Наукові публікації Чаплыгин О.К:

2021-2022

1. Бондаренко В.В., Чаплигін О.К., Прохоренко Т.Г., Разумовська Н.Р., Сук О.Є., Філіпенко Л.В., Чепурна В.О., Ткаченко І.В., Чхеайло І.І., Ярмак Т.В. Людина. Творчість. Освіта. – Харків: Лідер. 2021. – 552с.    

2. Чаплигiн О. К., Фiлiпенко Л. В., Прохоренко Т. Г., Сук О.Є., Чхеайло I. I. Основи соцiологiї та полiтологiї М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2021. – 127с. – Режим доступу: ftp://194.44.189.147/libfulltxt/UCHLIB/KL/2021/KL_OsnSochiologTapolitolog_21.pdf

3. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Модель змішаного навчання в сучасному університеті / Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова - С. 269-274.

4. Чаплигін О.К., Сук О.Є., Ярмак Т.В. Василь Зеньківський як богослов та філософ  (до 140-річчя від дня народження) / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Православ’я в Україні: виклики часу й історичні традиції» (до 100-річчя від дня народження Високопреосвященнішого митрополита Харківського і Богодухівського Никодима (Руснака) (1921 – 2011 рр.)). – Харків: ХДС, 2021. С. 267-271.

5. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Технології high-hume (до уточнення поняття) / Людина, суспільство, комунікативні технології : матеріали ІХ Міжнар. наук.- практ. конф. 21‒22 жовтня 2021р. / відп. за випуск Н. В. Алєксєєнко. Харків: ДІСА ПЛЮС, 2021. – 340с. – С. 142-146.

6. Чаплигін О.К. 45 років із філософією у серці і в стінах хгу-хаду-хнаду (спогади) / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. –  С. 6-20 – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

7. Чаплигін О.К. Слово про товариша / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. –  С. 152-157. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

2020-2021

1. Чаплигін О.К. / Дом .Семья. Род (философско-биографические очерки): Издательство «Лидер», 2020.- 312 с.

2. Бондаренко В.В., Чаплигін О.К., Чхеайло І.І., Сук О.Є., Прохоренко Т.Г., Разумовська Н.Р., Філіпенко Л.В., Ткаченко І.І., Чепурна В.О., Ярмак Т.В. / Професіоналізм як умова виживання сучасного світу: монографія / Харків: ХНАДУ, 2020 – 136 с.

3. О. К.Чаплигiн, Л. В. Фiлiпенко, Т. Г. Прохоренко, О.Є. Сук, I. I.Чхеайло Основи соцiологiї та полiтологiї: конспект лекцiй [Електронний ресурс] Харкiв: ХНАДУ, 2021.Режим доступу: ftp://194.44.189.147/libfulltxt/UCHLIB/KL/2021/KL_OsnSochiologTapolitolog_21.pdf

4. Чаплигін О.К., Сук О.Є., Подригало М.А. Вісник Методологічні основи нової університетської педагогіки ХНАДУ: Збірник наукових праць, 2020. – Вип. 89.

5. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Про деякі нові ідеї у педагогіці вищої школи. Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - с. 77-85

6. Сук О.Є. , Чаплигін О.К. "Високі гуманітарні технології як шлях до створення нового типу людини". POLISH SCIENCE JOURNAL ISSUE 4 (25) (ISSUE 4(25), 2020) - Warsaw: Sp. zo. o. "iScience", 2020. - 335 p.

7. Сук О.Є., Чаплигін О.К., Чистіліна Т.О. Техніка та технологія як фактор прискорення нтропосоціоненезу. POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 3(36), 2021) - Warsaw: Sp. z o. о. "iScience", 2021. Part 4 -174 р. (с. 68-74) ISBN 978-83-949403-4-8

8. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Актуальні питання богослов’я та історії Церкви (до 20-річчя створення Харківської єпархії), 5 листопада 2019 р. Про виховне значення православної агіографічної літератури. Зб. матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції ХДС, 2020. – 428 с

9. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Філософія в сучасному світі. Сто років забуття: про долю книги Освальда Шпенглера «Занепад Європи» в СРСР. Зб. мат-лів І Міжнародної науково-практичної конференці, 20-21 листопада 2020 р. / Ред. Кол. Я.В. Тарароєв, А.В.Кіпенський, Н.С. Корабльова. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020.- 294 с.

10. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Людина, суспільство, комунікативні технології. Від MONO–ДО POLO– еволюція поглядів на сутність людини. Зб. мат-лів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції - Х.: УкрДУЗТ, 15 жовтня 2020 р.

11. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО. Змішане навчання як технологія доступу до якісної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО», 13 листопада 2020р. м. Харків, ХНАДУ.

12. Чаплигін О.К. ХХШ Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософія і соціально-правова реальність. До сторіччя з дня смерті Б.О. Кістяковського (1868-1920)» в дистанційному режимі. – Харків, 12 грудня

13. Чаплыгин А.К., Сук Е.Е. Космизм и органицизм: эволюция и актуальность. Лоссский о творческой сущности человека как субстанциального деятеля. Материалы УШ Международной научной конференции «Космизм и органицизм: эволюция и актуальность". – г. Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2020 г.

14. Чаплигін О.К., Сук О.Є. The X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», Таксономічний підхід до оцінки якості дистанційного навчання у вищій школі. March 09 - 12, 2021, Lisbon, Portugal. 340 p. (c. 232-237) ISBN - 978-1-63732-148-5

15. Чаплигін О.К., Сук О.Є., Ткаченко І.В., Бондаренко В.В., Прохоренко Т.Г., Разумовська Н.Р., Філіпенко Л.В., Чепурна В.О., Чхеайло І.І., Ярмак Т.В. Всеукраїнський науково-практичний семінар “Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України», ХНАДУ, кафедра філософії та ППП, 20 листопада 2020 р.

2019-2020

1. Філософія (нормативний курс): навчальний посібник, - 2-е вид., доп. І переробл./ О.К. Чаплигін, І.І. Чхеайло, Л.В. Філіпенко, Т.В. Ярмак.- Харків: ХНАДУ, 2019.- 200 с.

2. О.К. Чаплигін, І.І. Чхеайло, Т.Г. Прохоренко Професіоналізм як умова виживання сучасного світу: монографія/ О.К. Чаплигін, І.І. Чхеайло, Т.Г. Прохоренко; за наук. Ред. Проф. О.К. Чаплигіна, доц. Чхеайло. Харків: ХНАДУ, 2020. 136 с.

3. Чаплыгин А.К. Дом. Семья. Род (философско-биографические очерки) / А.К. Чаплыгин. - Харьков: Издательство «Лидер», 2020.- 312 с.

4. Подригало М.А., Сук О.Є., Чаплигін О.К. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НОВОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ // – Х., ХНАДУ, 2020

5. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Концепція SMARTCITY. Шлях до інтелектуального міста /Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст: матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2019 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 322 с. ISBN 978-966-695-493-3

6. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Сучасна філософсько-антропологічна думка про полісутність людини/ Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали УП Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 червня 2019 р. – Харків-Лиман, 2019. – 289 с.

7. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Про виховне значення православної агіографічної літератури/Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 20-річчя створення Харківської єпархії), 5 листопада 2019 р., м. Харків. – Харків :ХДС, 2020. – 428 с

8. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Національне в умовах розгортання глобалізацій них процесів/Філософія в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 -23 листопада 2019// Ред.кол. Я.В. Тарароєв, А.В. Кіпенський, Л.В. Перевалова [та ін.]. – Харків: «Точка», 2019. – 202 с. – укр., англ.. та рос. мовами.

9. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Високі гуманітарні технології як шлях до створення нового типу людини POLISH SCIENCE JOURNAL ISSUE 4 (25) (ISSUE 4(25), 2020) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2020. - 335 p

10. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Методологічний потенціал педагогічної концепції В.Г. Табачковського та його реалізація в практичній роботі/ Взаємозв’язок освіти, науки та виробництва – основа ефективного навчального процесу : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф., м. Харків, 17 квіт. 2020 р. / ХНАДУ. Харків, 2020.396 с. URL: http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1167

11. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Ідея полі сутності людини як методологічна основа нової педагогіки / Проблема людини у філософії: Матеріали ХХУП Харківських міжнародних Сковородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 27-28 вересня 2019 року. – Харків: Майдан, 2019. – 454

12. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Сто років забуття: про долю книги Освальда Шпенглера «Занепад Європи» в СРСР / Філософія в сучасному світ : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2020 р. / Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Н. С. Корабльова Н. С [та ін.]. – Харків: Друкарня Мадрид,2020.  

2018-2019

1. Чаплигін О.К., Чхеайло І.І, Філіпенко Л. В., Ярмак Т. В., Філософія (нормативний курс): навчальний посібник. – 2-е вид., допов. і перерол. / О. К. Чаплигін, І. І. Чхеайло, Л. В. Філіпенко, Т. В. Ярмак; за заг. ред. доц. І. І. Чхеайло. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 200с.

2. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Формування професійної компетентності у студентів технічного вузу при вивченні курсу «Політологія» // IV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 14–21 травня 2018.

3. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Моральний вимір технологізованого суспільства //Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали VI Міжнар. Наук.-практ. Конф., 14-15 вересня 2018р. – Харків-Лиман, 2018. – 334 с. (С. 123-127)

4. Чаплыгин А.К., Филипенко Л.В. Имя в нашей жизни / А.К.Чаплыгин, Л.В.Филипенко // Віра і розум. – Х., 2017. – №11. – С.13

5. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Інтелектуалізація техніки як особливість сучасної фази техногенезу // Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2018р.// Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Л. В. Перевалова та ін. – Харків: «Точка» – 2018. – 204 с. – С. 110-112.

2017-2018

1. Чаплыгин А.К. Философия и литература. Часть первая: монография/А. К. Чаплыгин. - Х.: Лидер, 2017. - 480 с.

2. Чаплигін О. К. Именование как творческий процес// ХХV Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософ – співрозмовник світу: діалог, комунікація, консенсус» (до 295-річчя з дня народження Г.С. Сковороди) 30 вересня  - 1 жовтня 2017.– с. Сковородинівка. – м. Харків   уч. В конф.

3. Чаплигін О. К. Именование как творческий процес// Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. Науково-практичний філософський журнал.– Харків 2017.– № 10.– С. 25-32.

4. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Духовность и диалог между философией и Богословием // І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії церкви»  (до 1900-річчя преставлення святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова) 5 жовтня 2017 р. м. Харків уч. в конф.

5. Чаплыгин А.К., Сук Е.Е. Творчество как диалог у С.Л. Франка //Национальная стихия творчества: время и трансгрессия : сборник статей / под ред. Г. Е. Аляева, О. Д. Маслобоевой. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 410 с. – С. 116-126.

6. Чаплигін О.К. Техногенне суспільство як особливий тип цивілізації//"Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади". Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95- річчю кафедри філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін Харківського національного анрарного університету ім. В.Докучаева, 28 листопада 2017р. - Х:, ХНАУ. -2017. -286.С.31-33.

7. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Трансгуманізм як шлях розвитку техносфери// Філософія в сучасному світі: Матеріали міського науково-практичного семінару, 17-18 листопада 2017 р. // Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А.В. Кіпенський, Л. В. Перевалова [та ін.]. – Харків: «Точка» – 2017. – 194 с.– С. 108-110.

8. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Морализм, аморалізм,імморалізм... Що далі?//Гуманітарний часопис: збірник наукових праць.– Х.: ХАІ. – 2017.– № 2. – 129 с. – С.24-34.

9. Чаплигін О. К.: до 70-річчя з дня народження: бібліогр. покажч./ Харк. нац. автомоб. – дор. ун-т, наук.б-ка; за ред.:Я.О. Байбузи, О.М. Журавель. – Х.: НБ ХНАДУ, 2016. – 46 с.

10. Чаплигін О. К. Именование как творческий процес// Філософ – співрозмовник світу: діалог, комунікація, консенсус: Матеріали ХХV Харківські міжнародні сковородинівські читаннь, присвячених  295-річчя з дня народження Г.С. Сковороди (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 30 вересня  - 1 жовтня 2017 року.)– м. Харків: Майдан, 2017.– 264с. – С. 90-102. уч. в конф.

11. О.К. Чаплигін, О.Є. Сук Імплементація гібридного навчання у навчальний процес в курсі «політологія»// Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання» 9-10 квітня 2018 р. – Харків,2018 – 179с. – С.14-16.

12. О.К. Чаплигін, О.Є. Сук Імплементація гібридного навчання у навчальний процес в курсі «Політологія»// Матеріали Всеукраїнської  науково-методичної  інтернет – конференції з проблем вищої освіти: «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання»  9-10 квітня 2018 р. С. 14–16. Електронний ресурс. Режим доступа: [http://fts.khadi.kharkov.ua/ru/kafedry/transportnykh-tekhnologii/konferencii.html]

13. М.Д. Каслін, О.С. Пономарьов, О.К. Чаплигін Основи філософії інженерної освіти //Навчальний посібник. О. К. Чаплигін, О. С. Пономарьов, М. Д. Каслін. – Харків: ХНАДУ, 2017. –  190 с.

14. О.К. Чаплигін, О.Є. Сук Земля у філософії «загальної справи» Миколи Федорова// Всеукраїнська наукова конференція «Бог, людина, земля» та круглий стіл з народознавства «Магія рослин в культурі українців» 18 травня 2018 року (Сковородинівка) (участ. в конферен.)

15. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Електронна лекція як елемент інноваційного підходу до навчального процесу // Тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми провадження освітньої та науково-інноваційної діяльності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (16 травня 2018 року). Х.: ХНАДУ. 224 с.– С. 33-35.

16. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Наукова, техніко-технологічна творчість та майбутнє людини // Матеріали VIII міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конф.: «Місто. Культура. Цивілізація» Харків, квітень 2018 р., – Харків нац. ун-т міськ госп-ва ім О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.– 288с. – С. 280-283.

17. Чаплигін О.К., Сук О.Є  Технологизация как основополагающий  сфактор современного научно-технико –технологического прогресса /Філософія і сучасність: наук.-теор. І практ. Журнал /Ред. проф. С.М. Пазинич: Харків. нац. ун-т  міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2018. – Вип.8 – 139 с. – С. 104-110.

18. Чаплыгин А. К. Творчество и самотворчество человека в ретроспективе и перспективе// Сборник статей и этюдов / А. К. Чаплыгин. – Х.: Издательство «Лидер», 2018 – 440с. (монография)

2016-2017

1. Чаплыгин А. К. Дилетантизм в науке и философии: история и современность. //Науково-практичний філософський журнал №8 2015р. «Філософія спілкування: Філософія. Психологія. Соціальна комунікація.» Харків – 2015 р. – 247с. – С. 199-205

2. О.К. Чаплигін, С.П. Мовчан, В.П. Волков, О.М. Вольська, Т.В. Волкова// Синергетика як сучасне світобачення. [монографія]./  О.К. Чаплигін, С.П. Мовчан, В.П. Волков, О.М. Вольська, Т.В. Волкова. – Харків: Вид-во НТМТ, 2016 – 225с.

3. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Чи існують межі міфологізації історії ?// Поборник душевного миру: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Искать и удивляться значит то же», присвяченої 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича  (с. Сковородинівка, 16 травня 2015 року); Есеї переможців конкурсу «Поборник душевного миру» (2014).– Харків: Майдан, 2015. –180 с. – С. 51–54.

4. Чаплыгин А.К., Сук Е.Е. Быть философом: профессия, призвание или хобби?//Сьома Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м.Харків, ХНТУСГ ім. П.Василенка, 28 квітня 2016 р./ збірник матеріалів.– Харків, «Міськдрук», ХНТУСГ ім. П.Василенка – с. 392 –С. 82–90 (укр.,рос., англ. мов.)

5. Чаплыгин А. К. Дилетантизм в науке и философии: история и современность.// ХІІІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання «Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи». Харківська обласна державна адміністрація. Департамент культури і туризму. ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди». Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 25-26.09.2015. – Сковородинівка – Харків: Майдан, 2016. – 240с.–С. 181–194.

6. Чаплигін О. К. Как это было (к истории  Харьковских Международных Сковородиновских чтений)// Всеукраїнська наукова конференція «Інтерпритація та інтерпретатори: з історії сковородинознавства» (14 травня 2016р.) участие в конференции

7. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Інновації як шлях до інтеграції освіти.// Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми навчання професійно-орієнтованим гуманітарним дисциплінам у технічних навчальних закладах» 8 квітня, 2016. – 96с.– С.62–65.

8. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Моральній вимір та науково-технічний і технологічний розвиток.// Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів» 25-26 травня 2016 р.( Конференция Зязюна участие в конференции)

9. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Глобальне місто в структурі постіндустріального суспільства //VI Міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції «Місто. Культура. Цивілізація». Харків, квітень 2016 р. / [редкол. : В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.];– Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 310 с. – С. 124–128.

10. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Моральна складова глобалізованого суспільства, український контекст// Матеріали  VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах» 17 червня 2016. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – 136 с.– С.36–38.

11. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Глобалізація і «сплощення світу», як факторі прогресу суспільства// Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології» 24-25 червня 2016 р. – Харків-Лиман, 2016. – с. 347. – С. 115-118.

12. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Техніка як предмет філософської рефлексії// Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару «Філософія в сучасному світі» 18-19 листопада 2016р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків: «Точка»– 2016.– 127 с. – С. 16–18.

16. (Участ. В конферен.) Чаплыгин А.К., Сук Е.Е. Международная научная  конференция «Философское знание и вызовы цивилизационного развития» 21- 22 апреля 2016 года г.Минск, Республика Белорусь.

13. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Перспективи та глухі кути науково-техніко-технологічного прогресу (НТТП)/ Філософія і політологія в контексті сучасної культури/Науковий журнал, 2016, Вип. 3 (12). – 256 с. ( с. 14-22)

14. Чаплыгин А.К. "Сердечный " гуманизм Г. Сковороды и реалии ХХI века//Науково-практичний філософський журнал  «Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація».- №9.-2016.- С. 160 - 168

15. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Гейміфікація в дистанційній освіті// Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII Міжвузівського науково-практичного семінару, 19 січня 2017р., м. Харків. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ»,  2017. – 242 с. – С. 180–182.

16. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Моральній вимір та науково-технічний і технологічний розвиток.// Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць ІІ Міжнародна науково-практична конференція 25-26 травня 2016 р./ за ред.. О. Г. Романовського.– Вип. 45(49): у 2-х ч. – Ч. 1. – Харків: НТУ «ХПІ»,  2016. – 392 с. – С. 242–250.

17. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Відповідальність як складова етики техніки та технології.//  C 48 STUDIA SLOBOZHANICA: Збірка Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2017»(Харків, ХНТУСГ, 3 березня 2017 р.). – Харків: ФОП Тарасенко В. П., 2017. – 264 с.– С. 204-210

18. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Застосування педагогічного дизайну для підвищення мотивації в дистанційному курсі.// Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» Харківський  національний автомобільно-дорожній університет  25-26 квітня 2017 року. – С.158 -161.

19. Науч. редактор док. фил. Наук, проф., Чаплыгин А.К.  Романов Н.Н. Образ будущего: онтологический очерк о настоящем и грядущем мире/ Н.Н. Романов, В.Н. Петрушов; предисловие С.А. Заветный. – Харьков: Издатель Александр Савчук, 2017.– 108 с.

20.  Чаплигін О. К., Сук О. Є. Техноетика як регулятор етичних меж технічного прогресу // Античні витоки європейської раціональності: до 2400-річчя Аристотеля: Матеріали ХХІУ Харківських міжнародних сковородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 23-24 вересня 2016 року). – Сковородинівка-Харків: Майдан, 2016. -312 с.

21.  Чаплыгин А.К.  Как это было (к истории Харьковских международных Сковородиновских чтений)// Збірник тез та матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Інтерпретація та інтерпретатори: з історії сковородинознавства» (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди», 14 травня 2016 року).– Сковородинівка – Харків: Майдан, 2016.– 170 с.– С. 38-50.

22.  Чаплыгин А.К.  У историков теории творчества: Аристотель о механизме перехода потенциального в актуальное// Матеріали ХХІV Харківських міжнародних сковородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди», 24 вересня 2016 року).– Сковородинівка – Харків: Майдан, 2016.– 312 с.– С. 29-37.

23.  Чаплыгин А.К., Сук О. Є. Николай Федоров: от педагогики саморазвития к онтологии тотального созидания/ «Космизм и организм: эволюция и актуальность: Материалы IV Международной научной конференции 18-19 ноября 2016г.»/ Под ред. О.Д. Маслобоевой, И.А. Сафронова.– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017.– 249 с.– С. 119-130.

24.  Чаплигін О. К., Сук О. Є. Соціальна та індивідуальна пам'ять: як їх гармонізувати?//Участь у конференції всеукраїнської конференції «Політики пам’яті української культури» 20 травня 2017 року.(участие в конференц.)

25.  Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Використання моделі змішаного навчання в курсі «політологія» Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с.  ISBN 978-966-695-426-1 С. 275-279 Стаття науково-теоретична.

2015

1. Чаплигін О. К., Сук О. Є. «Кейс-методика (case-studu) як засіб активізації студентської аудиторії при вкладанні гуманітарних наук» (с 73-76). «Актуальні проблеми викладання фундаментальної і прикладної математики в сучасному вищому навчальному закладі» Всеукраїнська науково-методична конференція / Харківських національний автомобільно-дорожній університет. – Харків, 2015. – 152с.

2. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Чи існують межі міфологізації історії? Всеукраїнська наукова конференція «Искать и удивляться значит то же», присвячена 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича. 16.05.2015р. – м. Харків.(участие в конференции).

3. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Застосування кейс-методики в курсі політології. Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників». НТУ «ХПІ», м. Харків, 14–15.05.2015 р. (участие в конференц.)

4. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Диалоговое взаимодействие философии, религии и науки  как предпосылка и основа духовной социализации личности. Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних контекстах» // Харківський національний Педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – м. Харків, 15.05.2015р. – 136 с. – С. 128–131.

5. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Григорій Сковорода і українське барокко. // Сковорода та європейська культура: Збірник тез та матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди», 24 травня 2014 року). – Сковородинівка – Харків: Майдан, 2015. – 148 с. – С. 24–27.

6. Чаплигін О. К. Гуманітаризація технічної освіти. Місто. Культура. Цивілізація: матеріали IV міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2014 р. / Харк. нац. ун-тміськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 228 с. – 210-215. 2015г.

7. Чаплыгин А. К. Моя Сковородиана. Моя Сковородиана: монография / А. К. Чаплыгин. – Харьков: Издательство Лидер, 2015. –  288 с.

8. Чаплыгин А. К. Триптих о философии Григория Сковороды. Наша Сковородіана: Збірка праць; [під заг. ред. доц. І.І.Чхеайло] .– Харків: Видавництво Лідер, 2015. – C. 50-76.

9. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Втілення методики «конкретних ситуацій» в курс політології. «Педагогічні традиції та інновації в сучасному просторі». Матер. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 28 квітня 2015 р.). – Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – 176 с. – С. 32–34.

10. Чаплыгин А. К. От господства техники и приоритетности технологии: современный контекст. Наукові праці Міжнародної науково-пракичної конференції присвяченої 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожніка: “Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті”. ­ 15-16   жовтня 2015 р., м. Харків. ­– С. 101-103.

11. Чаплигін О. К. Презентація (Моя Сковородиана: монография, Х.: «Лидер», 2015; НАША СКОВОРОДІНА: збірка праць. ­ Х.: ХНАДУ,2015. Програма ХХІІІ Харківських міжнародних сковородинівських читань “Філософія, філософування і філософська освіта: сучасні виклики та перспективи”. ­ 25-26 вересня 2015.  с. Сковородинівка-м. Харків.

12. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Диалоговое взаимодействие философии, религии и науки как предпосылка и основа духовной социализации личности. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах». Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 15.05.2015. – 136 с. – С. 128–131.

13. Чаплыгин А. К. Дилетантизм в науке и философии: история и современность.  

14. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Творчознавство та науково-техніко-технологічний прогрес (НТТП)

15. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Украина" Опубликовано в Лондонском сборнике http://gisap.eu/ru/node/23387 это адрес статьи

16. Чаплыгин А. К, Сук Е. Е.  Радужные обещания и рискованные тупики научно-технико-технологического прогресса (НТТП). Сборник статей: Творчество в измерениях национального самосознания и исторической стихии. Международная научная конференция «Творчество как национальная стихия: опыт России и Украины». – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 240 с. – С. 94–107.

17. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Трансгуманізм у сучасному людинознавстві: перспективи і виклики.//Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару, 20–21 листопада 2015 р.//Ред. кол. Я.В. Тарароев, А. В. Кіпеньський, Л. В. Перевалова[ та ін.]. – Харків: «Точкка». – 2015. – 128с. – С. 69–72.

18. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Болонський процес і проблеми гуманізації дистанційного навчання. // «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м.Дніпропетровськ, 28 серпня 2015р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – 152 с.– С. 10–13(стаття)

19. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Новітні технології – шлях до подолання кризового стану вищої освіти в Україні.// Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 322 с.

20. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Диалог и творчество Бога и человека // Материалы ХІ международных научно-образовательных Знаменских чтений «Русская цивилизация в свете исторического выбора святого князя Владимира», 16-19 марта 2015г.[Электронный ресурс]: – Курск: Из-во Курского гос. ун-та, 2015.(0,44 др.арк.)

21. Чаплыгин А. К. Научное и технико-технологическое творчество и будущее человека // Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Філософські проблеми взаємодії науки, техніки і технології» , 11-12  листопада 2015 р. – С. 24–44. [Электронний  ресурс]: Режим доступа http://fts.khadi.kharkov.ua/ru/kafedry/filosofii-i-politologii.html

22. Чаплигін О. К., Чистіліна Т. О. Людина в світі віртуальностей епохи інформаційної революції // Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Філософські проблеми взаємодії науки, техніки і технології» , 11-12  листопада 2015 р. – С. 82–97 [Электронний ресурс]: Режим доступа http://fts.khadi.kharkov.ua/ru/kafedry/filosofii-i-politologii.html dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=113

23. А. К. Чаплыгин, Е. Е. Сук Дистанционное образование и проблемы его внедрения в Украине //  Сборник трудов международной конференции «СМИ и образование к 2015 году» . – С.31–35.[Електронний  ресурс]. Режим доступа www.extrasystem.com ,directly www.extrasystem.com/9788087570302.pdf

2014 рік

1. Чаплыгин А. К. Философия в культуре: актуальные контексты. Монография. – Х.: Лидер, 2014. – 358 с.

2. Філософські проблеми природничих, техніко-технологічних і соціально-гуманітарних дисциплін. Збірник наукових статей молодих вчених. – Х.: Лідер, 2014. – 324 с. Загальна редакція проф. О. К. Чаплигіна.

3. Чаплыгин А. К. Василий Розанов – «странник, вечный странник и везде только странник». Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація / Щорічний науково-практичний журнал. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2014, №7. – 204 с. – С. 158–166.

4. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Колыбель новой духовности или «бермудский треугольник». Науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». Випуск 8. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.  м. Дніпропетровськ, 2014. – 288 с. – С. 143–147.

5. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Религия, философия, наука: «бермудский треугольник» или колыбель новой духовности». Материалы IX Международной научно-практической  конференции «Христианство. Философия. Культура» 18 марта 2014 г. в рамках X Международных научно-образовательных Знаменских чтений. Тема чтений: «Формирование и развитие исторического типа русской цивилизации» 17–20 марта 2014г.– Россия, Курск 2014. – С.113–121.

6. Чаплыгин А. К., Сук Е. Е. Язык политической рекламы как способ политического влияния. IV международная научно-практическая конференция «Информационно-коммуникационное пространство и человек» 15-16.04.2014. –  Чехия, Прага. – 2014. – С. 26-31.

7. Чаплигін О. К. Міфи та антиміфи історії – міра та межі // Віковічна скарбниця генія Т. Г. Шевченка: Матеріали конференції, присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря / Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014р. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 114–117.

8. Alexandr Tchaplygin, Elena Suk.  Crisis  in  engineering  technologised society: hopes and threats  Sciense and Eduanion in Australia, America  and Eurasia: Fundamental and applied science: The 1st International Academic Conference (Australia, Melbourne, 25 June 2014). – Australia Melbourne: Melbourne IADCES Press. – р. 422–427. (ISBN: 978055427187)

9. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Григорій Сковорода і українське бароко. Всеукраїнська наукова конференція: Григорій Сковорода та європейська культура. 24.05.2014р., Сковородинівка.–Харків–Сковородинівка, 2014. – C. 37–42.

10. Чаплигін О. К. Тестовий контроль знань студентів при вивченні філософії. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – 24-25 квітня 2014р. / За заг. Ред. В. М. Бабаєва; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. (українською, російською і англійською мовами). – С. 65–68.

11. Чаплыгин А. К. И. Кант в контексте восточнославянской культуры. ХХІІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання «Сучасність філософії І. Канта: Pro et contra», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта. Харківська обласна державна адміністрація. Департамент культури і туризму. ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди». Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 26.09.2014. – Сковородинівка–Харків: Майдан, 2015. – 214 с. – С. 179–195.

12. Чаплигін О. К., Сук О. Є. Формуюча оцінка освітніх результатів в дистанційному навчанні. Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014р.) у 4-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – ч. 1. – 200 с. – С. 11–14.

13. Чаплигін О. К. Про гуманітарні вектори науково-техніко-технологічного процесу. Філософія в сучасному світі: Матеріали міського міжвузівського Ф.561 Науково-практичного семінару. 20–21 листопада 2014 р. // Ред. кол. О. Г. Романовський, О. О. Дольська, А. В. Кіпенський [та ін.]. – Харків: «Точка». – 2014. – 155 с. – Укр. та рос. мовами. – С. 48-50.

14. Чаплыгин А. К. Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука ХХІ века: достижения и перспективы» (Воронежская государственная лесотехническая академия при поддержке Рос. Фонда фундам. исследований (РФФИ)).