Історія та культура України

Навчальна дисципліна «Історія та культура України» належить до циклу дисциплін гуманітарної підготовки фахівців. Предметом навчальної дисципліни є узагальнений досвід української історії та національної культури, вміння його використовувати для самоідентичності поколінь у розвитку світової цивілізації та в умовах утвердження державності і незалежності України. 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутнього фахівця уявлень про загальні підходи та напрямки аналізу історії та культури України. В основу дисципліни покладено забезпечення професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації необхідними загальноосвітніми та гуманітарними знаннями; підвищення історичної і політичної культури, висвітлення гуманістичного змісту української історії та національної культури в європейському та світовому контексті. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

  • Вміти висловлювати і відстоювати позицію з питань ціннісного ставлення до історичного минулого, орієнтуватися в суспільно-політичному житті держави, давати оцінку державних актів, адекватно реагувати на події суспільного і політичного життя в інтересах суспільства;
  • Мати уявлення про минуле України та її місце в сучасному світі;
  • Знати основні факти історії та культури, теоретичні положення дисципліни, досягнення видатних державних діячів та митців культури; 
  • Вміти висловлювати і відстоювати свою позицію з питань ставлення до культурної спадщини, орієнтуватися у теоретичних питаннях, пов'язаних з історією та культурою України.

Рекомендована література:

1. Бойко О.Д. Історія України. Навч. посіб. / О.Д. Бойко – Київ: Академія, 2018.

2. Бут О.М., Бушин М.І. та ін. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [О.М. Бут, М.І. Бушин, Ю.І. Вовк та ін.]; за заг. ред. д.і.н., проф. М.І. Бушина, д.і.н., проф. О.І. Гуржія; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.– Черкаси: ЧДТУ, 2016.

3. Лозовий В.О. Українська та зарубіжна культура: Підручник / В.О. Лозовий – Харків: Одісей, 2006.

4. Євсєєв Є.Т., Канавенко С.А., Ковальов В.І., Гребенюк В.В. Історія культури України / Є.Т. Євсєєв, С.А. Канавенко, В.І. Ковальов, В.В. Гребенюк – Харків: ХНАДУ, 2001.

5. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Світлична. – 4-те вид. – Київ: Каравела, 2015.

6. Соціополітичний простір ранньомодерної України. Історичні нариси / Смолій Валерій, Чухліб Тарас та ін.. - Київ: Інститут історії України НАНУ, 2018.

7. Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. У 2 кн. ‒ Кн. 1 / Валерій Смолій (відп. ред.), Тарас Чухліб (заст. відп. ред.) НАНУ. Інститут історії України. ‒ К.:, 2018.

8. Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. У 2 кн. ‒ Кн. 2 / В. Смолій (відп. ред.), Т. Чухліб (заст. відп. ред.). ‒ К.: Інститут історії України, 2018. 

9. Хома І.Я. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.

10. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: навч. посібник / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська – Київ: Кондор, 2006.