Семченко Наталія Олександрівна

Публікації

  • 1. Семченко Н. А. Оценка адекватности экспериментально-аналитического метода определения параметров транспортных потоков на сети / Н. А. Семченко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. – 2013. – Вып. 61-62. – С. 52 – 59.
  • 2. Семченко Н.А. Исследование транспортных потоков на перегонах магистралей города / Семченко Н.А.// Белорусский национальный технический университет: сб. науч. тр. – 2013. – С. 50 – 58.
  • 3. Семченко Н.А. Эмпирико-стохастическое прогнозирование параметров транспортного потока на сети мегаполиса / Н.А.Семченко // Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 75. Technické vědy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – P. 3 – 8.
  • 4. Семченко Н. А. Использование в АСУ ДД аналитических методов прогнозирования параметров транспортного потока / Н. А. Семченко // Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 квітня 2013 р.: матеріали. – Х., 2013. – С. 64 – 65.
  • 5. Семченко Н. О. Аналіз реальних транспортних ситуацій в учбовому процесі / Н. О. Семченко, Є. Б. Решетніков // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.:ХНАДУ, 2015. – С. 201-203.
  • 6. Семченко Н.А. Исследование уровня обслуживания транспортных потоков в центральной части городов/ Н. А. Семченко, Д. А. Головкин // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов: рецензируемый сб. научн. трудов. – Беларусь, Минск, 2016. – С. 277 – 284.
  • 7. Семченко Н. О. Дослідження впливу групового характеру руху на безпеку дорожнього руху / Н. А. Семченко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: V Міжнародна науково-технічна конференція, 20-21 листопада 2017 р.: матеріали. – Х., 2017. – С. 140-142.
  • 8. Решетніков Є. Б. Аналіз парадигм організації і безпеки руху при підготовці магістрів / Є. Б. Решетніков, Н. О. Семченко // Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання: Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція з проблем вищої освіти, 9-10 квітня 2018 р.: матеріали. – Х: ХНАДУ, 2018 р. – С. 20-21.

Відомості про підвищення кваліфікації

ХНАДУ, «Методи організації дорожнього руху в містах», Наказ № 160 від 19.12.2016 р.