Бугаєвська Юлія Володимирівна доцент кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 05 серпня 1976 року в місті Харків. Освіта вища. 1998 року закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, факультет української мови та літератури за спеціальністю «Українська мова, література та історія» та здобула кваліфікацію вчителя української мови, літератури та історії.

З 09.1993 р. по 06.1998 р. – студентка Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 08.1998 р. по 10.2003 р. – вчитель історії ЗОШ №154 м. Харків.

З 10.2004 р. до теперішнього часу – викладач кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

З 2010 по 2013 роки була здобувачем на кафедрі теорії та методики профосвіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Працювала над дисертаційним дослідженням. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Формування корпоративної культури майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі у процесі професійної підготовки» (науковий керівник – професор Ткачова Наталія Олександрівна).

У липні 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (ДК № 015517).

У грудні 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства (12ДЦ № 041029).

Перелік курсів, які читає: українська мова (за професійним спрямуванням), історія та культура України.

Наукові інтереси: українське термінознавство, сучасні тенденції в педагогіці, історія культури давніх слов’ян, національні особливості Східної України.

1. Нікуліна Н.В., Бугаєвська Ю.В.  Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (ІІІ тематичний блок) для економічних спеціальностей / Н.В. Нікуліна, Ю.В. Бугаєвська. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2016. – 69 с.

2. Бугаєвська Ю.В. Методичні вказівки до теми «Культура писемного мовлення» з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Ю.В. Бугаєвська. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2015. – 31 с.

3. Бугаєвська Ю.В. Методичні вказівки до теми «Культура усного ділового спілкування» з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». / Ю.В. Бугаєвська. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2014. – 36 с.

4. Нікуліна Н.В. та ін. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей / Н.В. Нікуліна, Ю.В. Бугаєвська. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2013. – 46 с.

5. Нікуліна Н.В. та ін. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ділова українська мова» для студентів Центру заочного навчання / Н.В. Нікуліна, Ю.В. Бугаєвська. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2013. – 98 с.

6. Нікуліна Н.В. та ін. Тестовий контроль з дисципліни «Українська мови (за професійним спрямуванням)» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Н.В. Нікуліна, Т.В. Фунікова, Ю.В. Бугаєвська / За загальною редакцією Нікуліної Н. В. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2007. – 30 с.