки фахівців з вищою освітою: здобутки та перспективи»: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конфе-ренції молодих науковців і студентів Харків, 28 квітня 2017р. / Міністерство освіти і науки України; ХНАДУ та ін. – 2017. – 212с., С.182-186.

Статті  у інших виданнях (без України)

1.      Чаплыгин А.К., Сук Е. Е. Николай Федоров: от педагогики саморазвития к онтологии тотального созидания //Материалы IV Международной научной конференции 18-19 ноября 2016г.»/ Под ред. О.Д. Маслобоевой, И.А. Сафронова.– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017.– 249 с.– С. 119-130.

2.      Бондаренко В.В. Язык и общество: психолого-педагогические особенности преподавания русского языка как иностранного в современной Украине//Сборник трудов международной научно-практической конференции "Международное образование и межкультурная коммуникация: проблемы, поиски, решения:. – Томск: Дельтаплан, 2016. – 248 с. С. 27-34.