Очеретенко Сергій Валентинович

Освіта. У 1997 році закінчив Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «електричний транспорт». У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток мережі метрополітену на основі закономірностей формування пасажиропотоків (на прикладі харківського метрополітену)»за спеціальністю 05.23.20 – містобудування та територіальне планування

Досвід роботи

– травень 1997 р. – травень 2000 р. – аспірат кафедри  Автоматизованих систем управління електропостачанням і електротранспортом Харківської державної академії міського господарства;

– 01.09.2000 р. – 31.12.2002 р. – асистент кафедри Автоматизованих систем управління електропостачанням і електротранспортом Харківської державної академії міського господарства;

- 01.01.2003 р. – 31.08.2004 р. – асистент кафедри транспортних систем і логістики Харківської державної академії міського господарства;

- 01.09.2004 р. - 30.06.2005 р. – асистент кафедри транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 01.07.2005 р. - 31.07.2011 р. – доцент кафедри транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 01.08.2011 р. – по теперішній час - доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

 Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Функціональна логістика»  

«Логістика»

«Логістика запасів»

Наукові інтереси

Логістика, моделювання систем управління запасів на підприємстві.

Електронна адреса:  ocheret@remove-this.ukr.remove-this.net

ORCID

Google Академія

SCOPUS/WoS    

Публікації 

Olha Bieletska, Yevhen Liubyi, Serhii Ocheretenko, Dmitriy Muzylyov, Vitalii Ivanov, Ivan Pavlenko. Approach to Determine Transport Delays at Unsignalized Intersections. Communications - Scientific letters of the University of Zilina. 2023. 25(3), p. A124-A136. https://doi.org/10.26552/com.C.2023.052. (Scopus)

Очеретенко С.В. Особливості формування замовлень автозапчастин при багатономенклатурному керуванні / S. Ocheretenko, V. Korovko, E. Zhatkanbaeva // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 2 (72). – С. 35-38. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2952

Очеретенко С.В. Застосування активних методів навчання як пробудження пізнавальної активності у студентівм / С.В. Очеретенко // Матеріали ХХVІІІ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» 20-21 квітня, Одеса 2023, Частина 2., С. 62-63.

Очеретенко С.В. Управління складськими запасами на підприємствах по ремонту автомобілів / С.В. Очеретенко // Збірник третій міжнародній науково-технічної інтернет-конференції «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем, 19-20 жовтня, Рівне, 2022. С180-182.

 

Очеретенко С.В. Управління складськими запасами та їх оптимізація на підприємствах по ремонту автомобілів    / С.В. Очеретенко //Системи управління, навігації та зв’язку: Випуск 2(64). – П.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2021. – С. 50-52. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2305

Очеретенко С.В. Підвищення ефективності світлофорного регулювання на перехресті / С.В. Очеретенко, Д.С. Огульчанська // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наукових праць. Том 2(60). – П.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2020. – С. 51-55.                   http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1831

Очеретенко С.В. Формування професійних компетенцій майбутніх фахівців для міського електричного транспорту / С.В.Очеретенко // Концепція розвитку електричного транспорту та його систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7 – 9 квітня 2020 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 14-16 с.

Очеретенко С.В. Оптимізація запасів в логістичних системах / С.В.Очеретенко // Матеріали науково-практична конференція «Фізика сучасності» (28-29.03.2019, Харків). – Харків, ХНАДУ. – 2019. – С. 61.

Очеретенко С.В. Оцінка ефективності світлофорного регулювання на перехресті / С.В.Очеретенко, Д. С. Огульчанська // НАУКОВІ ПРАЦІ IV Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека на транспорті - основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи» 26-27 листопада 2019 р. (Посвідчення УкрІНТЕІ від 20 грудня 2018 року № 676). Харків, 2019. – С. 87 – 89.

Очеретенко С.В. Використання знижок в логістичних системах підприємствах / С.В. Очеретенко, В.Ю.Кудріна // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наукових праць. Випуск 3(55). – П.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – С. 72-75. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1556.

Очеретенко С.В. Використання логістичного підходу до проектування системи доставки вантажу / С.В.Очеретенко, П.А. Яровий // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 25-26 жовтня 2018 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 268 с.

Очеретенко С.В. Підвищення ефективності функціонування систем управління запасами / С.В.Очеретенко, В.Ю. Кудріна // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 25-26 жовтня 2018 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 268 с.

Очеретенко С.В. До питання управління запасами автомобільних запчастин на торгових підприємствах / С.В.Очеретенко // Комунальне господарство міст. - 2018. - Вып. 142. – С. 114-118.

Очеретенко С.В. Дослідження питання удосконалення системи доставки вантажів у міжнародному сполученні на автот-ранспортних підприємст-вах / С.В.Очеретенко, К.С. Дмитриева // Комунальне господарство міст. - 2018. - Вып. 140. – С. 76-80.

Очеретенко С.В. Analysis of transportation cost influence on motor transport enterprise activities (Аналіз впливу собівартості перевезень на діяльність автотранспортного підприємства) / С.В.Очеретенко, Г.О. Васильєв, Т.Л. Полякова // Збірник наукових праць. Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (Іноземними мовами) Випуск 7. Частина 1., Харків 2017: ХНАДУ С. 252-256.

Очеретенко С.В. Improving the efficiency of inventory management at the enterprise (Підвищення ефективності систем уп-равління запасами на підп-риємстві) / С.В.Очеретенко, А.В. Костюк // Збірник наукових праць. Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспек-тиви технічних наук (Іноземними мовами) Випуск 7. Частина 1., Харків 2017: ХНАДУ С. 87-90.

Очеретенко С.В. Improving the efficiency of international cargo traffic on the Basyrov R.M. LTD (Підвищення ефективності вантажних міжнародних перевезень на ФОП Баси-ров Р.М.) / С.В.Очеретенко, К.С. Дмитриева // Збірник наукових праць. Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (Іноземними мовами) Випуск 7. Частина 1., Харків 2017: ХНАДУ С. 45-49.

Очеретенко С.В. Дослідження питання удосконалення складської системи / С.В.Очеретенко, В.О. Грабар // Коммунальное хозяйство городов. - 2017. - Вып. 134. –С. 104-107.

Очеретенко С.В. Екологічні аспекти транспортної системи міста / С.В.Очеретенко, О.І. Лежнева, Є.В. Любий, Г.М. Желновач, Н.В. Пономарьова, Н.В. Прокопенко // Монографія Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2017 – 180 с.

Очеретенко С.В. Логістичне управління / С.В.Очеретенко, В.О. Грабарь, О.С. Губарєва // Збірник наукових праць. Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (Іноземними мовами) Випуск 6. Харків 2016: ХНАДУ С. 47-51.

Очеретенко С.В. Роль дистанційного навчання при підготовці фахівців вищої кваліфікації / С.В.Очеретенко // Матеріали (статті та тези) ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 85-річчю Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки і технології. – Харків: ЛІДЕР, 2016 – С. 167 – 171.  

Посилання на статті

Очеретенко С.В., Савченко Ю.О. Удосконалення системи матеріального постачання тов «Малинівський склозавод».

Очеретенко С.В. Організація міського руху в умовах високої автомобілізації.

Очеретенко С.В. До питання управління запасами автомобільних запчастин на торгових підприємствах.

Очеретенко С.В. Дмитрієва К.С. Дослідження питання удосконалення системи доставки вантажів у міжнародному сполученні на автотранспортних підприємствах.

Очеретенко С.В. Грабар В.О. Дослідження питання удосконалення складської системи.

Очеретенко С.В. Шляхи оптимізації професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах сучасного вищого технічного закладу.

Очеретенко С.В. Роль та місце дистаційного навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців.

Очеретенко С.В., Савченко Ю.О., Дюканова М.В. Дослідження закономірностей впливу знижок на загальні логістичні витрати при формуванні обсягу замовлення промислових підприємств.

Очеретенко С.В., Горобинская М.В. Дослідження швидкості руху на трамвайних маршрутах при різних його умовах.

Ocheretenko Sergiy. Traffic stream state quantitative analysis theory bases.