Наукові публікації за 2019/20

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

1. В 2019-2020 н.р. викладачами кафедри була  виконана держбюджетна НДР : «Професіоналізм як умова виживання сучасного світу», яка складає 141 с., 122 джерела, 3 таблиці. ( Науковий керівник – зав. каф., доктор філос. наук, проф.. Чаплигін О.К., відп. за виконання та звіт доц. Чхеайло І.І.)  була розпочата у вересні 2019 року і закінчена у червні 2020 року. Об’єкт дослідження – освітні та виховні парадигми в умовах виживання. Предмет дослідження – професіоналізм як здатність людини до виконання доцільної діяльності, перетворюючої світ.

Актуальність та доцільність дослідження даної проблеми обумовлена особливо складним та суперечливим початком третього тисячоліття, який досить очевидно демонструє, що протиріччя між наростаючими потребами суспільства і порівняно обмеженими можливостями біосфери ставлять під загрозу майбутнє існування людини. Люди не можуть зупинити процес розвитку супертехнологій, вони можуть до нього адаптуватися і тим самим вижити, зберігши або видозмінивши своє єство.

Професійна діяльність все далі йде вперед в напрямі поєднання таких сутнісних сторін, як творча, пізнавальна, виховна, регулятивна, управлінська, споживча, естетична. А це вже підтверджує тенденцію до посилення цілісності в реалізації через професійну діяльність сутнісних сил людини.

Загальний напрям наукової роботи пов’язаний із тематикою досліджень двох секцій кафедри: філософії і політології та психології і педагогіки професійної підготовки. Тому аналіз поставленої проблеми здійснюється на основі синтезу філософських, соціологічних, політологічних і психолого-педагогічних підходів до проблеми виживання людства, які дозволяють осмислити проблему виживання не як суто природоохоронну, а як таку, що охоплює увесь комплекс питань забезпечення гармонізації людини і світу.

Професіоналізм – необхідна умова самореалізації людини в суспільстві,  та умова виживання у сучасному світі, в якому відбуваються процеси, що призводять до зростання інтелектуального і творчого потенціалу людини.

Метою роботи  є осмислення професіоналізму як сукупності досягнутих індивідом теоретичних знань, практичного досвіду і професійних навиків у сфері людської діяльності з метою адаптації, самореалізації та перетворення оточуючого світу.

Досягнення цієї мети вимагає розв’язання таких дослідницьких завдань:
- дослідити зміну способу мислення та освітні парадигми в умовах виживання;
- розглянути ідею полісутності людини як методологічну основу нової педагогіки  в умовах виживання;
- проаналізувати стратегії професійної самореалізації молоді в сучасному суспільстві;
- розглянути шляхи формування загальних компетенцій сучасного фахівця;
- дослідити феномен професіоналізму на прикладі професіоналізму в політиці;
- довести вирішальну роль і значення «високих технологій» для глобального освітнього співробітництва;

А також:
- проаналізувати роль гуманітарної складової у формуванні майбутньої технічної еліти України;
- дослідити особливості впровадження моделей змішаного навчання у підготовку студентів інженерно-педагогічних спеціальностей;
- розглянути індивідуально-орієнтований підхід як основу організації самостійної роботи студентів технічного університету;
- здійснити експериментальне дослідження педагогічних умов формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів в автомобільно-дорожній галузі у процесі професійної підготовки.

Методи дослідження включають феноменологічний, системно-функціональний та аксіологічний підходи, принципи об’єктивності та історизму.  Особлива увага у роботі приділена  міждисциплінарному підходу, за допомогою якого стало можливим досягнення мети дослідження. У дослідженні застосовуються також загальнонаукові методи абстрагування, аналізу та синтезу, узагальнення і систематизації, індукції та дедукції як необхідні інструменти розкриття цієї теоретичної проблеми.

Результати роботи можуть стати у пригоді науковцям, дослідникам проблем філософії освіти, соціально-філософського осмислення проблеми виживання, аксіологічних, моральних, політичних проблем, а також психолого-педагогічних проблем  особистості, висновки та рекомендації знайдуть застосування в ході навчального процесу та в практиці виховної роботи.

Робота містить вступ, 10 розділів, висновки і перелік посилань.

2. Впродовж 2019-2020 н.р. викладачами кафедри було опубліковано: 

Монографія – 2
Навчальні посібники – 1
Монографія (видана за кордоном) – 1

1.     Filipenko L.The formation of spiritual values and moral norms is a necessary component in the training of a future specialist in higher education institutions / L.Filipenko // Collective monograph: Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. Z o.o, 2019. 672p., P.7–22.

Монографія розміщена та проіндексована в репозитаріях та базах даних:  Social Science Open Access Repository (SSOAR), Biblioteka Narodowa w Warszawie, Academia.edu, Polska Bibliografia Naukowa.

Колективна монографія - 1
1.  Професіоналізм як умова виживання сучасного світу : монографія / О.К.Чаплигін, І.І.Чхеайло, Т.Г.Прохоренко [та ін.]; за наук. ред. проф. Чаплигіна, доц. І.І.Чхеайло. Харків: ХНАДУ, 2020. 136 с.

Навчальний посібник- 1 :
Філософія (нормативний курс) : навчальний посібник. – 2-е вид., допов.    І переробл. /О.К. Чаплигін, І.І. Чхеайло, Л.В. Філіпенко, Т.В. Ярмак; за заг.ред. доц. І.І. Чхеайло.  – Харків: ХНАДУ, 2019. – 200 с. 

Наукових статей всього - 19 в тому числі надруковано статей:
- у   виданнях, які мають імпакт-фактор - 1
- за кордоном – 1
- у фахових виданнях – 7
- публікації у інших виданнях в Україні – 10
- у  виданнях, які мають імпакт-фактор - 1

1. E.M. Prokhorenko, V.V. Lytvynenko, T.G. Prokhorenko, Strengthening of the surface of steel (9ХФМ) exposed to a high-current electron beam / Problems of atomic science and technology. – 2020. – № 1/(125). – P. 167-172. Scopus

Статті надруковані в дальньому зарубіжжі  - 1
1.     Сук О.Є. Чаплигін О.К. ВИСОКІ ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ШЛЯХ ДО СТВОРЕННЯ НОВОГО ТИПУ ЛЮДИНИ/ POLISH SCIENCE JOURNAL ISSUE 4 (25) (ISSUE 4(25), 2020) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2020. - 335 p. С.218-224.

У фахових виданнях – 7
1. Каслін М., Бондаренко В. Виклики часу у системі вищої освіти в Україні //Новий колегіум.-№3(97), 2019.- С.45-51.
2. Чхеайло І. І., Чхеайло А. А. ЛАЙФ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СТРАТЕГІЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Вісник ХНАДУ ,збірка.наук.праць.  вип. № 87, 2019. С. 143-148.
3. Чепурна В.О.  Магдич Д.Д. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ФАХОВІЙ ПІДГТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ. Вісник ХНАДУ,збірка.наук.праць.  вип. № 87, 2019. С. 151-160.
4. Чепурна В.О. Дослідження проблеми антиципатії особистості в контексті становлення професійної ідентичності в студентські роки. Теорія і практика сучасної психології: зб.наук.праць. м. Запоріжжя: Класич.приват.універ., №2, 2019.  С.124-128.
5. Прохоренко Т.Г. Особливості професійної соціалізації молоді в умовах глобалізації. Вісник національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. Харків:Право,2019.  Вип.4(43).  С.174 – 186.
6. Філіпенко Л.В. (2019). Криза моральних цінностей в результаті глобалізації культурного простору.  «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences», 2019, 2 (2), pp.132–141, DOI: 10.15421/341933
7. Чепурна В.О. Формування професійної ідентичності студентської молоді як психологічна проблема (профорієнтаційний аспект). Український психолого-педагогічний науковий збірник. №19,2020. С.82-89.

Статті  у інших виданнях в Україні - 5
1. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Сучасна філософсько-антропологічна думка про полі сутність людини. Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали УП Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 червня 2019 р. – Харків-Лиман, 2019. – 289 с.(с. 99-103)
2. Ткаченко І.В. Морально-етична складова як чинник виховання інженерів-педагогів. Збірник тез за матеріалам доповідей ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції el-conf.com.ua “Вересневі наукові читання”, 16 вересня 2019. Ч.4, м. Вінниця. С.108., - с. 74-78.
3. Прохоренко Т.Г. Формування соціальної компетентності – важлива складова професійної підготовки фахівця / Взаємозв’язок освіти, науки та виробництва – основа ефективного навчального процесу : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф., м. Харків, 17 квіт. 2020 р. / ХНАДУ. Харків, 2020. 396 с., С. 243 – 246. URL: http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1167
4. Чепурна В.О. Використання технології портфоліо у процесі професійного становлення студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Педагогіка і психологія: Актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: збірка тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 3-4 квітня 2020року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології, 2020. С.82-86.
5. Ткаченко І.В. Роль національного виховання студентів в умовах технічного університету. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 6 квітня 2020р. ) ч.6, .56-61. с.56-61. URL:https://el-conf.com.ua/

Тези доповідей - 5
1. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Національне в умовах розгортання глобалізаційних процесів. Філософія в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, - 22-23 листопада 2019 р.- Х.:ХНТУ»ХПІ».-  С. 114-116.
2. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Про виховне значення православної агіографічної літератури/ Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 20-річчя створення Харківської єпархії), 5 листопада 2019 р., м. Харків. – Харків :ХДС, 2020. – 428 с.
3. Чхеайло І.І. Лайф-менеджмент як технологія самореалізації майбутнього. Філософія в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, - 22-23 листопада 2019 р.- Х.:ХНТУ»ХПІ».-  С. 118-120.
4. Ярмак Т.В. Освіта як атрибут формування особистості фахівця в сучасному суспільстві. Філософія в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, - 22-23 листопада 2019 р.- Х.:ХНТУ»ХПІ».-  С. 123-125.
5. Прохоренко Т.Г. Професійна освіта в умовах глобалізації / Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет - конференції з проблем вищої освіти і науки (18 листопада 2019 р.) Харків, ХНАДУ, 2019. 547 с., С. 524-526.URL: dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php