Наукові публікації за 2012/13

Впродовж 2012-2013н.р. викладачами кафедри було опубліковано:

монографій - 1 статей - 15 у фахових виданнях - 6 - в Україні - 11 - за кордоном - 4 тез доповідей - 30 Монографії і статті

Людина і соціум у глобалізованому світі:монографія/ за ред. проф. Чаплигіна О.К. - Х.:ХНАДУ,2012. -340с.(21,25 др. арк.)

Чаплигін О.К. Філософська освіта та в освітньому просторі Слобожанщини. //І.О. Шудрик. Історія філософської думки в слобідській Україні. - Харків: 2012. - С. 384-388. .(0,25 др.арк.).

Чаплигін О.К. "Про моральні засади філософування Григорія Сковороди (до 75-річчя від дня народження)." // Філософія і сучасність: Науково-теоретинчий і парктичний журнал / За ред. Професора С. М. Пазиніча. - Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2012. - Випуск №7. - 140 с.(0,5 др.арк.)

Чаплигін О.К. "Етика людяності Г. Сковороди: погляд з ХХІ століття." //Григорій Сковорода у світлі філології,філософії та богослов'я: матеріали ХХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, присвячених 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (27-29 вересня 2012 року). - Сковородинівка-Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. - 408 с., 8 іл.(0,5 др.арк.).

Чаплигін О. К., Подригало М. А. Деякі аспекти становлення фахівця вищої кваліфікації //Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб.наук.праць/за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. - Вип.32-33 (36-37). - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 296 с.( 0,5 др. арк..).

Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Политическая реклама как форма коммуникации. // XІМіжнародна науково-практична конференція "Технології глобализації XXI століття:еволюція чи регрес?"/I етап першості з військових наук, соціології та політичних наук, Лондон 2013 р. Режим доступу: gisap.eu/ru/node/23387.

Сук Е. Е. Проблемы интеграции украинских вузов в европейское образовательное пространство. // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку освіти в XXI столітті", Чехія, Прага, 2013 р. 10-11 апреля 2013 года. - Прага : Vědecko vyda-vatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2013 , - С. 63-70.

Ярмак Т. В. Проблемы духовного обновления современной Украины. XІМіжнародна науково-практична конференція "Технології глобализації XXI століття:еволюція чи регрес?"/I етап першості з військових наук, социології та політичним наукам, Лондон 2013 р. Режим доступу: gisap.eu/ru/node/23387.

Прохоренко Т. Г. Стратегії професійної самореалізації молоді в сучасному суспільстві. //Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія,філософія права, політологія, соціологія/редкол: А.П.Гетьман та ін. - Х.: Право, 2012. - №4 (14). - C.242-248. (0,38 др.арк)

Дорошкевич А. С. Суспільство споживання: морально-соціальні наслідки//Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія,філософія права, політологія, соціологія/редкол: А.П.Гетьман та ін. - Х.: Право, 2012. - №4 (14). - C.76-86. (О,63др.арк.).

Чхеайло І. І. Самореалізація особистості в просторі суспільства сталого розвитку// Вісник Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: Гетьман та ін. - Х.: Право, 2013. №2 (16). - С.40-47. (0,43 др.арк)

 Маркозова О. О. Роль культури у розумінні життєвого успіху людиною європейської ментальності// Вісник Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: Гетьман та ін. - Х.: Право, 2013. №2 (16). - С.327-337. (0,62 др.арк).

Бажинова О. А., Кучабський О. Г. Механізми комунікації влади та громадкості в умовах глобалізації //Публічне управління: теорія та практика: зб. наук пр. - Х.: Вид-во ХарРІНАДУ "ДокНаукДержУпр", 2012. -№4 (12). С. 85-90.(0,31 друк. арк.).

Бажинова О.А. Комунікативна взаємодія органів владиз громадськістю в системі державного управління / О.А. Бажинова //Наукові праці - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. П.Могили, 2013. - Серія: "Державне управління. - С.30-36.(0,37 друк. арк.)

Бажинова Е.А. Коммуникативное взаимодействие власти и общества как фактор демократизации/Е.А. Бажинова//Научные ведомости БелГУ т- Белгород: НИУ "БелГУ", 2013. - Серия: "Философия, Социология. Право".

Ярмак Т.В. "Формування професійної компетентності фахівця у вищому технічному навчальному закладі." // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища. Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Т.2. "Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти", Харків, ХНАДУ, 29-31 жовтня 2012р.(0,25 др.арк).

тези доповідей викладачів - 30

Чаплигін О. К. Ще раз про гуманітаризацію вищої технічної освіти. // Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р., Харків, ХНАДУ,

Дорошкевич А. С. Філософія відкритої освтньої системи.// Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р. ", Харків, ХНАДУ,

Маркозова О.А. Маркозов Д.О. Принципи сучасної освіти в контексті болонського процесу.// Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р. ", Харків, ХНАДУ,

Маркозова О.А. Маркозов Д.О. Нові підходи до оцінювання знань студентів в умовах модернізації вищої освіти в України.// Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р. ", Харків, ХНАДУ,

Смелянцев А. П. Синергетика в системе современного образования.// Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р. ", Харків, ХНАДУ,

Сук О. Є. Перспективність модульного навчання в дистанційній освіті.// Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р. ", Харків, ХНАДУ,

Ярмак Т. В. Формування професійної компетентності фахівця у вищому технічному навчальному закладі.// Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р. ", Харків, ХНАДУ,

Прохоренко Т. Г. Шляхи вдосконалення соціологічної підготовки в технічному ВНЗ..// Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища", 29-31 жовтня 2012 р. ", Харків, ХНАДУ,

Чаплигін О. К., Чистіліна Т. О. Межі та можливості використання тестового контролю знань студентів при вивченні філософії. // Творчість як спосіб буття свободи: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2013 р., м. Київ)/Уклад.: Новіков Б. В., Піхорович В. Д., Федорова І. І., Косенко В. Д. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - С.73-77.

Чхеайло И. И. Перспективы образования в информационном обществе. //IV Міжнародна науково-методична конференція: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи ", м. Харків, ХДАДМ, 25-26 квітня 2013 р. / Збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2013. - С.77-79 .

Чаплигін О. К. Межі та можливості використання тестового контролю знань студентів при вивченні філософії//IV Міжнародна науково-методична конференція: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи ", м. Харків, ХДАДМ, 25-26 квітня 2013 р. / Збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2013. - С.73-77 .

Лимаров А. И. Высшая школа Украины в контексте мировых глобализационных процессов. //IV Міжнародна науково-методична конференція: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи ", м. Харків, ХДАДМ, 25-26 квітня 2013 р. / Збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2013. - С.55-56 .

Сук Е. Е., Скалкина И. С. Нравственное воспитание или эстетический аспект социальной манипуляции? //IV Міжнародна науково-методична конференція: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи ", м. Харків, ХДАДМ, 25-26 квітня 2013 р. / Збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2013. - С.188-189 .

Бажинова О. А. Естетичне виховання особистості студентів у ВНЗ.//IV Міжнародна науково-методична конференція: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи ", м. Харків, ХДАДМ, 25-26 квітня 2013 р. / Збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2013. - С.155-156 .

Дорошкевич А. С. Інформаційні технології в світі: нові можливості та ризики. //IV Міжнародна науково-методична конференція: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи ", м. Харків, ХДАДМ, 25-26 квітня 2013 р. / Збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2013. - С.205-210 .

Прохоренко Т. Г. Формування творчого мислення студентів технфчного вузу в процесі вивчення соціології.//IV Міжнародна науково-методична конференція: "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи ", м. Харків, ХДАДМ, 25-26 квітня 2013 р. / Збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2013. - С.263-267 .

Чхеайло І. І. До проблеми викладання філософії у профільному університеті. (71-75 с.) //"Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва": Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2013 р.) / Харківський Нацональний автомобільно-дорожній університет. - Харків: ХНАДУ,2013. - С.71-75.

Маркозова О. О., Маркозов Д. О. Вдосконалення системи вищої освіти України як виклик часу. //"Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва": Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2013 р.) / Харківський Нацональний автомобільно-дорожній університет. - Харків: ХНАДУ,2013. - С.92-94.

Прохоренко Т. Г. Напрямки вдосконалення соціологічної підготовки студентів-економістів.//"Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва": Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2013 р.) / Харківський Нацональний автомобільно-дорожній університет. - Харків: ХНАДУ,2013. - С.98-103.

Смелянцев А. П.Образование в современном мире: тенденции развития. //"Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва": Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2013 р.) / Харківський Нацональний автомобільно-дорожній університет. - Харків: ХНАДУ,2013. - С.111-117. Сук О. Є. До формування професійної компетентності майбутніх фахівців. //"Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва": Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2013 р.) / Харківський Нацональний автомобільно-дорожній університет. - Харків: ХНАДУ,2013. - С.117-119.

Чаплигін О. К. Ще раз про гуманітаризацію вищої технічної освіти. //"Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва": Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2013 р.) / Харківський Нацональний автомобільно-дорожній університет. - Харків: ХНАДУ,2013. - С.119-123.

Дорошкевич А. С. Использованием икт в преподавании предметов гуманитарного цикла. //"Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва": Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2013 р.) / Харківський Національний автомобільно-дорожній університет. - Харків: ХНАДУ,2013. - С.132-136.

Чхеайло І.І Ноосферна освіта для сталого розвитку суспільства і формування цілісного мислення сучасної дюдини// Матеріали XIV науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.) "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". Харківський аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".- С.30-31. Сук О.Є. Модульне навчання в дистанційній освіті. .// Матеріали XIV науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.) "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". Харківський аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".- С.111-112.

Маркозова О.О. Структурна криза українського суспільства як фактор зниження мотивації людей на досягнення соціального успіху.// Матеріали XIV науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.) "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". Харківський аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".- С.66-67.

Лімаров А.І. Украинская высшая школа в условиях глоболизации. (64-65 с.) .// Матеріали XIV науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.) "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". Харківський аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".- С.64-65. Зборовская Е. П. Эвтаназия как проблема современного общества. // Матеріали XIV науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.) "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". Харківський аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".- С.83-84.

Смелянцев А. П. Сучасні теоретичні основи виховання студентської молоді. // Матеріали XIV науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.) "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". Харківський аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".- С.110-111.

Бажинова О.А. Досягнення відкритості та прозорості діяльності органів публічної влади як фактори підвищення ефективності державного управління О. А. Бажинова//Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конф. за міжн. участю (28 листопада 2012р., Полтава) - Ч.1. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. С.109-111.

За звітний період ПВС кафедри було проведено одну наукову конференцію.

1. В рамках 77-ї науково-технічної та науково-методичної сесії університету кафедрою філософії і політології 16травня 2013 була проведена наукова конференція викладачів.

В рамках конференції були розглянуті наступні проблеми: "Освіта в контексті сталого розвитку суспільства", "Модернізаційна і традиційна свідомість як фактори трансформаційних процесів у сучасному суспільстві", "Стратегії само презентації в повсякденному житті", " Особистість в системі етнонаціональних відносин", "Індивідуальна та соціальна ідентичність людини в сучасному світі", "Молодіжна субкультура як фактор впливу на особистість і суспільство".

В конференції взяла участь доктор філософських наук. професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії ХНУ ім. В.Н. Каразіна Корабльова Н.С. Викладачі кафедри гуманітарних дисциплін Харківського інституту банківської справи Чистіліна Т.О. та Чхеайло А.А.

Кращою була визнана доповідь ст. викл. Сук О.Є.