Scientific activity

The staff of the department conducts a lot of research work. Every year more than 20 scientific and educational articles, theses of reports and reports are printed. Since 2007, work has begun on writing and publishing biographical essays of outstanding scientists and teachers of the university. Essays about professors O.K. Biruliu, V.M. Varfolomieieva, M.I. Volkova, M.Ia. Hovorushchenka, A.B. Hredeskula, S.S. Diachenko, V.O. Zolotarova, Ya.A. Kaluzhskoho, L.V. Nazarova, O.M. Petrychenka, I.A. Romanenka, A.M. Kholodova have been prepared. Teachers of the Ukrainian language of the Department of Ukrainian Studies take care of the educational and methodological support of the course "The Ukrainian Language (in the professional direction)," are engaged in research "Modern Ukrainian Terminology: Theoretical and Applied Problems" in the field of Terminology science. Associate Professor N.V. Nikulina is the author of the textbook “Terminology: Linguistic Description of the Ukrainian Automotive Terminology System”; lexicographic works "Russian-Ukrainian-English Dictionary of Road Transport Terminology" and many others. In 2013, the collective monograph "Enterprises of Automotive Transport and Road Economy of Kharkiv and Kharkiv Region: Historical Essay" was published (authors - Professor A.M. Turenko, Associate Professors V.V. Hrebeniuk, V.I. Kovalov, O.O. Nikolaienko, L.A. Prylutska). N.P. Oleshko helped the authors to collect material for the monograph. There are no analogues of such study in the history of road transport and road economy in the Kharkiv region or in Ukraine.

Викладачі української мови кафедри українознавства дбають про навчально-методичне забезпечення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», займаються до дослідженням «Сучасна українська термінологія: теоретичні та прикладні проблеми» у царині термінознавства. Актуальність науково-дослідницької діяльності філологів кафедри зумовлена необхідністю дослідити й поглибити відомості про українську термінологічну лексику, зокрема термінологічні одиниці і номенклатурні назви національних термінологічних систем економіки (доцент Т.В. Фунікова), транспорту (доцент Н.В. Нікуліна), дорожнього будівництва (доцент Н.П. Книшенко), а також семантичні процеси суспільно-політичної лексики (старший викладач Т.М. Демкова). Виокремлено проблему вивчення термінології корпоративної культури фахівців від автомобілізму у вищих навчальних закладах України, вироблено рекомендації до занять із термінознавства для студентів технічних спеціальностей (доцент Ю.В. Бугаєвська). 

Доцент Н.В. Нікуліна плідно працює в термінографічній царині, авторка навчального посібника «Термінознавство: лінгвістичний опис української термінологічної системи автомобілебудування» (гриф МОН України); лексикографічних праць „Російсько-українсько-англійський словник термінології автомобільного транспорту”, „Російсько-український словник автотранспортної термінології і номенклатури” (гриф МОН України), «Словник транспортних чужомовних запозичень» (гриф МОН України), «Російсько-український перекладний словник наукових і технічних термінів галузі автомобілебудування та ремонту транспортних засобів» (Гриф МОН України), «Англійсько-українсько-російський словник абревіатур автомобілебудування», «Словник скорочень основних термінів автомобілебудування та ремонту транспортних засобів», «Короткий російсько-українсько-англійський транспортний словник (основні поняття перевезень на транспорті)». Доцент Н.П. Книшенко є авторкою навчально-довідкового видання «Тлумачний словник вузькогалузевих термінів дорожнього будівництва», вона також брала участь у розробці Державного стандарту України «Автомобільні дороги (терміни та визначення)» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (розробники ДСТУ: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна та Харківський національний автомобільно-дорожній університет). 

У 2013 році побачила світ колективна монографія «Предприятия автомобильного транспорта и дорожное хозяйство Харькова и Харьковской области: исторический очерк» (автори – професор А.М. Туренко, доценти В.В. Гребенюк, В.І. Ковальов, О.О. Ніколаєнко, Л.А. Прилуцька). Допомогла авторам у збиранні матеріалу для монографії Н.П. Олешко. Аналогів подібного дослідження щодо історії автомобільного транспорту і дорожнього господарства немає ні у Харківському регіоні, ані в Україні.