Запорожцева Олена Володимирівна

Публікації

 • 1. Запорожцева Е.В. Распределение задержек автомобилей на автомагистралях / Е.В. Запорожцева // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2013. – Вып. 61/62. – С. 102 – 105.
 • 2. Запорожцева Е.В. Распределение интенсивности автопотоков на многополосных магистралях / В.И. Гук, Е.В. Запорожцева // Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. –2014. – Вип. 1(11). – С. 339 – 345.
 • 3. Запорожцева О.В. Початок динамічної теорії транспортного потоку / О.В. Запорожцева // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: науковий журнал / Луцький НТУ; [редкол.: Пустюльга С.І. (гол. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2018. – Вип. №2(11). – C. 63–67.
 • 4. Запорожцева Е.В. Пропускная способность автомагистралей в транспортных коридорах / Е.В. Запорожцева // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов: материалы ежегоднаой междунар. науч.-практ. конф.: сб. науч. трудов. – Минск, 2014. – С. 11–15.
 • 5. Запорожцева Е.В. Транспортные коридоры для Украины, её регионов и городов / В.И. Гук, Е.В. Запорожцева // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов: материалы ежегодной междунар. науч.-практ. конф.: сб. науч. трудов. – Минск, 2014. – С. 15–19.
 • 6. Запорожцева Е.В. Принципы определения пропускной способности многополосных автомагистралей / В.И. Гук, Е.В. Запорожцева // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов: рецензируемый сб. науч. трудов. – Минск, 2015. – С. 32–39.
 • 7. Запорожцева Е.В. Основные положения определения пропускной способности автомагистралей / В.И. Гук, Е.В. Запорожцева // Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 15 – 16 жовтня 2015. – С. 70 – 72.
 • 8. Запорожцева Е.В. Межднародные транспортные коридоры: Принципы определения пропускной способности автомагистралей / В.И. Гук, Е.В. Запорожцева // Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика: матеріали одинадцятої наук.-практ. міжнар. конф., 11–13 черв.
 • 2015 р. – Харків, 2015. – Вип. 50. – С. 8–9.
 • 9. Запорожцева О.В. Роль преподавателя в формировании межличностных отношений студентов / Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – С.147-150.
 • 10. A. Rossolov, N. Popova, D. Kopytkov, H. Rassolova, H. Zaporozhtseva Assessing the impact of parameters for the last mile logistics system on creation of the added value of goods // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. - №5/3(95)р. – 70-79. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142523

Відомості про підвищення кваліфікації

Навчання з курсу «AutoCAD» в машинобудівному та будівельному проектуванні (36 год.)

Сертифікат від 12 червня 2015 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 26.05.2016 р. ДК №037555)