Інформація про підвищення кваліфікації НПП

Зав. каф., професор Ярхо Т.О.

Педагогічне стажування у НТУ (ХПІ), наказ №168; від 10.12.2018 р. «Удосконалення досвіду  формування математичної  компетентності здобувачів у процесі багатоступеневої математичної підготовки у ЗВО» (200 годин)

закордонне on-line стажування з отриманням сертифікату (Польща, Вища технічна школа, м.Катовіце, з 10.09.20 по 15.11.20, 180 годин), тема: «Удосконалення багаторівневої математичної підготовки здобувачів технічних і транспортних університетів у рамках компетентнісної парадигми освіти»

Доцент Бобрицька Г.С.
Стажування в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна  на кафедрі фундаментальної математики, з 01.11.2018 по 30.04.2019 (обсяг в годинах – 360 годин). Сертифікат №120

Доцент Вишневецький О.Л.
Стажування в НТУ ХПІ, напрямок «Набуття досвіду дистанційної математичної підготовки вітчизняних та іноземних здобувачів бакалаврату технічних спеціальностей» з 1 жовтня 2019 р. по 30 листопада 2019 р.,  наказ №168 від 10.12.2019 р. (обсяг в годинах – 200 годин).

Доцент Гадецька С.В.
1) Підвищення кваліфікації за програмою «Тренінгові технології в навчанні» (дисципліни «Вища математика», «Дослідження операцій») в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (м. Полтава) з 19.11.2018 по 30.11.2018 (обсяг в годинах – 108 годин). Свідоцтво № ПК 01597997\00994-18
2) Підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти» в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця з 11.10.2019 по 29.05.2020 (обсяг в годинах – 150 годин). Свідоцтво № ПК 02071211\000040-20

Доцент Ємельянова Т.В.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду формування і розвитку математичної професійної компетентності здобувачів, як однієї з складових когнітивних здібностей, на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» (108 г.)

Доцент Климова І.М.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №161 від 19.12.2016 р. «Вивчення методологічних і організаційних підходів до оцінювання рівня математичної компетентності іноземних студентів» (108 год). 

Ст. викл. Мороз І.І.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду з технологій створення адаптованої науково-методичної літератури з вищої математики для іноземних студентів» (108 г.) 

Ст. викл., к.пед.н. Михайленко І.В.
1) Педагогічне стажування у ХТУ ХПІ, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду  підвищення рівня математичної підготовки студентів першого курсу бакалаврату» (108 г.)

2) Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації "Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід" для педагогічних та науково-педагогічних працівників, Польща-Україна, з 06.11.2021р. по 12.12.2021 р. (180 г.)

Ст. викл. Нестеренко В.О.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №161 від 19.12.2016 р.«Набуття досвіду сучасної математичної підготовки здобувачів бакараврату» (108 г.)

Доцент Пташний О.Д.
Стажування в Національному технічному університеті ХПІ «Набуття досвіду дистанційної математичної підготовки вітчизняних та іноземних здобувачів бакалаврату технічних спеціальностей» з 01.10.2019 по 30.11.2019 (обсяг в годинах – 200 годин).

 

Методична література для підготовчого відділення ХНАДУ

Організація навчального процесу здійснюється у відповідності до сучасних галузевих стандартів вищої освіти – «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми бакалавра» з напрямів «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (за видами транспорту)», «машинобудування», «Автоматика та комп'ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Будівництво», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», та «Цільової програми удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ». Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ включає два її різновиди (базову і спеціальну підготовку). Кожний із зазначених різновидів передбачає заходи щодо загальної і елітної освіти. На рівні загальної базової підготовки абітурієнтів м. Харкова і області і рамках елітної базової фундаментальної підготовки кафедрою вищої математики здійснюється видавництво методичної літератури в допомогу викладачам-математикам підготовчого відділення (ПО) і підготовчих курсах (ПК) ХНАДУ.

Методична література  до курсів класичних математичних дисциплін для здобувачів усіх спеціальностей

          З метою виконання вимог освітніх стандартів нового покоління в частині забезпечення значного ступеню креативності фундаментальної підготовки, а також формування у здобувачів мотивованого ставлення до якісної освіти, кафедра вищої математики впроваджує в курси класичних дисциплін елементів професійного змісту, пов’язаних зі спеціальністю та практичною діяльністю майбутніх фахівців. Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ включає два її різновиди (базову і спеціальну підготовку). На рівні вузівської базової підготовки здобувачів, мотивованого  ставлення здобувачів до якісної фундаментальної підготовки кафедрою вищої математики здійснюється розробка методичного забезпечення навчального процес