Бугайова (Казакова) Марина Олександрівна

старший викладач

Освіта

З відзнакою закінчила у 2006 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху» та отримала кваліфікацію магістра-дослідника

Досвід роботи

З вересня 2006 року почала працювати на посаді викладача-стажиста, з вересня 2007 року – на посаді ассистента.

Навчально-методична діяльність охоплює всі форми навчання (денну, заочну) та наступні види навчального процесу: практичні та лабораторні заняття, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, керівництво курсовими роботами.

Брала участь у виконанні бюджетних робіт за кафедральним напрямком досліджень. А також у виконанні науково-дослідної работі за темою 16-53-11 «Розробка наукових основ та методів удосконалення транспортних систем мегаполісів» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (реєстраційний номер 0111U001503)

Розробила дистанційний навчальний курс с дисципліни "Транспортне планування міст", 2015 р. (Начинается скачивание файласертифікат)

Наукові інтереси

Дослідження впливу параметрів транспортного потоку на викиди шкідливих речовин

Розробка критерію оцінки схем організації дорожнього руху

Удосконалення схем організації дорожнього руху

Дисципліни, які викладає на кафедрі

Організація і безпека дорожнього руху

Транспортне планування міст

Безпека дорожнього руху

Публікації

2009

Гецович Е.М. Проблема организации дорожного движения в центральной деловой части города / Е.М.Гецович, О.А. Холодова, М.А. Казакова //Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – Х.: 2009. - Вып. №44 - С.56-57.

Гецович Е.М. Задача делимитации центральной деловой части мегаполиса/ Гецович Е.М., Холодова О.А., Казакова М.А.//Вестник ХНАДУ: сб.науч. тр. Х. : – 2009. - Вып. №45. - С.35-37.

Гецович Е.М. Проблемы и задачи совершенствования транспортных систем мегаполисов / Е.М. Гецович, О.А. Холодова, Н.А. Семченко, М.А. Казакова // Прикладная элктроника – Х. : 2009. - том 8, №2. - С. 228 – 231.

2010

Казакова М.А. Пути снижения экологической нагрузки в транспортних системах мегаполисов / Е.М. Гецович, М.А. Казакова // Вісник ХНАДУ: сб.науч.тр. – Х. : 2010. – Вип. 50. - С. 22-24.

Казакова М.А. Методика экспериментальной оценки зависимости транспортной экологической нагрузки от режимов движения / М.А. Казакова // Всеукраїнського науково-практичного семінару «Транспортні системи мегаполісів проблеми і шляхи вирішення» 12 – 13 жовтня 2010 р.

Казакова М.А. Методика экспериментальной оценки зависимости транспортной экологической нагрузки от режимов движения /Е.М. Гецович, М.А. Казакова // Вісник ХНАДУ: сб.науч.тр. -  Х. : 2010. – Вип. №50. - С. 25-29.

2011

Казакова М.А. Влияние условий движения на загрязнение окружающей среды транспортними потоками / М.А. Казакова/ Восточно-Европейский журнал передовых технологий – Х. : 2011. - Выпуск 6/4(54). - С.62-64.

Казакова М.А. Обобщенная оценка расчета выбросов вредных веществ с учетом неоднородности транспортного потока / М.А. Казакова/ Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х. : НТУ "ХПІ" - 2011. - №58. -  С.59-63

Казакова М.А. Методика сравнительной оценки вариантов организации по загрязнении окружающей среды / Е.М. Гецович, М.А. Казакова // Белорусский национальный технический университет: сб. науч. тр. – Минск : 2011. – С.171-178.

Казакова М.А. Влияние стесненности движения на загрязнения окружающей среды транспортными потоками / М.А. Казакова // 64-й научно-технической конференция профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов БНТУ, которая проводится в рамках 9-й Международной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике» 21 апреля 2011г.

Казакова М.А. Оценка влияния стесненности потока на скорость движения транспортных средств / М.А. Казакова // Міжнародна науково-практична конференція «Транспортні системи мегаполісів. Проблеми і шляхи вирішення» ХНАДУ 11-12 жовтня 2011 р.

2012

Гецович Е.М. Обоснование выбора режимов движения транспортного потока в городских условиях по экологическому критерию / Е.М. Гецович, М.А. Казакова, И.Г. Пустовит // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – Х. : 2012. – Вып. №2/3(56) - С. 52-54.

Казакова М.А Влияние стесненности движения на загрязнение окружающей среды транспортными потоками / М.А. Казакова // Белорусский национальный технический университет: сб. науч. тр. – Минск :  2012. – С. 57-62.

Казакова М.А. Интегральная оценка экологической нагрузки с учетом неоднородности транспортного потока / М.А. Казакова // Белорусский национальный технический университет: сб. науч. тр.  – Минск : 2012. – С. 319-324.

Казакова М.О. Выбор исследуемых режимов движения транспортного потока по экологическому решению / М.О. Казакова // XVIII научно - техническая конференция с международным участием “Транспорт, Экология - Устойчивое развитие”. Сборник докладов. 10 - 12 Май 2012, Варна, Болгария, С. 277-282.

Казакова М.А. Оценка влияния режимов движения транспортного потока на загрязнение  на загрязнение окружающей среды / М.А. Казакова // Материалы Первой международндународной научно-практической конференции "Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов" . - Омск: СибАДИ, 2012. - с.57-60.

Казакова М.А. Интегральная оценка экологической нагрузки с учетом неоднородности транспортного потока / М.А. Казакова // 65-й научно-технической конференція профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторанотов и аспирантов БНТУ, которая проводится в рамках 9-й Международной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике» 21 апреля 2012 г.

2013

Казакова М.О. Обоснование критерия оценки снижения выбросов вредных веществ от транспортного потока / Е.М. Гецович, М.А. Казакова // Белорусский национальный технический университет: сб. науч. тр. - Минск,  2013. – С. 102-105.

Казакова М.О. Учет неоднородности транспортного потока при сравнительной экологической оценки схем организации дорожного движения / М.А. Казакова // Белорусский национальный технический университет: сб. науч. тр. - Минск,  2013. – С. 105-107.

Казакова М.О. Критерий оценки вариантов организации дорожного движения в АСУ ДД / Е.М. Гецович, М.А. Казакова // Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния : материалы XIX Междунар. (двадцать второй Екатеринбургской)  науч.-практ. конф. (16–17 июня 2013 г.) / науч. ред. С.А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – С. 285 – 290.

Казакова М.О. Оцінка впливу варіантів організації дорожнього руху на витрати палива / М.О. Казакова // Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2013». - Díl 74. Technické vědy:  Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – P. 91 – 97.

Казакова М. Критерій порівняльної оцінки схем організації дорожнього руху  за витратами палива / Е. Гецович, М. Казакова // Інженерна механіка та транспорт: матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМТ-2013, 21-23 листопада 2013 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.56-57. – Назва з контейнера.

Казакова М.А. Влияние организации дорожного движения на расход топлива в городских условиях / М.А. Казакова // Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції, "Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху", 16-17 квітня. - Х. : ХНАДУ. 2013 - С.79-80.

2021

Buhaiova, M. Semchenko &N., Kholodova, O., (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINATION OF SUPPLY FLOWS. Automobile Transport, (48), 64-78. DOI:10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.64.

Бугайова М.О. Екологічна оцінка варіантів організації дорожнього руху за витратами палива / Н.О. Семченко, О.О. Холодова, М.О. Бугайова // Theoretical and practical aspects of modern scientific research. Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the І International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. – Pp. 220-223. DOI: 10.36074/logos-30.04.2021.v1.64

Бугайова М.О.. Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на автотранспортні потоки в містах / Н.О. Семченко, В.Ю. Коренєв, М.О. Бугайова // Збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ”, 22 квітня 2021 р. / Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2021. – С.62-66.

Бугайова М.О. Імітаційне моделювання при дослідженні організації дорожнього руху на перехресті / М.О. Бугайова, В.О. Черненко // Збірка матеріалів 83-ої міжнародної наукової конференції, 12-16 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 70-73.

Бугайова М., &.Черненко В. (2021). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕТЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12763

 

 

Патенти та авторські свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наук.-практ. характеру "Методика экспериментальной оценки зависимости транспортной нагрузки от режимов движения" / Э.М. Гецович, М.О. Казакова  (Україна). – №49069, дата  реєстрації 13.05.2013 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наук.-практ. характеру "Влияние условий движения на загрязнение окружающей среды транспортними потоками"/ М.О. Казакова (Україна). – №49071, дата  реєстрації 13.05.2013 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру "Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Організації та безпека дорожнього руху" для студентів спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" - Начинается скачивание файла№109477, дата реєстрації 15.11.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру "Comparative analysis of methods for determination of supply flows" - Начинается скачивание файла№109480, дата реєстрації 15.11.2021 р.

Міжнародна діяльність

- І International Scientific and Practical Conference «Theoretical and practical aspects of modern scientific research» (6 год.), Сеул, Республіка Корея, Certificate of participation LS 300421-005. Сертифікат

- Міжнародна зимова школа «СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» (м. Київ, 17-28 січня 2022 року) в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Начинается скачивание файлаcertificate № WS2022-000073

Відомості про підвищення кваліфікації

 - курси «молодий лектор» (72 години), грудень  2007 р. свідоцтво про закінчення курсів.

 - курси за програмою «основи аналізу та проектування систем автоматичного управління для АТЗ»  (40 годин) грудень 2011 р. свідоцтво про закінчення курсів

 - стажування, НДЕКЦ при ГУ МВСУКРАЇНИ в Харківській області, листопад 2013 р.

 - курси професійної підготовки фахівців кошторисної справи по темі "Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні роботи", ТОВ "Computer Ligic Group", 2020 р., Начинается скачивание файласертифікат

 - Міжнародне підвищення кваліфікації «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ ZOOM та MOODLE в IBR LPNT, IESF, м. Люблін (Республіка Польща) з 31.05.21 по 07.06.21 (обсяг в годинах – 45 годин). Начинается скачивание файлаСертифікат.

- Участь у вебінарах Clarivate, Web of Science (5 год., з 7.06.2021 по 11.06.2021). Начинается скачивание файлаСертифікат1 Начинается скачивание файлаСертифікат2 Начинается скачивание файлаСертифікат3 Начинается скачивание файлаСертифікат4 Начинается скачивание файлаСертифікат5

- Міжнародне підвищення кваліфікації: Міжнародна літня школа «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (м. Мелітополь, 5-9 липня 2021 року) в рамках імплементації Проєкту ЄС Еразмус+ «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR та Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-CHAIR за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні (60 годин) Начинается скачивание файлаcertificate № EUPVS000083  

- Міжнародне стажування "Академічна доброчесність" у Вищому духовному семінаріумі Товариства католицького апостольства, 23.08.2021-01.11.2021 (180 год.) Начинается скачивание файлаСертифікат

 - Міжнародна зимова школа «СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» (м. Київ, 17-28 січня 2022 року) в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Начинается скачивание файлаcertificate № WS2022-000073

- Дистанційний курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики" від Офісу доброчесності НАЗК, 2022 р. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс ВУМ "Академічна доброчесність" 05.02.2022, 3 год. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс "Академічна доброчесність" від ТОВ "Едюкейшнал ера", 4 год., 30.01.2022 Начинается скачивание файлаСертифікат

- Вебінар "Особливості публікації у співавторстві в журналах SCOPUS / Web of science для українських вчених". 17.11.2022 р. 1 година. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс Professional Development online Training Course "Digital teaching", 90 годин 18.10.2022 - 14.12.2022. Начинается скачивание файлаСертифікат № DT2022071

- Дистанційний курс "EU Media Policy" 11.11.2022 - 13.11.2022. 12 годин. Начинается скачивание файлаСертифікат № EUMP-00000012

- Дистанційний курс "Nobel laureates: Studying experience and professional achievments for performing a sccessful personality and transforming of the world", 04.11.2022 - 30.12.2022. 180 годин. Начинается скачивание файлаСертифікат № 9220 від 30.12.2022 р.

- Дистанційний курс "European cultural policy". 25.11.2022 - 27.11.2022. 20 годин. Сертифікат № ECP-00000012

 

- Дистанційний курс "Цифрові інструменти Google для освіти". Базовий рівень. 30.01.2023 - 12.02.2023. 30 годин. Начинается скачивание файлаСертифікат № GDTfE-07Б-02290

- Дистанційний курс "Кібергігієна у житті та на роботі". 1,5 години. 02.02.2023. Начинается скачивание файлаСертифікат №511

- Дистанційний курс "Дивись під ноги", 6 годин. 15.03.2023. Начинается скачивание файлаСертифікат.

- Дистанційний курс "Цифрові інструменти Google для освіти". Середній рівень. 17.04.2023 - 23.04.2023. 15 годин. Начинается скачивание файлаСертифікат № GDTfE-07-C-02373

- Дистанційний курс "International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science". 30 годин. 12.04.2023. Сертифікат AD 1578

- підвищення кваліфікації на КПК ЦОП ХНАДУ за програмою "Основи педагогіки та психології вищої школи", 180 годин, 31.10.2022 - 26.06.2023. Начинается скачивание файлаСвідоцтво ПК №1006 від 26.06.2023 р.

- Дистанційний курс в рамках проєкту ЄС Еразмус+ за темою "Implementation of European Union mechanisms for combating modern challenges and threats", 94 години. Начинается скачивание файлаСертифікат №2023/7 від 30.06.2023 р.

- Дистанційний курс International summer school "Cultural studies and Cultural Dialogue in the Intercultural Environment for Community Engagement", 60 годин. 24.07.2023 - 28.07.2023. Начинается скачивание файлаСертифікат №LS2023-0000035

 - Дистанційний курс international autumn school "Leadership, engagement and wide inclusion in university-community cooperation", 180 годин. 30.10.2023 - 14.11.2023. Начинается скачивание файлаСертифікат №2023_AS-000024

Відзнаки

- Нагороджена Почесною грамотою ХНАДУ у номінації «Найкращі викладачі очима студентів ХНАДУ

- Має значок "Внешняя ссылка открывается в новом окнеДистанційний вчитель ХНАДУ"

Електронна адреса

kazmar2383@gmail.com

Рейтинг

0,85