Наукові публікації за 2010/11

Впродовж 2010-2011 н.р. викладачами кафедри було опубліковано:

монографій - 2 статей - 41 ( в т. ч. у фахових виданнях - 8) та тез доповідей - 5 в тому числі надруковано: - в Україні - 42 - за кордоном - 6

Петрова Я.В. Соціальні механізми інтелектуальної міграції (перспективи досліджень)//LAPLAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbücken, Germany,2010. Надруковано у Росії - 210 с. (8,75др.арк.).

Мовчан С.П., Чаплигін О.К. Основи філософії науки //Видавництво ХНАДУ. - Харків: ХНАДУ, 2010. - 340с. (14,17 др.арк.). Маркозова О.О. Глобалізація як джерело конфліктів// Вісник національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін.. - Х.: Право, 2010. - Вип. 3. - С.191-198. (0,3 др.арк.)

Маркозова О.О Специфічні принципи кредитно-модульної технології навчання// Materialy VI mezinarodni vedecko-praktika conference "Predni vedecke novinky - 2010". - Dil 3. Pravni vedy. Historie. Filosofie Politicke vedi. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o., c. 73-76. (0,13др.арк.)

Маркозова О.О. Моральні цінності і анти цінності українців: зміна приорітетів у глобалізованому світі//Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П.Гетьман та ін. - Х.: Право, 2010., с. 268-275 - Вип. 6.(0,3 др.арк.).

Маркозова О.О Еліта в сучасному українському суспільстві: сутність та напрямки трансформації//Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. - Х.: Право, 2011. - Вип. 8.(0,4 др.арк.).

Маркозова О.О. Політична культура як динамічна система. Materialy VI medzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Wschodnie prtnerstwo - 2010". - Volume 4. pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. Fizyczna kultura i sport.: Przemysl. Nauka i studia - str. 30-33 (0,21 др.арк.).

Прохоренко Т.Г. Особливості соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві// Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. - Х.: Право, 2011. - Вип. 8.(0,42 др.арк.).

Чхеайло І.І. Гендерна терапія інформаційного суспільства// Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. - Х.: Право, 2011. - Вип. 8.(0,42 др.арк.).

Чаплигін О.К. Сердечний гуманізм і суперечності ХХІ ст. //Г. Сковорода і сучасна моральна філософія. Збірник наукових статей / Науковий редактор О.М. Кривуля. - Харків - Сковородинівка: Видавець Савчук О.О., 2010. (0,33 др. арк.).

Зубенко А.С.Демократія як шлях до живої справедливості// Вісник національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін.. - Х.: Право, 2010. - Вип. 3. - С.55-64. (0,4 др.арк..)

Зборовська О.П. Н.В.Гоголь и современность//Матеріали республіканської наукової, "Н.В. Гоголь: духовное измерение жизни и творчества(к 200- ю со дня рождения). - Полтава, ООО "АСМИ",2010.- С.197-201.(0,17 др.арк.).

Зборовська О.П., Волик Н.Г. Життя як творчий процес: моральний аспект//Матеріали 11 Міжнародної науково-практичної конференції: "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті", 9-11.09.10 в НАУ ім. Жуковського (ХАІ), с. 41-43.(0,1 др.арк.).

Чаплигін О.К., Мовчан С.П. Філософсько-методологічна підготовка магістранітів та аспірантів технічних ВНЗ//Проблеми розвитку освіти у вищих аграрних навчальних закладах і філософські засади їх розв`язання: Матеріали Круглого столу, м. Харків, 22-23 квітня 2010 року. - Харків: Вид-во "Міськдрук", 2010.- 416 с.(0,25др.арк.).

Чаплигін О.К., Солових Є.М.До питання про пошук оптимального співвідношення між персоніфікованим та інституційним іміджем органу місцевого самоврядування//Теорія та практика державного управління: 3 б. наук. Праць. - Х.: Вид-во Хар РІ НАДУ "Магістр", 2010. - Вип. 1 (28). - С. 126-131(0,2др.арк.)/

Чаплигін О.К. Про історичний характер філософсько-методологічних засад наукових досліджень// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.6-9.(0,12 др.арк.)

Чаплигін О.К. Амбівалентність Ероса та творчості у древньогреческій культурі і фвілософії//Науково-практичний журнал № 3 2010 присвячений 65-річчю ЮНЕСКО 80-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка і міжнародному дню філософії. ХНТУСГ ім. П.Василенка, с. 194-200.(0,25 др.арк.).

Сук Е.Е. Глобализация социальной сферы //Материалы ІІІ-й международной научной конференция "Современные проблемы развития человеческого общества". Международная Академия Наук и Высшего Образования (Лондон, Великобритания) совеместно с Всеукраинским Академическим союзом (Киев, Украина), www.icp-ua.com.

Зубенко А.С. Место и роль творческого рейтинга в системе оценки творческих работ// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.44-46. .(0,12 др.арк.)

Латишева А.І. Гуманітарізація технічної освіти (думки студентів) // Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.53-55. .(0,12 др.арк.)

Прохоренко Т.Г. Социологическая составляющая инженерного образования// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.53-55. .(0,12 др.арк.)

Бажинова Е.А. Концепція підготовки фахівців із соціальної роботі у вищих учбових закладах// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.84-85. .(0,12 др.арк.)

Зборовська О. П., Волик Н. Г. Роль і місце "філософії" і "логіки" в новому навчальному циклі підготовки молодих фахівців в технічних вузах// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.92-95. .(0,12 др.арк.)

Марина О.Е. Проблемы и перспективы гуманитарного образования в информационном обществе// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.98-100. .(0,12 др.арк.)

Маркозова О.О. Глобалізація та її наслідки для вищої освіти// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.101-103.

Мовчан С. П. До проблеми інтеграції с соціально - гуманітарних та природознавчих наук// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.103-106. .(0,12 др.арк.)

Лимаров А.И. Творческий потенциал личности и гуманитарная подготовка студентов// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.106-109. .(0,12 др.арк.)

Петрова Я.В. Сучасна інтелектуальна міграція: до постановки питання// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.116-119. (0,12 др.арк.)

Смелянцев А.П. Гуманітаризація освіти як підґрунтя формування світогляду майбутніх фахівців// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.119-122. .(0,12 др.арк.)

Сук О.Є. Гуманітаризація освіти як підґрунтя формування світогляду майбутніх фахівців// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.122-125. .(0,12 др.арк.).

Сук О.Є. Справедливість у системі моральних цінностей в контексті глобалізації. Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін. - Х.: Право, 2011. - Вип. 7. (0,33 др.арк.).

Чхеайло І.І. Гуманітарний вимір освіти в умовах глобалізації// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.127-130. .(0,12 др.арк.)

Ярмак Т.В. Роль гуманітарної підготовки у структурі професійної освіти// Зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу"11-12 листопада 2010р.- Х.:ХНАДУ 2010.- С.133-136. .(0,12 др.арк.)

Зубенко А.С., Сметанин Г.В. Семья как место взаимодействия интеллекта покалений//Материаллы международной научно-практической конференции "Развитие интеллектуального и инновационного потенциалов поколений регионов в трансформирующемся обществе"/Интеллектуальный потенциал поколений в социально-гуианитарном знании: Сб. докладов междунар. научн.-практ. конференции. - Губкин: ООО "Айкью", 2010. - с. 230-234. .(0,16 др.арк.)

Сук Е.Е. Современная традиционная и прикладная этика//Материаллы международной научно-практической конференции "Развитие интеллектуального и инновационного потенциалов поколений регионов в трансформирующемся обществе"/Интеллектуальный потенциал поколений в социально-гуианитарном знании: Сб. докладов междунар. научн.-практ. конференции. - Губкин: ООО "Айкью", 2010. - с. 307-313. .(0,25 др.арк.)

Бажинова Е.А. Формирование культуры здоровья как нравственная и духовная проблема нации//Материаллы международной научно-практической конференции "Развитие интеллектуального и инновационного потенциалов поколений регионов в трансформирующемся обществе"/Интеллектуальный потенциал поколений в социально-гуианитарном знании: Сб. докладов междунар. научн.-практ. конференции. - Губкин: ООО "Айкью", 2010. - с. 321-325. .(0,16 др.арк.).

Чаплыгин А.К. О целесообразности введения вариативной траектории студента //Збірник наукових праць міжвузівської науково-методичної конференції з міжнародною участю "Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін у технічному внз в умовах світової інтеграції освіти і науки"26-28 листопада 2009 р.- Харків: ХНАДУ. - 2010. - С.150-152. (0,12 др.арк.)

Чхеайло І.І. Логіка як основа культурного мислення і "упорядкування розуму" сучасного студента//Збірник наукових праць міжвузівської науково-методичної конференції з міжнародною участю "Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін у технічному внз в умовах світової інтеграції освіти і науки"26-28 листопада 2009 р.- Харків: ХНАДУ. - 2010. - С.151-153. (0,12 др.арк.)

Сук О.Є. Креативність філософії//Збірник наукових праць міжвузівської науково-методичної конференції з міжнародною участю "Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін у технічному внз в умовах світової інтеграції освіти і науки"26-28 листопада 2009 р.- Харків: ХНАДУ. - 2010. - С.153-155.( 0,12 др.арк.)

Зубенко А.С. Развитие коммуникативных способностей в учебном процессе: сократический метод диалога//Збірник наукових праць міжвузівської науково-методичної конференції з міжнародною участю "Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін у технічному внз в умовах світової інтеграції освіти і науки"26-28 листопада 2009 р.- Харків: ХНАДУ. - 2010. - С.155-157.( 0,12 др.арк.)

Прохоренко Т.Г. Засоби формування творчого мислення студентів під час вивчення соціології//Збірник наукових праць міжвузівської науково-методичної конференції з міжнародною участю "Розвиток творчих здібностей студентів при викладанні фундаментальних дисциплін у технічному внз в умовах світової інтеграції освіти і науки"26-28 листопада 2009 р.- Харків: ХНАДУ. - 2010. - С.157-159.( 0,12 др.арк.) -

тези доповідей викладачів - 5

Маркозова О.О.Поліморфність еліт в Україні// Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, ХХІІІ Харківські політологічні читання: "Влада та суспільство під впливом закону "циркуляції еліт". - Х.: ХАП, НЮАУ ім..Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2010. - С.23-25.

Ярмак Т.В. Роль куратора у формуванні особистості студента Сучасні аспекти виховання //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні аспекти виховання студентської молоді" 8-9 квітня 2010 р.-Х.:ХНАМГ.- С.101-103.

Чаплигін О.К. О некоторых методологических основах воспитания // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи" м. Харків, ХНТУСГ ім. Василенко, 13-14 травня 2011 р. / збірник матеріалів. - Х.: "Міськдрук", 2011. - С.430-433.

Чаплигін О.К. Эпоха Барокко и мировоззрение Г.С. Сковороды //Матеріали VI Всеукраїнської наукової конвенції "Григорій Сковорода і проблеми соціального буття" 21-22 травня 2011 р. с. Сковородинівка, УКТХОДА НЛММ Г.С. Сковороди, 21 травня 2011 р. / збірник тез.

Маркозова О.О. Основні риси сучасної політичної культури України// Матеріали "круглого столу " "Правова культура і соціально-правові практики". - Харків, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 21 червня 2011 р.

За звітний період ПВС кафедри було проведено 2 наукові конференції.


1. 11-12 листопада 2010 року кафедра філософії і політології ХНАДУ, разом з головним управлінням освіти і науки Харківської державної адміністрації, філософським факультетом Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, північно-східним центром Транспортної академії України провела всеукраїнську науково-методичну конференцію "Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу".

Секції конференції: Філософія і педагогіка гуманітарної підготовки фахівців з вищою освітою;

Методологія і методика викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах Україні ІІІ-ІVступенів акредитації;

Актуальні проблеми викладання дисциплін українознавчого циклу;

Методологічні та методичні проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

В пленарному засіданні і в роботі секцій взяли фахівці провідних вишів України міст Харкова, Києва,Одеси, Запоріжжя, Полтави, Сум, Сімферополя та ін.

Провідні теми для обговорення: "Про досвід співробітництва спеціалістів у галузі фундаментальних та філософських наук з підготовки магістрів та аспірантів";

"Теоретичні і практичні аспекти викладання філософії в сучасних умовах"; "Вища школа України сьогодні і завтра: розвиток чи згортання"; "Гуманітарна політика України на сучасному етапі";

"Актуальні проблеми гуманітаризації вищої технічної освіти" тощо.

2. В рамках 75-ї науково-технічної та науково-методичної сесії університету кафедрою філософії і політології в 21 квітня 2011 була проведена наукова конференція викладачів. В рамках конференції були розглянуті наступні проблеми: "Етика людяності і суперечності ХХІ століття", "Трансгресія моральних цінностей в глобалізованому світі", Моральні цінності в професійній культурі спеціаліста", "Проблема обґрунтування універсалістської моралі в добу глобалізації" та ін.

В конференції прийняла участь доктор філософських наук. професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії ХНУ ім. В.Н. Каразіна Корабльова Н.С.

Кращою була визнана доповідь доц.. Дорошкевич А.С.

3. Кафедрою філософії і політології виконаний госп. договір на суму 10 тис. 500 грн.

Впродовж 2011-2012н.р. викладачами кафедри було опубліковано: монографій - 1 статей - 21 у фахових виданнях - 2 - в Україні - 13 - за кордоном - 7 тез доповідей - 7

Чаплыгин А.К. Человек и творчество: работы разных лет/А,К. Чаплыгин. - Харьков: ХНАДУ, 2011. -604с. (37,75др.арк.).

Чаплыгин А.К. Аристотель о переходе потенциального в актуальное как основе понимания механизма активности человека//Філософія спілкування:філософія, психологія, соціальна комунікація / Щорічний науково-практичний журнал.-Харків:Видавець Савчук О.О.;ХНТУСГ ім.П.Василенка.-2011,№4. - С.137-142.(0,31 друк.арк.).

Чаплыгин А.К. Из истории разработки теории творчества в советской философии//III Международная научно-практическая конференция:"Марксизм и современность:советская философия - вчера, сегодня, завтра", 15 декабря 2011г.-С.194-198.

Чаплигін О.К. Наш слід на землі: Темпоральність як фундаментальна характеристика існування людини"//"Проблема існування у логіці і межафізиці."/ Збірник наукових статей ХІХ Харківськb[ міжнародb[і Сковородинівськb[ читаннm: 24-25 вересня 2011р./ Науковий редактор О.М.Кривуля. - Харків-Сковородинівка.Видавець Савчук О.О., 2011р. - С.

Прохоренко Т.Г. Социологическая компонента подготовки экономиста//Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва:Збірник тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції (09 грудня 2011р.)/Харківський національний автомобільно-дорожній університет.-Харків:ХНАДУ,2011.- С.95-98. (0,2 др.арк.).

Чхеайло І.І. Гендерний підхід до підготовки фахівців для економічної галузі//Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва:Збірник тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції (09 грудня 2011р.)/Харківський національний автомобільно-дорожній університет.-Харків:ХНАДУ,2011.- С.109-114.

Маркозова О.О. Дистанційне навчання: традиції та новації /Materialy VII mezinarodni vedecko-praktika konferenceосвітньої практики""Predni vedecke novinky - 2011". Dil 5. Filologicke vedy. Pedagogika: Praha. Publishing HouseEducation and Science" s.r.o. - 96 stran.

Маркозова О.О. Глобалізація: зміст, наслідки, протиріччя./Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji"Wschodnie partnerstwo - 2011". - Volume 4. Filologiczni nauki. Politologija. Historia. Geografia i geologia.: Przemysl. Nauka i studia - 96 str. (str.46-49 5 стор.) (7-15 wereznia2011 roku ) (7-15 вересня 2011, Польща, м.Пшемисль)

Маркозова О.О.Реалізація концепції безперервної освіти як основний напрям модернізації сучасних освітніх систем./ Материали за VIII международна научна практична конференция, "Настоящи изследвания и развитие - 2012". Том 14. Педагогически науки . София "Бял ГРАД-БГ" ООД - 17-25 януари 2012. С. 66-69.

Маркозова О.О. Соціальна складова глобалізації./ Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference Moderni vymozenosti vedy - 2012. - Dil 12. Filosofe. Politicre vedy: Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o. - 72 stran. - (Чехія, м. Прага) 41-44 р.

Дорошкевич А.С. Свідомість як проблема сучасної філософії"/Вісник Національної юридичної академії ім.Ярослава Мудрого, Серія: Філософія,філософія права, політологія, соціологія / редкол. А.П. Гетьман та ін.. - Х.: Право, 2011. - №9 С. 111-119.(стаття ВАК)

Дорошкевич А.С. Каріна О.М. Модель освіти в інформаційному суспільстві" /Науково-теоретична конференція "Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві 30-31 березня - НАУ, 2011, серія: Філософія. Культорологія.-С.127-131.(стаття 0,5 др.арк.) ".(стаття ВАК)

Зборовська О.П. Ставлення до гендерної проблематики студентів ВНЗ України./ Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції"Людина, культура, техніка в новому тисячолітті." - Харків, Націон. аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, С. - 110-115.

Ярмак Т.В. Проблема подготовки специалистов и рынок труда./ Материали за 7-а международна научна практична конференция, "Ключови въпроси в съвременната наука - 2011". Том 23. Политика, философия. София "Бял ГРАД-БГ" ООД - 17-25 април 2011. С. 45-49.

Ярмак Т.В. Современная социальная стратификация в Украине и формирование среднего класса./Динаміка еволюції людського інтелекту, етико-естетичного сприйняття світу і художньої творчості. Збірник матеріалів ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Лондон, 10 листопада 2011 року). - С. 114-119.

Маріна О.Є. Вивчення курсу етики бізнесу як засіб підвищення ефективності підготовки фахівців в економічній галузі//Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва:Збірник тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції (09 грудня 2011р.)/Харківський національний автомобільно-дорожній університет.-Харків:ХНАДУ,2011.- С.86-91. (0,31 др. арк.).

Маріна О.Є. Значення кодексу етики професійних бухгалтерів як засіб підвищення ефективності підготовки фахівців з обліку та аудиту//Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва:Збірник тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції (09 грудня 2011р.)/Харківський національний автомобільно-дорожній університет.-Харків:ХНАДУ,2011.- С.175-179.(0,25 др.арк.).

Зборовська О.П. Прохоренко Т.Г. "Релігійна мораль і сучасність."/ Матеріали міжнародної конференції в ПНТУ ім. І. Кондратюка, 24-25 червня 2011 р. - с.84-90. Смелянцев А.П. Політичний режим в Україні: необхідність реформування"/Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХІV Харківські політичні читання) "Стратегія реформ і пошук політичного балансу в Україні (21 червня 2011р.)" Збірник "Матеріали міжнародної науково- теоретичної конференції" - Х:. ХАП, НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2011. - с.39-41.

Смелянцев А.П. "Поділ влади". "Егалітаризм"/ Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2012. - С.234,С.562. Cук О.Є. Общественная мораль в глобализированном мире"/Materials digest of 1Xth and X International Scientific and PracticalConference (September 14-September 19, September 28-October 4, 2011, Kiev, London).

Бажинова О.А. Взаємодія органів публічної влади з громадкістю як чинник демократизації державного управління/Державне будівництво [Електронне видання] - 2011 - №2 - Режим доступу до журналу http:// www.kbuapa.kharkov.ua

тези доповідей викладачів - 7

Маркозова Е.А. Маркозов Д.А. Сущность и методика формирования самостоятельной работы студентов//Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва:Збірник тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції (09 грудня 2011р.)/Харківський національний автомобільно-дорожній університет.-Харків:ХНАДУ,2011.- С.195-196.

Ярмак Т.В. Філософія та її роль у національно-духовному вихованні особистості./ Сучасні аспекти виховання студентської молоді: ІІІ Всеукр. Наук.-практ.конф.-Харків, 7-8 ківтня 2011 р.: тези доповідей. С. 10-13.

Сук О. Є. Порушення етичних норм при проведенні наукових досліджень/ Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник мат. V Міжнародної науково-практичної конференції, 25.11.11. Х.: Павлов М.Ю., 2011, с. 58-59.

Дорошкевич А. С. Влияние социальной реальности на признаки современной политической элиты./ Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференціії (ХХV ювілейні Харківські політичні читання) . - Х:. ХАП, НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2012. - с.91-92.

Маркозова О. О. Глобалізація: питання розподілу переваг./ Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (ХХV ювілейні Харківські політичні читання) . - Х:. ХАП, НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2012. - с.120-121.

Бажинова О.А. Основні принципи комунікативної взаємодії органів державного управління та громадськості/Матеріали V-тої міжнародної науково - практичної конференції : "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос - культурних взаємодій", м. Суми, 26 - 28 квітня 2012. С. 97.

Бажинова О.А. Особливості механізмів комунікативної взаємодії органів влади з громадськістю в системі державного управління"/ Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління, 12 - ий Міжнародний науковий конгрес " Державне управління та місцеве самоврядування". Секція № 3 : " Демократичні засади державного управління : внутрішні та зовнішні пріоритети розвитку". березень 2012р. С. 133 .

За звітний період ПВС кафедри було проведено 2 наукові конференції. 1. 20 жовтня 2011 року кафедра філософії і політології провела "Круглий стіл", присвячений 40-річчю кафедри філософії і політології як самостійного підрозділу. В "круглому столі" взяли участь: професорсько-викладацький склад кафедри, ветерани кафедри, фахівці повідних вишів м. Харкова ( НЮА ім. Ярослава Мудрого (проф. Лозовой В.О.), ХНУ ім. В.Каразіна (проф. Корабльова Н.С.), Національної академії культури (доц. Лисенкова В.В.)) та ін. В програмі круглого столу: звіт про науково-методичну діяльність кафедри, анонсування колективної монографії кафедри "Теорія і практика моральних відносин у глобалізованому світі", презентація монографії завідувача кафедри філософії і політології доктора філософських наук, професора Чаплигіна О.К. " Человек и творчество".

2. В рамках 76-ї науково-технічної та науково-методичної сесії університету кафедрою філософії і політології 12 квітня 2012 була проведена наукова конференція викладачів. В рамках конференції були розглянуті наступні проблеми: "Глибинна екологія та самореалізація особистості в постіндустріальному світі", "Самоактуалізація особи в системі вищої освіти", "Поліморфність еліт в Україні"," " Безпека людини: методологія аналізу", "Зміна соціальної структури сучасного світу", "Криза національної ідентичності крізь призму сучасних соціокультурних процесів".В конференції взяла участь доктор філософських наук. професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії ХНУ ім. В.Н. Каразіна Корабльова Н.С

Кращою була визнана доповідь доц. Чхеайло І.І.