Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є вагомою складовою наукових пошуків кафедри організації і безпеки дорожнього руху, база для якої створюється на лекційних, практичних та семінарських заняттях, в процесі виконання студентами курсових робіт, самостійної роботи та проходження практик (технологічної, виробничої та обліково-аналітичної). Наукова діяльність студентів здійснюється через такі заходи як організація наукових семінарів, конференцій, проведення конкурсів наукових робіт.

Студенти кафедри організації та безпеки дорожнього руху протягом 2013-2020 р.р. брали участь у таких конференціях:

- 6 Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (квітень 2013 р., Харків, Харківська національна академія міського господарства)

- 76 міжнародна студентська конференція (7-11 квітня 2014 р., Харків, ХНАДУ)

- Innovative Technologies And Perspectives Of Transport, Automobile And Road-Building Branches Of Industry (in foreing languages). Інноваційні технології та перспективи розвитку транспорту, автомобільної і дорожньо-будівельної галузей промисловості (іноземними мовами) (Харків, ХНАДУ, травень 2014 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених вищих технічних навчальних закладів (Харків, ХНАДУ, листопад 2014 р.),

- II міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” (Вінниця, ВНТУ, 8 квітня 2014 р.)

- 77-а міжнародна студентська наукова конференція (Харків, ХНАДУ, 23-27 березня 2015р.)

- 78 міжнародна студентська наукова конференція (Харків. ХНАДУ 28 березня – 01 квітня 2016 р.)

- 79 міжнародна студентська наукова конференція (Харків, ХНАДУ 27 березня – 31 березня 2017 р.)

- 80-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 2-6 квітня 2018 р.)

- 81-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 1-5 квітня 2019 р.)

- 82-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 21-24 квітня 2020 р.)  

 Щорічно у наукових конференціях по кафедрі організації і безпеки дорожнього руху беруть участь щонайменше 10-15 студентів. Впродовж 2016 - 2020 навчального року студентами зроблено 41 доповідь на конференціях, у т. ч.: 38 - на тематичних наукових студентських конференціях ХНАДУ.

Складовою наукової роботи зі студентами є практика спільних наукових досліджень викладачів і студентів. За результатами досліджень студенти публікують тези доповідей та наукові статі спільно з викладачами кафедри. В 2016-2020 роках студентами спільно з викладачами  кафедри було надруковано 36 робіт у збірниках наукових праць загальним обсягом 9,7 друк. аркуша.

Студентський науковий гурток

Значна увага викладачами кафедри організації і безпеки дорожнього руху приділяється розвитку студентської науки. На кафедрі організації і безпеки дорожнього руху  для систематичної та планомірної наукової роботи студентів діє студентський науковий гурток за напрямом «Організація та регулювання дорожнього руху» (керівники - проф. Абрамова Л.С., проф. Степанов О. В.). В рамках занять в науковому гуртку студенти опановують сучасні методи організації і регулювання дорожнього руху. Студенти мають можливість набути навички в роботі з сучасними програмними продуктами PTV VISSІM німецької компанії Planung Transport Verkehr AG (PTV), а також із сучасними промисловими зразками детекторів транспорту, контролерів, світлофорів, дорожніх знаків та спеціалізованого програмного забезпечення організації управління транспортними потоками на локальному та мережевому рівні.

На кафедрі проводиться робота щодо залучення студентів усіх курсів до написання науково-дослідних робіт з подальшою підготовкою наукових статей, тез та доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів, участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Транспортні технології»

Результати участі студентів кафедри організації та безпеки дорожнього руху у Всеукраїнських олімпіадах за спеціальністю

Навч. рік Диплом переможця (ступінь) Група Студент Керівник
2013-2014 II Тд-42 Неонета М. О. доц. Абрамова Л. С.
2013-2014 III Тд-42 Маслов Д. В. доц. Абрамова Л. С.
2014-2015 III Тд-41 Дежнюк Ю. В. доц. Ширін В. В.
2015-2016 I командне Тд-51 Дежнюк Ю. В. доц. Ширін В. В.
2015-2016 I командне Тд-51 Остапенко А. О. доц. Ширін В. В.
2015-2016 I командне Тд-51 Середа С. О. доц. Ширін В. В.
2016-2017 I командне Тд-51 Шовкань А. В. доц. Ширін В. В.
2016-2017 I командне Тд-51 Левчук В. Ю. доц. Ширін В. В.
2016-2017 I командне Тдм-51 Бондаренко К. О. доц. Ширін В. В.
2017-2018 Не проводилася      
2018-2019 Не проводилася      
2019-2020 Не проводилася      

To top