Наукові публікації за 2018/19

Монографія

1. Bondarenko V.V., Bondarenko LN Pedagogical and psychological sciences: developments prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. - Vol.2. Riga: Izdevnieciba - "Baltiya Publishing", 2018. - 388P, pp. 20-34

Навчальний посібник

1. М.Д. Каслін, О.С. Пономарьов, О.К. Чаплигін Основи філософії інженерної освіти //Навчальний посібник. О. К. Чаплигін, О. С. Пономарьов, М. Д. Каслін. – Харків: ХНАДУ, 2017. –  184 с.

Наукові статті

1. E.M. Prokhorenko, V. V.Lytvynenko,A.A. Zakharchenko,M.A. Khazhmuradov,T.G. Prohorenko.Studying the changes in the characteristics of radiation-protective composition materials in dependence on homogeneity of distributing of metal components / E.M. Prokhorenko,V. V.Lytvynenko,A.A. Zakharchenko,M.A. Khazhmuradov,T.G. Prohorenko. // Problems of atomic science and technology. – 2019. – № 2/(120). – P. 121-126.

Статті надруковані в дальньому зарубіжжі

1. Deryhlazov L. V., Kukharenko V. M., Perkhun L. P., Tovmachenko N. M. (2017). The Models of Distance Forms of Learning in National Academy of Statistics, Accounting and Audit. Scientifi c Bulletin of National Academy of Statistics, Accounting and Audit – Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu, 3, P. 79-90 [in English].

2. Bondarenko, V., & Gulina, M. (2017).(У звіті за 2017-18 не подавалась) Features of organization of business etiquette skills as the basis of formation of professional ethics of the masters in technical specialties. In M. Koperska & Yu. Melnyk (Eds.), Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation (pp. 17-23). Warsaw: ANAGRAM; Kharkiv: KRPOCH. doi:10.26697/9789669726094.2017.17

3. Сук О.Є. Техногенна людина в антропогенно-зміненому середовищі. POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 10, 2019) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2019. - 170 p. С101-108.

4. Сук О.Є. Трансгуманізм в сучасном людинознавствіISBN 978-83-949403-4-8  POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 9, 2018) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience" 2018. - 134 p. С.102-108.

У фахових виданнях

1. Бондаренко В.В. Викладач як основа конкурентноспроможності випускника технічного університету. / Наукові записки кафедри педагогіки: зб.наук.пр. / [редкол.: Пасинок В.Г. (голов.ред. та ін.]. - Харків: ХНУ, 2018. - Вип.43 - 446с., С.52-61.

2. Кухаренко В. М., Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. Методика комплексного оцінювання якості тестів. // Частина 1. Статистика України, № 3 (82), 2018 Частина 1. Статистика України, № 3 (82), 2018 - c. 40-48.

3. Чепурна В. Організація дистанційного навчання у процесі професійного становлення майбутніх інженерів-педагогів //Вестник ХНАДУ, сборн.науч.трудов.  вип.81, 2018 - 96С., с. 12-20

Статті  у інших виданнях в Україні

1. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Моральний вимір технологізованого суспільства //Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали У1 Міжнар. Наук.-практ. Конф., 14-15 вересня 2018р. – Харків-Лиман, 2018. – 334 с. (С. 123-127)

2. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Інтелектуалізація техніки як особливість сучасної фази техногенезу // Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2018р.// Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Л. В. Перевалова та ін. – Харків: «Точка» – 2018. – 204 с. – С. 110-112.

3. Філіпенко Л. В., Чаплигін О.К.  Имя в нашей жизни /Л.В.Філіпенко О.К.Чаплигін//  Віра і розум. – Х., 2018. – Вип. 11. – С. 133–145.

4. Філіпенко Л. В. Соціокультурний статус інтелігенції як фактор успішності сучасного суспільства / Л.В.Філіпенко // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018р., Дніпро. Частина ІІ./ Наук. Ред.. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С.212 – 219.

5. Прохоренко Т.Г. Чинники інтелектуальної міграції в Україні//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.139-143.

6. Чхеайло І.І. "Модульна людина" інформаційного суспільства нова візія самореалізації//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.149-152.

7. Маркозова О.О. Моніторинг цінностей в процесі досягнення особистістю життєвого успіху//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.133-139.

8. Сук О.Є. Техногенна людина як новий антропофеномен //Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару"Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.178-183.

9. Чаплигін О.К. От Возрождения до Маркса: философы Нового времени о творчествеФілософія спілкування: філософя.Психологія.Соціальна комункація.Науко-практичний філософский журнал №11,2018.- С.77-86.

10. Сук О.Є. Біблія - основа філософії Григорія Сковороди//Творчість Г.С. Сковороди як метатекст української культури. Памяті Мирослава Поповича:Матеріали ХХVI Харківських міжнародних сковородинівських читань(ОКЗ  "Національний літературно-мемоіальний мзй Г.С. Сковороди", 28-29 вересня 2018 року)ю - Харків:Майдан, 2018. - С.116-121.

11. Філіпенко Л.В. Моральна складова процесу виховання як запорука гармоійно розвиненої людини//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.171-178.

12. Ярмак Т.В. Глобалізація і її роль у формуванні духовних та світоглядних цінностей сучасної молоді//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.152-156.

13. Чаплигин О.К. Украина и мир: варианты эволюционних изменений//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.59-76.

14. Чаплигін О.К. Владимир Петрович Шерстнюк как социальний философ и преподаватель методист//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, С.8--16.

15. Чаплигін О.К. Свобода як буття у світі своїх (до філософсько-науково-етичних пошуків Мирослава Поповича//Творчість Г.С. Сковороди як метатекст української культури. Памяті Мирослава Поповича:Матеріали ХХVI Харківських міжнародних сковородинівських читань(ОКЗ  "Національний літературно-мемоіальний мзй Г.С.Сковороди", 28-29 вересня 2018 року)ю - Харків:Майдан, 2018. - С.275-284.

16. Чаплигін О.К. Сук О.Є. Новомучеництво як релігійно-етичний фундамент християнства в сучасній культурі//Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 1030-річчя Хрещення Київської Русі, 25-річчя канонізації Слобожанських новомучеників та 25-річчя відновлення духовної освіти на Слобожанщині), 9 жовтня 2018 р., м. Харків. – Харків : ХДС, 2018. – С.35-39.

17. Чаплигін О.К. Сук О.Є. Концепція SMART CITY. Шлях до інтелектуального міста //Місто.Культура. Цивілізація: міжнародний контекс : матеріали міжнар.наук.-теор. Інтернет-кнф.,Харків, квітень 2019; Харків.  Нац.ун-т міськ.гос-ва ім. О.М.Бе6кетова.- Харкв:ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019. -С.54-59.

18. Чаплигін О.К. Сук О.Є. Земля у філософії "загальні справи" Миколи Федорова//Бог. Людина. Земля: Збірник тез та матеріалів всеукраїнської наукової конференції (ОКЗ "Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди", 18 травня 2018 року). - Харків: Майдан, 2018. - С.79-90.

19. Кухаренко В.М. Система підготовки кадрів дистанційного навчання//Зб. матеріалів 1-ої міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення. Київ, 2018. - с.98-104.

20. Кухаренко В.М. Ролі гравців дуального навчання//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Змішане навчання - інновація 21 сторіччя". Харків, 29-30 листопада 2018 р. - с.144-150.

21. Кухаренко В.М. Змішане навчання та сучасність//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Змішане навчання - інновація 21 сторіччя". Харків, 29-30 листопада 2018 р. - с.59-65.

22. Кухаренко В.М. Нові компетентності тьютора//Зб. матеріалів 1-ої міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення. Київ, 2018. - с.105-111.

23. Ткаченко І.В. Дослідження самореалізації особистості в психології//Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наук.робіт учасників міжнародн.наук.-практ.конфер. (м.Львів, 26-27 квітня 2019). - Львів: ГО "Львівська педагогічна спільнота", 2019. - Ч.1. - 120с., С.36-40.

24. Ткаченко І.В. Принципи розвитку соціальної активності підлітків у літніх дитячих оздоровчих центрах//Науковий журнал "Альманах науки". №5/1 (26) травень 2019р. : ФОП Камінська А.П., 2019. - С.60, 43-47с.

25. Ткаченко І.В. Теоретичні аспекти поняття особистісна зрілість у зарубіжній та вітчизняній психології//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, 156-161с.

26. Чепурна В.О. Особливості розвитку професійної ідентичності у студентські роки в умовах технічного університету (віковий та профорієнтаційний аспекти//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, 162-166с.

27. Чепурна В.О. Проблема діагностики ставлення до кар'єрного зростання студентів в умовах технічного університету//Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 травня 2019 року). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – Ч. 2. – 104 c., С.46-49с.

28. Разумовська Н.Р. Складові комунікативної компетентності//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, 166-171с.

29. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Принципи дослідницького навчання як передумова конкурентоздатності випускника технічного закладу вищої освіти//Соціально-філософське осмислення сучасних цивілізаційних процесів: Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару "Соціально-філософські проблеми сучасної цивілізації", присвяченого 100-річчю від дня народження першого зав.каф.філософії ХНАДУ В.П.Шерстнюка.- Х.: ХНАДУ, 2019.-228с, 76-80 с.