1930-1941 рр.

      У довоєнний час кафедрою завідували професори Г. А. Григор 'єв (1930-1932 р.р.), М. М. Марчевський (1932-1934 р.р.), Б. О. Римаренко (1934-1936 р.р.), П. О. Соловйов (1936 -1941 р.р.)

     Професор М.М. Марчевський (завідувач кафедри математичного аналізу Харківського державного університету імені О.М. Горького)  очолював кафедру вищої математики ХАДІ за сумісництвом. Він отримав низку важливих результатів у області обчислення скінченних різниць функцій багатьох змінних і теорії рядів. М.М. Марчевський також опублікував велику кількість робіт з історії математичних досліджень вчених м.Харкова.

 

 

       Професор Б. О. Римаренко (пізніше завідувач кафедри вищої математики Ленінградського військово-морського інституту) був визнаним фахівцем у області теорії наближень, представником наукової школи академіка С.Н.Бернштейна. Йому належать важливі результати з розв'язання екстремальних задач для поліномів.  

  Професор П.О.Соловьев (завідувач кафедри геометрії ХДУ імені О.М. Горького) очолював кафедру вищої математики ХАДІ за сумісництвом. Він досліджував характеристики плоских кривих.

  

 

 

1941-1945 рр.

  У роки Другої світової війни викладачі кафедри вищої математики, які могли тримати в руках зброю, захищали Батьківщину. У бойових діях брали участь С. М. Брюханов, В. І. Марісов, О. О. Челідзе.  

1945-1994 рр.

  Свою роботу кафедра вищої математики ХАДІ відновила разом з усім інститутом у 1945 році. Більше 20 років (з 1945 по 1967 р.р.) кафедрою керував доцент Ю. М. Фелікс. Близько трьох десятків років (з 1967 по 1994 р.р.) кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, відмінник вищої школи Я.І. Житомирський. У ці роки найбільш вагомим напрямом наукової діяльності кафедри стало заснування і подальша розробка теорії крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних зі змінними коефіцієнтами, де професор Я.І. Житомирський отримав значну кількість важливих результатів. У подальшому, разом зі своєю дружиною - доктором фізико-математичних наук, професором В.М. Борок він проводив дослідження крайової задачі для систем диференціальних рівнянь у частинних похідних у нескінченній кулі. Багато в чому завдяки результатам Я. І. Житомирського і В.М. Борок цей науковий напрям набув статусу завершеної теорії. Пізніше розробку цієї теорії продовжували їхні учні - викладачі кафедри вищої математики ХАДІ,  доценти С. М. Болковий, С. В. Гадецька, Ю. В. Кириченко, І. Л. Разніцін, Л. В. Фардігола та інші.  

1994-2019 рр.

  З 1994 по 2004 р.р. кафедру вищої математики очолювали кандидати фізико-математичних наук, доценти В. Ф. Лісяний (1994-1998 р.р.), А. В. Макарічев (1998-2000 р.р.), Ю. В. Кириченко (2000-2004 р.р.).

       В. Ф. Лісяний, талановитий педагог і організатор, розвивав на кафедрі науковий напрям топологічної динаміки. Тривалий час він був заступником декана вечірнього факультету, головою предметної комісії з математики на вступних іспитах до ХАДІ. За його безпосередньою участю було створено автоматизовану систему прийому вступних іспитів «Абітурієнт». 

Область наукових досліджень доцента О. В. Макарічева - надійність складних систем масового обслуговування, що відновлюються. Він є автором методів та алгоритмів, які дозволяють значно підвищувати надійність великих комплексів. За цю роботу О. В. Макарічев в 1993 році отримав грант підтримки вчених Дж. Сороса. 

 Ю. В. Кириченко, учень професора В.М. Борок, у своїй науковій діяльності продовжував дослідження диференціальних рівнянь у частинних похідних. Як багаторічний заступник завідувача кафедри, а потім і завідувач кафедри, він віддав багато сил і частину своєї душі методичній та організаційній роботі кафедри, зокрема, сприяв створенню на кафедрі атмосфери дружби, взаємопідтримки, уваги і доброзичливості. Доцент Ю.В. Кириченко був автором великої кількості оригінальних навчальних посібників для учнів та абітурієнтів, таких як «Репетитор», «2002 завдання з математики» та інших. Після важкої хвороби 7 листопада 2004 прекрасний фахівець - Ю.В. Кириченко пішов з життя. 

    З листопада 2004 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент, відмінник освіти  Тетяна Олександрівна Ярхо. Випускниця науково-педагогічного відділення механіко-математичного факультету Харківського державного університету імені О.М.Горького (зараз ХНУ імені В.Н. Каразіна).  Т.О. Ярхо з 1975 по 1993 р.р. за розподілом університету працювала у Центральному конструкторському бюро "Протон", де пройшла шлях від інженера до провідного інженера-програміста.  У 1989 році без відриву від виробництва захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Результати дисертаційної роботи було впроваджено у розробки підприємства. Виконувала обов'язки керівника групи математичного моделювання, заступника головного конструктора з алгоритмічного та програмного забезпечення. Основні наукові праці присвячені синтезу методів і алгоритмів теорії ймовірностей і математичної статистики та їх застосуванню до оцінювання параметрів реальних процесів, розв'язання задач статистичного розпізнавання образів. 

    З 1993 р. Т.О.Ярхо працює на кафедрі вищої математики ХНАДУ на посадах асистента, доцента, завідувача кафедри. Коло її наукових інтересів включає проблеми фундаменталізації багаторівневої математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в контексті загальних проблем модернізації сучасної вищої освіти на засадах компетентнісного підходу. Т.О.Ярхо бере активну участь у застосуванні результатів наукових досліджень до вирішення проблеми підвищення якості професійної технічної підготовки майбутніх фахівців у ХНАДУ. У період з 2008 по 2013 рік вона здійснила послідовне обґрунтування та прийняла безпосередню участь у розробці та впровадженні в навчальний процес університету двох цільових програм: Цільової програми удосконалення фізико-математичної підготовки в університеті та Цільової програми удосконалення фундаментальної підготовки в університеті на період до 2013 року. В період з 2013 по 2017 рік нею здійснено наукове обґрунтування, розробка і експериментальне впровадження в навчальний процес ХНАДУ комплексної програми фундаменталізації професійної технічної підготовки в університеті. 

    Т.О.Ярхо виконала впровадження в навчальний процес ХНАДУ багатоступеневої математичної підготовки майбутніх фахівців, яка проводиться в трьох освітніх циклах (на рівнях підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії). З 2016/2017 навчального року у ХНАДУ вперше викладається обов'язковий авторський курс Т.О. Ярхо "Фундаментальна та прикладна математична підготовка" для здобувачів третього освітнього циклу.

    Сьогодні на кафедрі вищої математики працюють 11 викладачів, 9 з яких мають вчені ступені та звання: доктор педагогічних наук, професор Т.О.Ярхо, кандидати фізико-математичних наук, доценти О.Л.Вишневецький, С.В.Гадецька, Т.В.Ємельянова, Т.Б.Фастовська; кандидат педагогічних наук, доцент О.Д.Пташний; кандидати педагогічних наук Г.С.Бобрицька, І.В.Михайленко; доцент ХНАДУ І.І.Климова; старші викладачі І.І.Мороз, В.О.Нестеренко. Навчально-допоміжний персонал кафедри -  старші лаборанти Т.В.Зайцева і В.М. Соболева ретельно виконують роботу з організаціного супроводу навчального процесу. 

   Колектив кафедри вищої математики вважає своїми ключовими задачами: 

          активне провадження наукових досліджень з фундаментальних і прикладних математичних проблем та в галузі педагогіки в умовах компетентнісної парадигми освіти;

          забезпечення високоякісної підготовки майбутніх фахівців з високим рівнем математиної компетентності.