Любий Євген Володимирович

Освіта. У 2003 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення попиту на пересування населення малих міст маршрутним пасажирським транспортом» за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи»

Досвід роботи

- 01.09.2003 р. – 01.08.2005 р. – викладач-стажист кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 01.09.2005 р. - 01.08.2011 р. – асистент кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 29.08.2011 р. - 07.08.2012 р. – асистент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 01.09.2012 р. – по теперішній час - доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Основи теорії транспортних процесів і систем»

«Транспортне планування великих та значних міст»

«Науково-дослідна робота студентів»

Інформація про підвищення кваліфікації    

Наукові інтереси

Моделювання пасажирських транспортних і маршрутних систем міст і регіонів

Електронна адреса:  lion_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net тел.  +380 (50) 1661808     

Публікації 

1. Заіченко К.Р. Методи формування транспортного попиту, що базуються на статистичному аналізі даних про фактичні кореспонденції / К.Р. Заіченко, О.В.Шамрай, Є.В. Любий // Збірник наукових праць «Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами)». - №6. – Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 162 – 165. – франц. мова.

2. Любий Є.В. Транспортне планування міст: сучасні інструменти транспортного моделювання автотранспортних систем / Є.В. Любий, Н.В. Пономарьова, О.С. Чернишова // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Випуск 128. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 76 – 82.

3. Екологічні аспекти транспортної системи міста : монографія / О.І. Лежнева, Г.М. Желновач, С.В. Очеретенко, Н.В. Пономарьова, Н.В. Прокопенко, Є.В. Любий. – Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2017. – 180 с.

4. Любий Є.В. Підхід щодо формування транспортної моделі системи пасажирського транспорту в малих містах // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2016. - №55. - С. 24-29.

5. Любый Е.В. К вопросу об определении ёмкости высших транспортных районов по прибытию и отправлению пассажиров / П.Ф. Горбачев, Е.В. Любый, Акбар Джан Полад // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – Вип. №56. – С. 47-54.

6. Любый Е.В. Разработка перспективного варианта пассажирской маршрутной системы города Кабул / П.Ф. Горбачев, Е.В. Любый, Акбар Джан Полад // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Випуск 134. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 90 – 95.

7. Любий Є.В. Аналіз ефективності використання міні-кільцевих розв’язок / Є.В. Любий, О.С. Левченко, М.С. Сиромятнікова // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – Вип. №61. – С. 110-117.

8. Любий Є.В. Інтервальне оцінювання точності розрахунку коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, Є.В. Любий // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Випуск 142. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – С. 72 – 76.

9. Любий Є.В. Оцінка точності синтетичних моделей розрахунку пасажирських кореспонденцій на прикладі малих міст / Є.В. Любий, О.С. Колій // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12). – С. 99-106.

10. Любий Є.В. Дослідження якості обслуговування пасажирів на автобусному маршруті №240 міста Одеси / Є.В. Любий, В.М. Чижик, С.В. Ковбан // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наукових праць. Випуск 3(55). – П.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – С. 63 – 71.

11. Чижик В.М. Методика оцінки соціального ефекту від організації роботи міського пасажирського транспорту за відомим для пасажирів розкладом руху / В.М. Чижик, Є.В. Любий, Ю.Ю. Дрига // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – Вип. №67. – С. 149-155.

12. Horbachov P. F. Relevance of carrying out road traffic audit / P. F. Horbachov, Y. V. Liubyi, O. M. Bieletska // Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців «Студентство. Наука. Іноземна мова». – Харків : ХНАДУ, 2020. – Вип. 12. – Частина 3. – С. 96-98.

13. Любий Є.В. Підхід щодо формування мережі зарядних станцій електромобілів у напрямку Харків-Бердянськ/ Є.В. Любий, Д.О. Ларін // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наукових праць. Випуск 2(60). – П.: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 44 – 50. doi: 10.26906/SUNZ.2020.2.044    

Посилання на статі

1. Закономерности распределения трудовых корреспонденций пассажиров в малых городах.

2. Аналітична оцінка мінімальних та максимальних витрат часу пасажирів на зупинці міського маршруту.

3. Определение уровня вариативности матрицы пассажирских корреспонденций.

4. Условия функционирования системы городского пассажирского транспорта г. Кабул.

5. Критерий оценки эффективности функционирования маршрутных сетей малых городов.

6. Разработка перспективного варианта пассажирской маршрутной системы города Кабул.

7. Подход к определению емкостей высших транспортных районов по отправлению и прибытию пассажиров.

8. Determination of o-d matrix variability degree.

9. Формализация процесса формирования спроса на передвижение населения малых городов маршрутным пассажирским транспортом.

10. Определение соотношения льготного и платного контингента на городском электротранспорте.

11. К вопросу об определении ёмкости высших транспортных районов по прибытию и отправлению пассажиров.

12. Моделювання попиту на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів у містах.

13. Транспортне планування міст: сучасні інструменти транспортного моделювання автотранспортних систем.

14. Аналіз ефективності використання міні-кільцевих розв’язок.

15. Моделювання попиту на перевезення населення малих міст маршрутним пасажирським транспортом.

16. Екологічні аспекти транспортної системи міста.

17. Основи теорії транспортних процесів і систем.