Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є вагомою складовою наукових пошуків кафедри організації і безпеки дорожнього руху, база для якої створюється на лекційних, практичних та семінарських заняттях, в процесі виконання студентами курсових робіт, самостійної роботи та проходження практик (технологічної, виробничої та науково-дослідницької). Наукова діяльність студентів здійснюється через такі заходи як організація наукових семінарів, конференцій, проведення конкурсів наукових робіт.

Студенти кафедри організації та безпеки дорожнього руху протягом останніх років брали участь у таких конференціях:

- 85-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 12 квітня 2023 р., у дистанційному форматі)

- V Міжнародна науково-практична конференція "Безпека на транспорті - основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи" (Харків, ХНАДУ, 10-11 листопада 2022 р., у дистанційному форматі)

- 84-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 13 квітня 2022 р., у дистанційному форматі)

- 83-я міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 12-16 квітня 2021 р.)

- 82-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 21-24 квітня 2020 р.)  

- 81-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 1-5 квітня 2019 р.)

- 80-а міжнародна студентська конференція (Харків, ХНАДУ, 2-6 квітня 2018 р.)

- 79 міжнародна студентська наукова конференція (Харків, ХНАДУ 27 березня – 31 березня 2017 р.)

- 78 міжнародна студентська наукова конференція (Харків. ХНАДУ 28 березня – 01 квітня 2016 р.)

- 77-а міжнародна студентська наукова конференція (Харків, ХНАДУ, 23-27 березня 2015р.)

- II міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” (Вінниця, ВНТУ, 8 квітня 2014 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених вищих технічних навчальних закладів (Харків, ХНАДУ, листопад 2014 р.),

- Innovative Technologies And Perspectives Of Transport, Automobile And Road-Building Branches Of Industry (in foreing languages). Інноваційні технології та перспективи розвитку транспорту, автомобільної і дорожньо-будівельної галузей промисловості (іноземними мовами) (Харків, ХНАДУ, травень 2014 р.)

- 76 міжнародна студентська конференція (7-11 квітня 2014 р., Харків, ХНАДУ)

- 6 Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (квітень 2013 р., Харків, Харківська національна академія міського господарства)

 Щорічно у наукових конференціях по кафедрі організації і безпеки дорожнього руху беруть участь щонайменше 10-15 студентів. Впродовж 2016 - 2023 навчальних років студентами зроблено 78 доповідей на конференціях, у т. ч.: 67 - на тематичних наукових студентських конференціях ХНАДУ.

Складовою наукової роботи зі студентами є практика спільних наукових досліджень викладачів і студентів. За результатами досліджень студенти публікують тези доповідей та наукові статі спільно з викладачами кафедри. В 2016-2023 роках студентами спільно з викладачами  кафедри було надруковано 45 робіт у збірниках наукових праць загальним обсягом 12,7 друк. аркуша.

Список публікацій студентів або викладачів у співавторстві зі студентами по кафедрі ОБДР за 2019-2023 роки

Участь студентів кафедри, що навчаються за ОПП «Організація та безпека дорожнього руху» в конкурсах студентських наукових робіт

2023-24 н.р. – Просвірнін О.В. – Міжнародний конкурс студентських наукових робіт напрям «Автомобільний транспорт, транспортні технології», секція: Організація та безпека руху транспортних засобів.

2021-22 н.р. – Гусаченко Р.А. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, напрям «Транспортні технології (за видами)», секція: Організація та безпека руху транспортних засобів.

– Гнатушок Д.А. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом Транспортні технології (за видами транспорту) у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського, м. Кременчук. 2022-23 н.р.

– Мірошниченко А.Р. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом "Транспортні технології (за видами)", секція: Організація та безпека руху транспортного засобу.

2020-21 н.р. – Цевменко Є.В. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом транспортні технології (за видами транспорту) секція «Організація та безпека руху транспортного засобу» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук.

– Дрокіна А.В. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом транспортні технології (за видами транспорту) секція «Організація та безпека руху транспортного засобу» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук.

– Козлова Т.А. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Перевезення пасажирів і вантажів та безпека на автомобільному транспорті», на базі Харківського національного автомобільно- дорожнього університету, м. Харків.

2019-20 н.р. – Волошин С.М. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт напрям «Транспортні технології (за видами)», секція: Організація та безпека руху транспортних засобів, (тема: Методика визначення потенційних вузьких місць на ВДМ міста)

Відомості про участь студентів кафедри, що навчаються за ОПП «Організація та безпека дорожнього руху» в конкурсах студентських наукових робіт

Студентський науковий гурток

Значна увага викладачами кафедри організації і безпеки дорожнього руху приділяється розвитку студентської науки. На кафедрі організації і безпеки дорожнього руху  для систематичної та планомірної наукової роботи студентів діє студентський науковий гурток за напрямом «Організація та регулювання дорожнього руху» (керівник проф. Абрамова Л.С.). В рамках занять в науковому гуртку студенти опановують сучасні методи організації і регулювання дорожнього руху. Студенти мають можливість набути навички в роботі з сучасними програмними продуктами PTV VISSІM німецької компанії Planung Transport Verkehr AG (PTV), а також із сучасними промисловими зразками детекторів транспорту, контролерів, світлофорів, дорожніх знаків та спеціалізованого програмного забезпечення організації управління транспортними потоками на локальному та мережевому рівні.

На кафедрі проводиться робота щодо залучення студентів усіх курсів до написання науково-дослідних робіт з подальшою підготовкою наукових статей, тез та доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів, участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Транспортні технології»

Результати участі студентів кафедри організації та безпеки дорожнього руху у Всеукраїнських олімпіадах за спеціальністю

Навч. рік Диплом переможця (ступінь) Група Студент Керівник
2013-2014 II Тд-42 Неонета М. О. доц. Абрамова Л. С.
2013-2014 III Тд-42 Маслов Д. В. доц. Абрамова Л. С.
2014-2015 III Тд-41 Дежнюк Ю. В. доц. Ширін В. В.
2015-2016 I командне Тд-51 Дежнюк Ю. В. доц. Ширін В. В.
2015-2016 I командне Тд-51 Остапенко А. О. доц. Ширін В. В.
2015-2016 I командне Тд-51 Середа С. О. доц. Ширін В. В.
2016-2017 I командне Тд-51 Шовкань А. В. доц. Ширін В. В.
2016-2017 I командне Тд-51 Левчук В. Ю. доц. Ширін В. В.
2016-2017 I командне Тдм-51 Бондаренко К. О. доц. Ширін В. В.
2017-2018 Не проводилася      
2018-2019 Не проводилася      
2019-2020 Не проводилася      

To top