Токмиленко Тетяна Томовна

Освіта. У 1983 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Дорожньо-будівельні машини та обладнання» У 1991 році пройшла перекваліфікацію за фахом «Експлуатація автомобільного транспорту» в Московському автомобільно-дорожньому університеті (випускна робота «Маркетинг на автомобільному транспорті»)

Досвід роботи

01.12.1983 р. – 01.12.1986 р. – інженер НДС кафедри організації перевезень і дорожнього руху Харківського національного автомобільно-дорожнього інституту;

27.11.1986 р. - 01.09.2007 р. – асистент кафедр організації перевезень і дорожнього руху (транспортних систем), транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

01.09.2007 – 29.08.2011 р. - старший викладач кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

29.08.2011 р. -  по теперішній час – старший викладач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Транспортні системи»

«Інтегровані транспортні системи»

Наукові інтереси

Стала мобільність, транспортна логістика, логістичні системи забезпечення будівництва.

Електронна адреса:  tetyana@tokmylenko.com  

Публікації

Tokmylenko T. Summer school: a non-formal way to tackle education challenges/ O. Chernyshova, Т. Tokmylenko // Освiтнiй вимiр: Збiрник наукових праць. Випуск 3 (55). – Кривий Ріг: Криворiзький державний педагогiчний унiверситет, 2020 – С. 267 –284.  https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3942

Токмиленко Т.Т. Summer school: a non-formal way to tackle education challenges / О.С.  Чернишова, Т.Т. Токмиленко // Матеріали The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning, 15 - 17 October, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine (В редакції конференцию перенесено)

Токмиленко Т.Т. Дослідження необхідності створення зелених коридорів у м. Харкові / І.І. Штанько, Т.Т. Токмиленко // Матеріали V Міжнародної наукoвo-практичної кoнференції студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки» (25 жовтня 2019) .-Харків: ХНАДУ, 2019. —  с. 266 – 269

Токмиленко Т.Т. Раціоналізація транспортної складової в логістичному ланцюзі постачань товарів в роздрібну торгівельну мережу / К.Г.  Ковцур, Т.Т. Токмиленко, Н.В. Птиця // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 10 (1335) 2019. —  с. 54 – 63

Токмиленко Т.Т. Вплив технологічних параметрів на вибір каналу доставки вторинних дорожньо-будівельних матеріалів / Т.Т. Токмиленко, К.Г.  Ковцур // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12).–  с. 161 – 165

Токмиленко Т.Т. Інноваційна концепція доставки фармацевтичної продукції / Т.Т. Токмиленко, А.І.  Михальова // Матеріали  VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (25–26 жовтня 2018 р.).- Харків: НФАУ, 2018.- с. 247 – 250

Токмиленко Т.Т. Цілісна інтегрована система мобільності. Трансформування мобільності пасажирів та вантажів / Т.Т. Токмиленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем» .-Харків:ХНАДУ,2018 – Режим доступу: tslkhnadu.com/2018/06/11/materiali-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-perspektivni-napryami-rozvitku-regionalnih-transportnih-ta-logistichnih

Токмиленко Т.Т. Інклюзивний підхід до процесу навчання фахівців транспортної галузі / Т.Т. Токмиленко // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» (9-10 квітня 2018 р).– Харків: ХНАДУ,2018. – с. 135-137

Токмиленко Т.Т. Використання QGIS (Quantum GIS) в навчанні студентів напрямку «Транспортні технології» / Т.Т. Токмиленко // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ».-Харків: ХНАДУ,2017  – Режим доступу: dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php

Токмиленко Т.Т. Sustainable development of the transport system / Т.Т. Токмиленко, М.М. Тесля // Збірник наукових праць «Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук» (іноземними мовами, Вип. 7, ч.1.-Харків: ХНАДУ,2017.- с.226-230

Токмиленко Т.Т. Використання принципів неформальної освіти в процесі навчання студентів / Т.Т. Токмиленко // Матеріали ХХІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (20-21квітня 2017р.). –  Одеса: ОДАБА, 2017.- с.63-66

Токмиленко Т.Т. Використання академічної версії PTV Vision® VISUM в навчанні студентів напрямку "Транспортні технології"/ Т.Т. Токмиленко // Матеріали ХХІ Міжнародній науково-методичній конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (квітень 2016 р.). – Одеса: ОДАБА, 2016. – с.  57 -60

  

Посилання на статті

Дослідження вибору каналу доставки вторинних дорожньо-будівельних матеріалів

Цілісна інтегрована система мобільності. Трансформування мобільності пасажирів та вантажів

Вибір критерію оптимізації функціонування логістичної системи, що забезпечує виконання дорожньо-ремонтних робіт

Використання QGIS (Quantum GIS) в навчанні студентів напрямку «Транспортні технології»

Зменшення фактору ризику ДТП вразливих учасників дорожнього руху

Раціоналізація транспортної складової в логістичному ланцюзі

Інклюзивний підхід до процесу навчання фахівців транспортної галузі

Інноваційна концепція доставки фармацевтичної продукції