Історія України та української культури

      Метою викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» є формування у студентів цілісної системи мовних знань, що передбачає формування навичок комунікативного професійного спілкування, оволодіння мовними засобами різних рівнів для забезпечення професійної досконалості мови (точності і ясності викладу та їх необхідною складовою - мовне унормування); вербальної поведінки мовної особистості в різних сферах (урахування комунікативних особливостей реципієнта; варіювання мовної поведінки відповідно до типу мовної ситуації). 
       Викладачами складена програма згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка має своєю метою забезпечити максимально індивідуальне навчання шляхом оптимізації самостійного опрацювання студентом теоретичного матеріалу. З метою формування лінгвістичних знань, умінь і навичок з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачено використання комплексних практичних занять з детальним розглядом окремих теоретичних положень та їх практичне застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до поставлених завдань. Крім того, передбачено проведення самостійної роботи студентів, використання тестових завдань, проведення заліків. Модульна організація самостійної роботи студентів полягає в поглибленої опрацювання та закріплення пройденого матеріалу згідно змістовним модулям і наступним контролем на практичних заняттях та консультаціях. Поточний контроль знань студентів також здійснюється вибірково протягом проведення всіх видів занять. Підсумковий контроль - залік. 

Кафедральні підручники, посібники, методичні розробки

Нікуліна Н. В. Словник скорочень основних термінів автомобілебудування та ремонту транспортних засобів / Н.В.Нікуліна. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2004. – 35 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 Метою викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» є формування у студентів цілісної системи мовних знань, що передбачає формування навичок комунікативного професійного спілкування, оволодіння мовними засобами різних рівнів для забезпечення професійної досконалості мови (точності і ясності викладу та їх необхідною складовою - мовне унормування); вербальної поведінки мовної особистості в різних сферах (урахування комунікативних особливостей реципієнта; варіювання мовної поведінки відповідно до типу мовної ситуації). 
       Викладачами складена програма згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка має своєю метою забезпечити максимально індивідуальне навчання шляхом оптимізації самостійного опрацювання студентом теоретичного матеріалу. З метою формування лінгвістичних знань, умінь і навичок з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачено використання комплексних практичних занять з детальним розглядом окремих теоретичних положень та їх практичне застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до поставлених завдань. Крім того, передбачено проведення самостійної роботи студентів, використання тестових завдань, проведення заліків. Модульна організація самостійної роботи студентів полягає в поглибленої опрацювання та закріплення пройденого матеріалу згідно змістовним модулям і наступним контролем на практичних заняттях та консультаціях. Поточний контроль знань студентів також здійснюється вибірково протягом проведення всіх видів занять. Підсумковий контроль - залік. 

Кафедральні підручники, посібники, методичні розробки

Нікуліна Н. В. Словник скорочень основних термінів автомобілебудування та ремонту транспортних засобів / Н.В.Нікуліна. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2004. – 35 с.