Наукові публікації за 2017/18

ПІДРУЧНИКИ

1       Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М.  Фразеологічний словник-довідник (російська, українська, англійська, французька, іспанська, китайська мови) Харків: "Міськдрук", 2017. 436с.

СТАТТІ

1.    Маркозова О. О. Можливості інформаційних технологій у розвитку дивергентного мислення особистості. Materiały ХIІIMiędzynarodowejnaukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoriaIpraktyka - 2017». – Tom 2.: Przemyśl. Nauka i studia. P 24-28.

2.      Семернёва О.А. Инновационные технологии обучения в повышении эффективности преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла для инженеров-педагогов. Науковий журнал "Молодий вчений" №4 (44) квітень, ТОВ Видавничий дім "Гельветика", 2017р. - 514с. С.443-4485

3.      Сук О. Є. Про творчу природу діалогу Філософ – співрозмовник світу: діалог, комунікація, консенсус: Матеріали ХХV Харківські міжнародні сковородинівські читаннь, присвячених  295-річчя з дня народження Г.С. Сковороди (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди»,30 вересня  - 1 жовтня 2017 року.)– м. Харків: Майдан, 2017.– 264с., С. 84-89.

4.      Чаплигін О. К., Сук О. Є. Інтеграція соціальних мереж в освітній простір. Журнал IScience «Актуальные научные исследования в современном  мире» Переяслав-Хмельницкий апрель 2018 г. – Выпуск 4 (36). Ч. 3 С. 117-120

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

1.      Ярмак Т. В. Від чого ми відмовляємось, відмовляючись від курсу «Релігієзнавство» у ВНЗ України. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання богослов’я та історії церкви»  (до 1900-річчя представлення святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова) 5 жовтня 2017 р. м. Харків                                     

2.         Керімова Е.Я. студентка, наук. керів., ст. викл. О.Є.Сук. Філософська спадщина Григорія Сковороди як підґрунтя розвитку сучасної освіти.  "Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади". Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95- річчю кафедри філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін Харківського національного аграрного університету ім. В.Докучаєва, 28 листопада 2017р. - Х:, ХНАУ. -2017. -286 С.54-55.

3          О.К. Чаплигін, О.Є. Сук Імплементація гібридного навчання у навчальний процес в курсі «політологія». Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с. – С.14-16.

4.      Н.Р. Разумовська.  Професійно-педагогічна діяльність інженера-педагога. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с. С.38-40.

5.      Т.В.Ярмак, І. О. Назарчук. Сучасна  підготовка  фахівця  в  умовах  сталого  розвитку суспільства. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с С.43-45.

6.      Т.Г. Прохоренко. Деякі аспекти використання інтерактивних методів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с. С.70-72

7.      В.В. Бондаренко. Педагог  як  основа  конкурентоспроможності  випускника університету. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с. С.82-84

8.      В.О.Чепурна. Використання  складників  комп’ютерних  технологій навчання у фаховій підготовці інженерів-педагогів. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с., С.150-152.

9.      I.V. Tkachenko Тhemodernlectureontechnicaldisciplinesinhigherschool. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с., С.123-125.

10.       Бондаренко В.В. Якість професорсько-викладацького складу – якість фахівців із вищою освітою. «Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності». Всеукраїнська науково-методична конференція (Харків, 19-20 квітня 2018р.). – Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2018, с.18-20.

11        Чхеайло І.І. Чхеайло І.І. Гуманітарна «Нова освіта» – грамотність для майбутнього. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участі «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм», (м. Харків, 19-20 квітня 2018 р.).- Харків: НФаУ, 2018.- 276с.      С.182-185

12     Чаплигін О.К., Сук О.Є. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Електронна лекція як елемент інноваційного підходу до навчального процесу. Тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми провадження освітньої та науково-інноваційної діяльності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (16 травня 2018 року). Х.: ХНАДУ. 224 с., С. 33-35

 

13     Ярмак Т.В. Значення професійної компетенції викладача при застосуванні інноваційних технологій навчання. Тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми провадження освітньої та науково-інноваційної діяльності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (16 травня 2018 року). Х.: ХНАДУ. 224 с.– С. 159-161