Наукові публікації за 2020/2021

Монографії, які надруковані в Україні

1. Чаплигін О.К. / Дом .Семья. Род (философско-биографические очерки): Издательство «Лидер», 2020.- 312 с.

2. Бондаренко В.В., Кухаренко В.М. / Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 410 с.

3. Бондаренко В.В., Чаплигін О.К., Чхеайло І.І., Сук О.Є., Прохоренко Т.Г., Разумовська Н.Р., Філіпенко Л.В., Ткаченко І.І., Чепурна В.О., Ярмак Т.В. / Професіоналізм як умова виживання сучасного світу: монографія / Харків: ХНАДУ, 2020 – 136 с.

Монографії, які надруковані у дальньому зарубіжжі

1. Tkachenko I., – etc. Іnternational Modern education, training and upbringing: collective monograph Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 594 р. Available at : DOI - 0.46299/ISG.2021.MONO.PED.I

2. Chepurna V., Rebar I., – etc Modern education, training and upbringing: collective monograph Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 594 р

Навчальні посібники без грифа МОН

1. О. К.Чаплигiн, Л. В. Фiлiпенко, Т. Г. Прохоренко, О.Є. Сук, I. I.Чхеайло Основи соцiологiї та полiтологiї: конспект лекцiй [Електронний ресурс] Харкiв : ХНАДУ, 2021. Режим доступу: ftp://194.44.189.147/libfulltxt/UCHLIB/KL/2021/KL_OsnSochiologTapolitolog_21.pdf

Статті в Україні у збірниках ВАК

1. Філіпенко Л.В. Професіоналізм в політиці та політичне лідерство «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences», 2020, 3 (1), pp.251–262

2. Чаплигін О.К., Сук О.Є., Подригало М.А. Вісник Методологічні основи нової університетської педагогіки ХНАДУ: Збірник наукових праць, 2020. – Вип. 89.

3. Бондаренко В.В Шеїн В.С. Уміння навчатися як підґрунтя академічної доброчесності в закладах вищої освіти України Вісник ХНАДУ: Збірник наукових праць, 2020. – Вип. 90. – С. 167-171.

Статті в Україні у інших наукових виданнях

1. Чепурна В.О. Формування професійної ідентичності студентської молоді як психологічна проблема (профорієнтаційний аспект) Український психолого-педагогічний науковий збірник. – №19. – 2020. – С.82-89.

2. Чепурна В.О. Використання технології портфоліо у процесі професійного становлення студентів інженерно-педагогічних спеціальност. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, Україна 3-4 квітня 2020. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – С.79-82.

3. Ткаченко І.В. Роль національного виховання студентів в умовах технічного університету. ХLІI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 6 квітня 2020 року. – Ч.6, с. 88, с.56-61.

4. Кулешова В., Разумовська Н. Спрямованість як інтегрований показник цінності професійно-педагогічної орієнтації особистості. Social Work and Education. – T. : Vector, 2020. - Vol. 7, No. 4. – P. 524-536

5. Кулешова В., Разумовська Н. Спрямованість як інтегрований показник цінності професійно-педагогічної орієнтації особистості. Social Work and Education. – T. : Vector, 2020. - Vol. 7, No. 4. – P. 524-536

6. Traffic conflict Stepanov O., Yarmak T., Venger A. Вісник НУЦЗУ. Серія : Державне управління. Харків, 2021. Вип.1.(14). С.135-140.

7. Бондаренко В. В. Синергетичний ефект як квінтесенція піготовки інженерно-педагогогічної еліти. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 5-13

8. Дидюк Н.А., Бондаренко В.В. Педагогические аспекты формирования тренировочного процесса студентов начальних курсов университета с учётом физиологических особенностей организма. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 24-28

9. Калько А.Т. Аналіз інженерно-педагогічної освіти в умовах сьогодення. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 28-36

10. Прохоренко Т.Г. Напрямки удосконалення соціологічної підготовки інженерів. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 42-48

11. Разумовська Н.Р. Застосування кейс-методу (case study) у навчальному процесі у технічному ЗВО. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 48-51

12. Сук О.Є. Переваги гібридного навчання у освітньому процесі. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 51-55

13. Ткаченко І.В. Формування етнічних знань студентської молоді в умовах вищої школи. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 58-66

14. Філіпенко Л.В. Вплив гуманітарної складової вищої освіти у підготовці політичних еліт. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 73-77

15. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Про деякі нові ідеї у педагогіці вищої школи. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 77-85

16. Чепурна В.О. Коучинг педагогічного стажування у підготовці магістрів в умовах змішаного навчання. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 85-90

17. Чхеайло І.І. До ренесансу філософської думки у технічному університеті. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 90-93

18. Ярмак Т.В. Сучасні аспекти гуманітарної підготовки студентів технічного профілю у технічних університетах. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 93-100

Статті у дальньому зарубіжжі

1. Сук О.Є. , Чаплигін О.К. "Високі гуманітарні технології як шлях до створення нового типу людини". POLISH SCIENCE JOURNAL ISSUE 4 (25) (ISSUE 4(25), 2020) - Warsaw: Sp. zo. o. "iScience", 2020. - 335 p.

2. Tkachenko I.V. Theoretical aspects of development of social activity of students in thecnical university. Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. 200 p., p.27-32.

3. Razumovska N., Kuleshova V., Kokhan I. Application of information and communication technologies in preparation of future specialists of automobile and road industry. Sonderausgabe 17 (2019) Engineering pedagogy unites , 2019-11-29 - Р.17.

4. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Модель фахівця з вищою технічною освітою та реальний ринок праці в Україні: реалії та перспективи. Polish science journal ISSUE 1 (34), 2021. – Warsaw: Sp. z o.o. «iScience», 2021. Part 3. – P. 136 -142

5. Сук О.Є., Чаплигін О.К., Чистіліна Т.О. Техніка та технологія як фактор прискорення нтропосоціоненезу. POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 3(36), 2021) - Warsaw: Sp. z o. о. "iScience", 2021. Part 4 -174 р. (с. 68-74) ISBN 978-83-949403-4-8

6. Tkachenko I.V. Study of the concept of personal maturity in foreign and ukrainian psychology. The 17 th International scientific and practical conference «Science 2021: Research and Innovation» (March 29-30, 2021) Primedia E-launch LLC, USA, Philadelphia. 2021. 204 p. (pg 179-185)

З них статті студентів самостійно

1. Плугін Д. Формування нейрокомунікацій на ринку України через призму філософії науки. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 4-8

2. Савченко В., Мнушка О. Філософські проблеми в інформаційно-комунікаційних технологіях та компьютерних науках. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 9-13

3. Семергей А. Філософська методологія в осмисленні науки, техніки, технології. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 14-19

4. Книшенко А. Інноваційні технології в освіті. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 20-23

5. Васильєв Д. Досвід Сінгапуру в боротьбі з корупцією. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 24-32

6. Костирєв О. Символічна політика та її значення в житті суспільства. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 33-51

7. Федоров В. Професійна підготовка молодого спеціаліста в умовах сталого розвитку. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 52-55

8. Цевменко Є. Роль гуманітарної складової в підготовці фахівців технічної галузі в умовах сталого розвитку. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 56-60

9. Курдіна В. Моральні аспекти взаємодії науки, техніки та людини. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 61-66

10. Шевченко А. Ціннісні орієнтації сучасних фахівців. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 67-71

11. Стрельченко М. Місце інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 72-77

12. Коява Д. Дослідження генезису техніки в філософії техніки. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 78-89

13. Нескреба Е. Социальные аспекты хакерства. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 90-95

14. Столбинська О. Социальные риски коррупции. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 96-101

15. Белов Д. Дослідження самореалізації особиствості в психології. Наука, освіта кар'єра - 2020: збірник наукових статей магістрів та студентів ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020 р. с. 102-107

З них статей у Міжнародних реферативних базах даних (SCOPUS та ін.)

1. Прохоренко Т.Г. Strengthening of the surface of steel (9ХФМ) exposed to a high-current electron beam. PASТ. – 2020. – № 1/(125). – P. 167-172.

2. Прохоренко Т.Г. Modification of structure of the surface of steel (ХГС) as a result of influences of high-current electron beam . PASТ. – 2020. – №2(126). – P. 47-53.

Статті у зарубіжних виданнях (у тому числі в СНД), які мають імпакт-фактор

1. Прохоренко Т.Г. Strengthening of the surface of steel (9ХФМ) exposed to a high-current electron beam. PASТ. – 2020. – № 1/(125). – P. 167-172.

2. Прохоренко Т.Г. Modification of structure of the surface of steel (ХГС) as a result of influences of high-current electron beam. PASТ. – 2020. – №2(126). – P. 47-53.

Участь у конференціях в Україні

1. Філіпенко Л.В. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 червня 2020 р., м. Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – С. 35–37.

2. Чепурна В.О. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етап. Використання технології портфоліо у процесі професійного становлення студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, Україна 3-4 квітня 2020. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – С.79-82.

3. Чепурна В.О. Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті BLENDED-LEARNING у фаховій підготовці студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, 19–20 листопада 2020 року / за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. – 366 с., с.269-273.

4. Чепурна В.О. Харківський осінній марафон психотехнологій. Проблема становлення професійної ідентичності студентів технічних спеціальностей у контексті антиципації особистості. Збірник матеріалів ІV міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Харків, 31 жовтня 2020 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Діса плюс, 2020. 230 c. - с.201-205.

5. Чепурна В.О. Сучасний рух науки 8-9 жовтня 2020 р. Проблема становлення професійної ідентичності студентів в умовах змішаного навчання. Зб.мат-лів XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 426 с., с.372-374.

6. Ткаченко І. В. Харківський осінній марафон психотехнологій. Дослідження взаємозв’язків особистісної зрілості та самореалізації студентів технічних спеціальностей. Збірник матеріалів ІV міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Харків, 31 жовтня 2020 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Діса плюс, 2020. 230 c. - с.190-193.

7. Ткаченко І.В. Актуальні проблеми сучасної науки. Роль національного виховання студентів в умовах технічного університету. ХLІI Міжнародна науковопрактична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 6 квітня 2020 року. – Ч.6, с. 88, с.56-61.

8. Ткаченко І.В. Сучасний рух науки. Формування соціальної активності студентів технічного університету у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Зб.мат-лів XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 426 с., с.306-309.

9. Ткаченко І.В. Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті. Розвиток національного виховання студентів технічного ЗВО. Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, 19–20 листопада 2020 року / за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. – 366 с., с.107-111.

10. Чхеайло І.І. Філософія в сучасному світі. Освітні парадигми в умовах виживання. Зб.матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2020 р. / Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Н. С. Корабльова Н. С [та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. –294 с.

11. Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Сучасний рух науки. Естетична складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Зб. мат-лів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020р., м. Дніпро 2020. - Т.1. - С. 92-93

12. Бондаренко В.В, Бондаренко Л.М. Всеукраїнська науково-методична. Internet-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО», 13 листопада 2020 р., м. Харків: ХНАДУ. С. 106-110 Інформатизаційні освітні процеси в умовах короновірусної пандемії в Україні. Зб. мат-лів Всеукраїнської науково-методичної Internet-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО», 13 листопада 2020 р., м. Харків: ХНАДУ. - С. 106-110

13. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Актуальні питання богослов’я та історії Церкви (до 20-річчя створення Харківської єпархії), 5 листопада 2019 р. Про виховне значення православної агіографічної літератури. Зб. матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції ХДС, 2020. – 428 с

14. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Філософія в сучасному світі. Сто років забуття: про долю книги Освальда Шпенглера «Занепад Європи» в СРСР. Зб. мат-лів І Міжнародної науково-практичної конференці, 20-21 листопада 2020 р. / Ред. Кол. Я.В. Тарароєв, А.В.Кіпенський, Н.С. Корабльова. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020.- 294 с.

15. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Людина, суспільство, комунікативні технології. Від MONO–ДО POLO– еволюція поглядів на сутність людини. Зб. мат-лів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції - Х.: УкрДУЗТ, 15 жовтня 2020 р.

16. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО. Змішане навчання як технологія доступу до якісної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО», 13 листопада 2020р. м. Харків, ХНАДУ.

17. Чаплигін О.К. ХХШ Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософія і соціально-правова реальність. До сторіччя з дня смерті Б.О. Кістяковського (1868-1920)» в дистанційному режимі. – Харків, 12 грудня 2020р.

18. Чепурна В.О. ІІ Конгрес "Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи". 5-7 листопада 2020 року. Психологічний супровід навчального процесу в умовах кризи, спричиненою пандемією

19. Ткаченко І.В. ІІ Конгрес "Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи". 5-7 листопада 2020 року. Психологічна допомога студентам у навчанні у період карантинних заходів.

20. Сук О.Є. ХХШ Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософія і соціально-правова реальність. До сторіччя з дня смерті Б.О. Кістяковського (1868-1920)» в дистанційному режимі. – Харків, 12 грудня 2020р.

21. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Сучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 19 лютого, 2021 р. Створення ситуації успіху в процесі підготовки майбутніх інженерів-лідерів як запорука осучаснення вищої технічної освіти. Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. – С. 85-86.

22. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Сучасні напрями розвитку педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, Тернопіль, 19 березня 2021р. Взаємодоповнюваність природничо-наукових і гуманітарних знань як умова професіоналізму майбутнього інженера. Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. – с. 16-18

23. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Сучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 19 лютого, 2021 р. Створення ситуації успіху в процесі підготовки майбутніх інженерів-лідерів як запорука осучаснення вищої технічної освіти. Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. – С. 85-86.

24. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Сучасні напрями розвитку педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, Тернопіль, 19 березня 2021р. Взаємодоповнюваність природничо-наукових і гуманітарних знань як умова професіоналізму майбутнього інженера. Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. – 16-18

25. Тетяна Ярмак, Дмитро Дяченко (Харків, Україна) "Ліцензування видів господарської діяльності на транспорті" "XXXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії" Університет Григорія Сковороди в Переяславі Молодіжна громадська організація "Незалежна асоціація молоді"

Участь у конференціях в СНД

1. Чаплыгин А.К., Сук Е.Е. Космизм и органицизм: эволюция и актуальность. Лоссский о творческой сущности человека как субстанциального деятеля. Материалы УШ Международной научной конференции «Космизм и органицизм: эволюция и актуальность". – г. Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2020 г.

Участь у конференціях дальнього зарубіжжя

1. Ткаченко І.В. The 11th International scientific and practical conference “New Challenges and Threats in Science” (November 16-17, 2020) 11 Міжнародна науково-практична конференція "Нові виклики та загрози в науці", листопад 16-17, 2020 р. Theoretical aspects of development of social activity of students in thecnical university. Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. 200 p., p.27-32.

2. Ткаченко І.В. The 1st International scientific and practical conference «Problems and Innovations in Science» Part 1 (May 4-5, 2020) Перша міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та інновації у науці", Частина 1(4-5 травня 2020) Індивідуально-орієнтований підхід як основа організації самостійної роботи студентів технічного університету. Nika Publishing, London, Great Britain. 2020. V. 1. 338 p, Pp. 124-131

3. Bondarenko V., Shein V. Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January, 2020). Сучасні наукові виклики та тенденції: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції (25 січня 2020 р.). Relationship features between the model of the graduate of higher technical education institution and the modern labor market in Ukraine . Warsaw: Sp. z o.o. “iScience”, 2021. – P. 89-90.

4. Bondarenko V., Shein V. Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January, 2020). Сучасні наукові виклики та тенденції: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції (25 січня 2021 р.). Relationship features between the model of the graduate of higher technical education institution and the modern labor market in Ukraine. Warsaw: Sp. z o.o. “iScience”, 2021. – P. 89-90.

5. Чаплигін О.К., Сук О.Є. The X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», Таксономічний підхід до оцінки якості дистанційного навчання у вищій школі. March 09 - 12, 2021, Lisbon, Portugal. 340 p. (c. 232-237) ISBN - 978-1-63732-148-5

6. Chepurna V. Science 2021: Research and Innovation. Abstracts of the 17 th International scientific and practical conference. Pedagogical training of masters of technical specialties in the conditions of distance learning. Primedia E-launch LLC, USA, Philadelphia. 2021. Pp. 190-195. URL: el-conf.com.ua

7. Ткаченко І.В., ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика», 16-17 квітня 2021 року

8. Чепурна В.О., ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика», 16-17 квітня 2021 року

Участь у семінарах в Україні

1. Чаплигін О.К., Сук О.Є., Ткаченко І.В., Бондаренко В.В., Прохоренко Т.Г., Разумовська Н.Р., Філіпенко Л.В., Чепурна В.О., Чхеайло І.І., Ярмак Т.В. Всеукраїнський науково-практичний семінар “Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України», ХНАДУ, кафедра філософії та ППП, 20 листопада 2020 р.