Directions of scientific activity of the department

1. Research of regularities of functioning of a street and road network of cities and their communications with logistic bases of transportations of passengers and cargoes. Research of theoretical bases of improvement of transport systems of megacities

2. Theoretical research in the field of traffic management systems, taking into account the principles and types of management and assessment of their functioning on the road network of cities. Development of principles and principles of application of advanced methods of traffic management, first of all methods of dynamic management of traffic flows.

3. Development of the concept of road safety management, principles and principles of road safety audit and methodology of its implementation.

4. Development of the concept and methodology of analysis and assessment of social consequences of accidents, risks of road accidents.

5. Transport systems engineering and development of methodology for system studies of specific subsystems that make up the transport man-machine complex. Solving the problem of traffic safety in the driver - car - road - environment.

6. Research of psychophysiological properties of the driver and influence of external factors on his working capacity, research of victimology factors in the field of road safety.

Робота за госпдоговірною та держбюджетною тематикою

Викладачі кафедри організації та безпеки дорожнього руху проводять наукові дослідження у межах виконання госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних тем, працюють над написанням дисертаційних робіт, монографій, підручників та навчальних посібників, наукових статей, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

У структурі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету існує науково-дослідницька частина, яка координує роботу науково-педагогічних працівників інституту з підрозділами ХНАДУ. Студенти кафедри організації і безпеки дорожнього руху беруть активну участь у міжвузівських, міських, всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт.

У 2016 році на кафедрі організації та безпеки дорожнього руху завершено комплексну науково-дослідну роботу «Науково-практичний підхід підвищення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах (Державна реєстрація № 0115U003272). Робота виконувалась спільно з Українським державним університетом залізничного транспорту. Досліджено сучасний стан питання щодо безпеки руху на залізничних переїздах в Україні, визначено пріоритетні напрямки забезпечення безпеки руху та запропоновано системний підхід до удосконалення технічного і технологічного забезпечення залізничних переїздів.

На кафедрі організації та безпеки дорожнього руху в 2016-2020 рр. завершена наукова робота за трьома госпдоговірними темами, які мають державну реєстрацію, а саме:

-  «Послуги з розробки схеми організації дорожнього руху на дорогах Дніпровського району» (м. Запоріжжя) (договір №55-01-17/ДР-16 від 07.04.2017р.) – керівник – доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху, Ширін В.В.;

-  «Науково-дослідна робота з обґрунтування планувального рішення транспортного вузла на перехресті вулиць Суходольська та Європейська м. Ізюм» (договір №55-02-17 від 22.11.2017р.) – керівник доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху, Ширін В.В.;

-  «Проведення досліджень та розробка схем організації дорожнього руху по вул. Корольова (0,32 км), вул. Єгорова (0,23 км), вул. Комунальна (0,34 км), вул. Гетьмана Мазепи (0,43 км), вул. Чайковського (0,42 км) в смт Коломак Коломакського району Харківської області» (договір №55-01-18 від 07.08.2018р.) – керівник доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху Птиця Г.Г.

 В 2020 р. на кафедрі розпочато роботу за госпдоговірною темою «Науково-дослідна робота з моделювання транспортних і пішохідних потоків на ключових вузлах вулично-дорожньої мережі м. Краматорськ» (договір № 55-01-20 від 01.07.2020). Керівник - доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху Птиця Г.Г. Виконавці: к.т.н. Птиця Г.Г., к.т.н. Абрамова Л.С., к.т.н. Капінус С.В., асп. Тесля М.М.

Предметом наукових досліджень зазначених робіт була проблема забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі середніх та великих міст і селищ, таких як м. Ізюм (харківська обл.) м. Запоріжжя (Запорізька обл.), сел. Коломак (Харківська обл.). Викладачами кафедри організації та безпеки дорожнього руху, із залученням студентів, проведені натурні обстеження транспортних потоків, що дозволило виявити періоди максимального транспортного навантаження вулично-дорожніх мереж та визначити особливості дорожньої обстановки, що суттєво впливають на безпеку руху. За результатами вишукувальних робіт і наукових досліджень надано конкретні практичні рекомендації щодо удосконалення вулично-дорожньої мережі, а також розроблено схеми організації дорожнього руху.

З 2013 р. пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри є дослідження закономірностей управління дорожнього руху у містах та заміських дорогах, дослідження показників безпеки руху з метою її підвищення.

Викладачами кафедри організації та безпеки дорожнього руху за 2016 – 2020 рр. опубліковано 10 наукових та навчально-методичних розробок. Матеріали монографій, що були видані викладачами кафедри ОБДР, застосовуються при організації самостійної, науково-дослідної роботи студентів.

Викладачами кафедри ОБДР за результатами наукових досліджень в 2016-2020 рр. опубліковано 152 статті у наукових виданнях, з них 87 статей в фахових збірниках наукових праць, 121 теза доповідей на науково-практичних конференціях. Аналіз свідчить, що 100 % викладачів випускової кафедри ОБДР брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях, де вони доповідали о результатах своїх досліджень.

На кафедрі підготовкою докторської дисертації займається доц., к. т. н. Л. С. Абрамова на тему «Динамічне управління транспортними потоками у розподілених мережах». Крім того, нещодавно доц. к.т.н О. В. Степанов (нині професор, док. техн. наук) захистив докторську дисертацію на тему «Концепція безпеки автомобільних транспортних засобів в транспортному процесі з урахування закономірностей впливу фактора людини».

На кафедрі створено наукову школу за напрямом «Теоретичні дослідження у галузі систем управління дорожнім рухом із урахуванням принципів та типів управління та оцінкою їх функціонування на ВДМ міст» під керівництвом к.т.н., доцента Л.С. Абрамової (у якої було 6 аспірантів денного навчання з яких 4 вже захистили кандидатські дисертації). Діє науковий напрямок «Дослідження теоретичних засад удосконалення транспортних систем мегаполісів» (в якому приймає участь 5 аспірантів денного навчання з яких 2 вже захистили кандидатські дисертації).

На кафедрі організації і безпеки дорожнього руху працюють викладачі, які виконують обов’язки членів спеціалізованих вчених рад (проф. Наглюк І.С. – Д 64.059.02), в яких виконується захист дисертаційних робіт зі спеціальності 05.22.01 – «Транспортні системи».

Значне місце у науковій роботі кафедри організації і безпеки дорожнього руху займають питання наукового співробітництва с іншими навчальними закладами. Особливо плідно наукове співробітництво здійснюється з такими вітчизняними та закордонними установами та підприємствами: Білоруським національним технічним університетом, Національним транспортним університетом (НТУ), Харківською національною академією міського господарства, Українською державною академією залізничного транспорту, Національним університетом “Львівська політехніка”, Белградським державним університетом (Белград, Сербія), Політехніка Сласка (Глівіце, Польша).

Згідно з угодами про співробітництво між ХНАДУ і навчальними закладами проводиться постійний обмін результатами наукової діяльності, навчально-методичним досвідом, літературою, навчально-професійними програмами.

Список підручників і посібників, та монографій, виданих викладачами кафедри
  1. Абрамова Л. С., Птиця Г. Г, Ширін В. В.  Словник-довідник термінів і визначень з організації дорожнього руху / Навчальний посібник // Харків: Видавництво ХНАДУ, 2017. -  228 с.
  2. Абрамова Л. С., Наглюк І. С., Ширін В. В., Птиця Г. Г., Капінус С. В.  Аудит безпеки дорожнього руху. Підручник / Харків: ХНАДУ, 2016. - 260 c.
  3. Абрамова Л. С., Птиця Г. Г., Ширін В. В.  Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху: словник / Навчальний посібник // ФОП Бровін О. В., типографія "Стиль-издат", 201. -  220 c.
  4. Абрамова Л. С., Птиця Г. Г. та інші  Перспективные тренды развития науки: техника и технологии. Монография. Книга 1. /  Монографія // Одеса. Купріенко С. В., 2016. -  197 с.
  5. Степанов О. В.  Безпека автотранспорту та дорожнього руху в геопатогенних зонах / Монографія // Харків:ТОВ "САМ", 2015. - 32,1 др. арк.
  6. Абрамова Л. С., Бакуліч О.О.  Автоматизовані системи управління дорожнім рухом: навчальний посібник / Навчальний посібник // Харків: ХНАДУ, 2014.-  184 c.
  7. Пономарьова Н.В.,  Волкова Т. В., Пономарьова Н.М., Пономарьов А.М., Харченко Т.В.  Організація міжнародних автомобільних перевезень вантажів / Навчальний посібник // Харків:ХНАДУ, 201. -  180 с.
  8. Степанов О. В., Рябушенко О. В.  Правила Дорожнього руху. Посібник для автошкіл України / Навчальний посібник // Харків: ФОП Ступак А.І, 201. -  28,56 др. арк.
  9. Степанов О. В.  Безпека автотранспорту в транспортному процесі / Монографія // Харків: Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-пі», 2017. -  680 с.
  10. Григоров А. Б., Наглюк И. С.  Рациональное использование моторных масел / Монографія // Харьков: издательство "Точка", 2013. -  179 с.

Conferences, seminars, competitions

November 26-27, 2019  the 4th International Scientific and Practical Conference "Transport Security - the Basis of Effective Infrastructure: Challenges and Prospects"

May 15-16, 2019  83 International Scientific and Technical Conference of the University was held

April 3, 2019  The 81st International Scientific Conference of University Students on the Faculty of Transport Systems on the section "Organization and Road Safety" was held. 26 reports were scheduled, and 19 reports were actually heard. The collection of conference materials for this section was published electronically on the official site of the KNAU on the page of the OIBDD department in May 2019

Conference materials

Сертифікати